Spaarloonregeling onderwijspersoneel

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 16-06-1994 t/m 31-07-2008

Regeling tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het gebruik van de mogelijkheden van spaarloon als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel h, onder 2, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor personeel van instellingen bedoeld in artikel I-A1, onder d1, d2, d3, d12 en d16 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. personeelslid:

. de betrokkene, bedoeld in artikel I-A1, onder e1, e2, e3, e12 of e16 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel;

2. bevoegd gezag:

. degene, die ten aanzien van het personeelslid wordt aangemerkt als inhoudingsplichtinge als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag houdt op verzoek van het personeelslid op diens salaris een bedrag in en maakt dat over op een door het personeelslid opgegeven spaarloonrekening dan wel de rekening van de financiële instelling waarbij het personeelslid een overeenkomst van levensverzekering waarbij een lijfrente of een kapitaalsuitkering is verzekerd heeft afgesloten. Dit bedrag is niet hoger dan het ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel h, onder 2 juncto artikel 34a, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 vastgestelde maximumspaarbedrag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het in artikel 2 bedoelde verzoek wordt schriftelijk gedaan op een door het bevoegd gezag nader te bepalen wijze.

 • 2 Het personeelslid overlegt bij zijn verzoek een op schrift gestelde verklaring van een financiële instelling als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, waarbij hij een spaarloonrekening heeft geopend dan wel een in artikel 2 bedoelde verzekering heeft afgesloten, waaruit blijkt dat:

  • a. deze instelling ten aanzien van die spaarloonrekening conform de bepalingen van deze regeling en de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstregelingen zal handelen;

  • b. deze instelling, indien het spaarbedrag wordt gestort op een spaarloonrekening, het bevoegd gezag direct na afloop van elk kalenderjaar waarin het personeelslid heeft gespaard een schriftelijke opgave zal verstrekken waaruit het verloop van diens spaartegoed blijkt voor zoveel betreft:

   • 1. het spaarloon

   • 2. op het tegoed gekweekte inkomsten over de periode waarin het spaarloon ingevolge deze regeling niet ter beschikking van het personeelslid komt;

  • c. deze instelling ingeval van de opneming van spaargelden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, de alsdan in te houden bedragen in verband met loonheffing, alsmede de premies ingevolge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Ziektewet, danwel hetgeen daarmee overeenkomt, volgens opgave van het bevoegd gezag aan hem zal doen toekomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Bij het in artikel 2 bedoelde verzoek doet het personeelslid opgave van tenminste de volgende gegevens:

 • a. het op het salaris in te houden spaarbedrag;

 • b. of dit bedrag in gelijke maandelijkse termijnen danwel éénmalig in het kalenderjaar op het salaris moet worden ingehouden;

 • c. het bank- of gironummer van de in artikel 3 bedoelde financiële instelling;

 • d. het nummer van de spaarloonrekening respectievelijk het polisnummer van de levensverzekering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien het personeelslid in maandelijkse termijnen spaart behoeft het verzoek daartoe slechts één keer te worden ingediend.

 • 2 Het personeelslid kan telkens per 1 januari van enig kalenderjaar het bevoegd gezag schriftelijk verzoeken het maandelijks in te houden bedrag te wijzigen, een en ander met inachtneming van het in artikel 2 bedoelde maximumbedrag.

 • 3 Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen over de wijze waarop het personeelslid een verzoek als bedoeld in het tweede lid indient.

 • 4 Indien het personeelslid spaart via éénmalige inhouding op het salaris dient hij het verzoek daartoe ieder jaar in.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag stort het op het salaris van het personeelslid ingehouden spaarbedrag onmiddellijk op het door het personeelslid opgegeven bank- of gironummer van de financiële instelling ten gunste van de spaarloonrekening van het personeelslid respectievelijk ten gunste van de afgesloten levensverzekering.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het is het personeelslid niet toegestaan rechtstreeks stortingen op zijn spaarloonrekening te verrichten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het personeelslid kan de op zijn spaarloonrekening gestorte spaarbedragen opnemen indien:

  • a. het spaarbedrag tenminste vier jaren op de spaarloonrekening heeft gestaan;

  • b. het spaarbedrag wordt aangewend ter zake van de verwerving van een tot hoofdverblijf dienende eigen woning zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling werknemersspaaregelingen en winstdelingsregelingen;

  • c. het spaarbedrag wordt aangewend ter voldoening van premies verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levensverzekering waarbij een lijfrenteverzekering of een kapitaalsuitkering is verzekerd, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 16, tweede lid, juncto artikel 8 eerste lid, van de Uitvoeringsregeling werknemersspaaregelingen en winstdelingsregelingen.

 • 2 Het personeelslid kan vrij beschikken over de door de financiële instelling vergoede rente over de spaarbedragen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor het opnemen van spaarbedragen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b en c, heeft het personeelslid de schriftelijke machtiging van het bevoegd gezag nodig.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op verzoek van het personeelslid beëindigt het bevoegd gezag de inhouding van spaarbedragen op het salaris van het personeelslid.

 • 2 Ten aanzien van het opnemen van gespaarde bedragen is artikel 8 van overkomstige toepassing.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De deelname aan deze regeling eindigt van rechtswege indien het bevoegd gezag geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zoals bedoeld volgens de criteria die worden gehanteerd bij het arbeidskostenforfait van de loon- en inkomstenbelasting meer aan het personeelslid betaalt.

 • 2 Bij beëindiging van de dienstbetrekking, daaronder begrepen het overlijden van het personeelslid, geeft het personeelslid danwel zijn nagelaten betrekkingen aan het bevoegd gezag aan of de gespaarde bedragen, met behoud van de opnamemogelijkheden als genoemd in artikel 8, eerste lid, onder b en c, op de spaarloonrekening zullen blijven staan zolang de in artikel 8, eerste lid, onder a, genoemde termijn nog niet is verstreken, danwel dat gespaarde bedragen zullen worden opgenomen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het is het personeelslid niet toegestaan het tegoed op zijn spaarloonrekening respectievelijk de afgesloten levensverzekering op enigerlei wijze in onderpand te geven of zijn rechten hierop over te dragen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 juni 1994.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Spaarloonregeling onderwijspersoneel.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven