Regeling programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-12-2003 t/m 31-12-2006

Regeling programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf 1994

De Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 25, tweede lid, 39, tweede lid, en 80, tweede lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

Gezien het advies van de Verzekeringskamer;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

b. programma van werkzaamheden:

het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 25, eerste lid, artikel 39, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 80, tweede lid, onderdeel b, van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het programma van werkzaamheden is gesteld in de Nederlandse taal.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Hoofdstuk 2. Programma van werkzaamheden schadeverzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het bij de aanvraag van een vergunning over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een schadeverzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. een opgave van de aard van de risico's die de verzekeraar voornemens is te dekken;

 • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

 • c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 68, tweede lid, van de wet voor de betrokken branche of branches geldt, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 68, eerste of derde lid, van de wet is vereist op grond van de reeds door hem uitgeoefende branches, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan dit minimum bedrag;

 • d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan alsmede, indien een der te dekken risico's behoort tot de branche Hulpverlening, een opgave van de ter beschikking van de verzekeraar staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp;

  en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

 • e. een raming van de andere dan de in onderdeel d bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;

 • f. een raming van de premies en van de schaden;

 • g. een raming van de liquiditeitspositie;

 • h. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 68 van de wet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het ten behoeve van een in een andere lid-staat te openen bijkantoor over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een schadeverzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. een opgave van de aard van de risico's die de verzekeraar voornemens is te dekken;

 • b. de voorziene organisatiestructuur van het bijkantoor;

 • c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan alsmede, indien een der te dekken risico's behoort tot de branche Hulpverlening, een opgave van de ter beschikking van de verzekeraar staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp;

  en voorts, voor het eerste boekjaar:

 • d. een raming van de andere dan de in onderdeel c bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;

 • e. een raming van de premies en van de schaden.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het ten behoeve van een buiten de Unie te openen bijkantoor over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een schadeverzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. de aard van de risico’s van schadeverzekering die door het bijkantoor zullen worden gedekt; en

 • b. een uiteenzetting van de voorziene organisatiestructuur van het bijkantoor, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het bij de aanvraag van een vergunning over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een schadeverzekeraar met zetel buiten de Gemeenschap:

  • a. een opgave van de aard van de risico's die de verzekeraar voornemens is te dekken;

  • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

  • c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar met inachtneming van artikel 96, tweede lid, van de wet beschikt over het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 96, eerste lid, van de wet voor de betrokken branche of branches geldt, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 96, eerste lid, van de wet is vereist op grond van de reeds door hem uitgeoefende branches, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan dit minimum bedrag;

  • d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan, alsmede, indien een der te dekken risico's behoort tot de branche Hulpverlening, een opgave van de ter beschikking van de verzekeraar staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp;

   en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

  • e. een raming van de andere dan de in onderdeel d bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;

  • f. een raming van de premies en van de schaden;

  • g. een raming van de liquiditeitspositie;

  • h. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 96 van de wet.

 • 2 De verzekeraar voegt bij het programma van werkzaamheden de jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. Indien sedert de oprichting van de onderneming van de verzekeraar nog geen drie boekjaren zijn verstreken, behoeven deze jaarrekeningen slechts voor de afgesloten boekjaren te worden overgelegd.

Hoofdstuk 3. Programma van werkzaamheden levensverzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het bij de aanvraag van een vergunning over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een levensverzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is te sluiten;

 • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

 • c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 68, tweede lid, van de wet geldt, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 68, eerste of derde lid, van de wet is vereist, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan dit minimum bedrag;

 • d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

  en voorts, voor de eerste drie boekjaren;

 • e. een raming van de liquiditeitspositie;

 • f. een gedetailleerde raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;

 • g. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 68 van de wet.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het ten behoeve van een in een andere lid-staat te openen bijkantoor over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een levensverzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is te sluiten;

 • b. de voorziene organisatiestructuur van het bijkantoor;

 • c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

  en voorts, voor het eerste boekjaar:

 • d. een gedetailleerde raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het ten behoeve van een buiten de Unie te openen bijkantoor over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een levensverzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. de aard van de overeenkomsten van levensverzekering die door het bijkantoor zullen worden gesloten; en

 • b. een uiteenzetting van de voorziene organisatiestructuur van het bijkantoor, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het bij de aanvraag van een vergunning over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een levensverzekeraar met zetel buiten de Gemeenschap:

  • a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is te sluiten;

  • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

  • c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar met inachtneming van artikel 96, tweede lid, van de wet beschikt over het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 96, eerste lid, van de wet geldt, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 96, eerste lid, van de wet is vereist, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan dit minimum bedrag;

  • d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

   en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

  • e. een raming van de liquiditeitspositie;

  • f. een gedetailleerde raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;

  • g. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 96 van de wet.

 • 2 De verzekeraar voegt bij het programma van werkzaamheden de jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. Indien sedert de oprichting van de onderneming van de verzekeraar nog geen drie boekjaren zijn verstreken, behoeven deze jaarrekeningen slechts voor de afgesloten boekjaren te worden overgelegd.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W. Kok

Bijlage , bedoeld in artikel 8a, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het bedrag van de boete voor overtreding van de voorschriften, gesteld bij de artikelen 1 en 2 van deze regeling, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk XI B van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, bedraagt € 543,-.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien een boete wordt opgelegd, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing, met de daarbij behorende factor:

  Categorie-indeling normgeadresseerden

  Categorie I: schadeverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 4 538 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 13 613 000; factor 1;

  Categorie II: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 4 538 000 maar minder dan € 22 689 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 13 613 000 maar minder dan € 68 067 000; factor 2;

  Categorie III: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 22 689 000 maar minder dan € 113 445 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 68 067 000 maar minder dan € 340 335 000; factor 3;

  Categorie IV: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 113 445 000 maar minder dan € 453 780 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 340 335 000 maar minder dan € 1 361 340 000; factor 4;

  Categorie V: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000; factor 6.

 • 2 De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

 • 3 Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Naar boven