Regeling inhoud kennisgevingen en meldingen Wet Milieugevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-06-2008.]
Geldend van 28-05-2003 t/m 31-05-2008

Regeling inhoud kennisgevingen en meldingen Wet Milieugevaarlijke stoffen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op richtlijn nr. 92/32/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1992 tot zevende wijziging van richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 154), richtlijn nr. 93/105/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 november 1993 houdende vaststelling van bijlage VII D inzake de informatie die in het in artikel 12 van Richtlijn 67/548/EEG bedoelde technisch dossier moet worden opgenomen (PbEG L 227), artikel 4, negende lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de artikelen 2, achtste lid, 2a, eerste en tweede lid, 2f, 3, tweede lid, 4, vierde lid, 10, derde lid, 11, achtste lid, en 12, tiende lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. besluit:

  Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen;

  b. tussenproduct met een beperkte blootstelling:

  tussenproduct met een beperkte blootstelling, als bedoeld in punt 7 van bijlage VII.A van de richtlijn;

  c. polymeer:

  stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het besluit;

  d. homopolymeer:

  polymeer dat bestaat uit slechts één soort monomeereenheden;

  e. copolymeer:

  polymeer dat bestaat uit meer dan één soort monomeereenheden;

  f. polymeerfamilie:

  groep polymeren bestaande uit homopolymeren of copolymeren met een uiteenlopend aantalgemiddeld molecuulgewicht of een uiteenlopende samenstelling die het gevolg is van verschillende verhoudingen tussen de soorten monomeereenheden, waarbij de verschillen in het aantalgemiddeld molecuulgewicht of in samenstelling niet zijn veroorzaakt door onbedoelde procesgebonden fluctuaties, maar door opzettelijke wijzigingen in de procesomstandigheden waarbij het proces zelf niet is veranderd;

  g. wet:

  Wet milieugevaarlijke stoffen;

  h. handelskennisgeving:

  kennisgeving als bedoeld in artikel 3 van de wet, die betrekking heeft op het in Nederland invoeren of het in de Europese Economische Ruimte aan een ander ter beschikking stellen van een stof.

Hoofdstuk 2. Inhoud handelskennisgeving

[Vervallen per 01-06-2008]

Afdeling 1 . Bij iedere handelskennisgeving krachtens dit hoofdstuk te overleggen gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 2. Identiteit van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van de stof:

  • -

   de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • -

   andere benamingen en

  • -

   indien beschikbaar: het nummer en de benaming waaronder de stof in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. de molecuulformule en de structuurformule;

 • c. inzake de samenstelling van de stof:

  • -

   de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • -

   de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van isomeren en bijprodukten;

  • -

   het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • -

   indien aan de stof hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard, de functie en het gehalte daarvan in milligram per kilogram dan wel in gewichtsprocenten;

  • -

   indien beschikbaar: het nummer en de benaming waaronder de onzuiverheden en hulpstoffen in het register van de Chemical Abstracts Service zijn opgenomen;

  • -

   het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum dan wel het massaspectrum en.

  • -

   het hoge-druk-vloeistofchromatogram en het gaschromatogram;

 • d. inzake de detectie- en bepalingsmethoden:

  • -

   een beschrijving van die methoden dan wel bibliografische referenties naar die methoden;

  • -

   voor zover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de aanwezigheid van de stof en de omzettingsprodukten daarvan in het milieu, en

  • -

   voor zover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de rechtstreekse blootstelling van de mens aan de stof.

§ 3. Gegevens inzake de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de produktie van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. een beschrijving van het toegepaste technologisch procédé of de toegepaste technologische procédés en

 • b. een schatting van de ten gevolge van de produktie optredende blootstelling van de werkomgeving en van het milieu.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toepassing van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. een beschrijving van de functie of functies en het nagestreefde effect of de nagestreefde effecten;

 • b. voor zover bekend: het technologisch procédé of de technologische procédés waarbij de stof wordt gebruikt;

 • c. voor zover bekend: een schatting van de ten gevolge van het gebruik optredende blootstelling van de werkomgeving en van het milieu aan de stof;

 • d. de vorm waarin de stof in de handel wordt gebracht;

 • e. voor zover bekend: de concentratie van de stof in preparaten en produkten die in de handel worden gebracht alsmede de handelsnaam van deze preparaten en produkten;

 • f. de toepassingsgebieden, waarbij wordt aangegeven of en in welke mate gebruik zal plaatsvinden in de industrie, in de landbouw, door ambachtslieden of door het algemene publiek;

 • g. voor zover bekend en van toepassing: de identiteit van de afnemers van de stof;

 • h. de geraamde totale hoeveelheid in tonnen die in de Europese Economische Ruimte aan een ander ter beschikking wordt gesteld of wordt ingevoerd gedurende het eerste kalenderjaar waarin de handelskennisgeving wordt gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende kalenderjaren en

 • i. de geraamde verdeling van de in onderdeel h bedoelde hoeveelheid over de functies en de toepassingsgebieden, bedoeld in de onderdelen a en f, in procenten, eveneens gedurende het eerste kalenderjaar waarin de handelskennisgeving wordt gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende kalenderjaren.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de gevaren van de stof en de aanbevolen maatregelen worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met de stof, alsmede voor de opslag en het vervoer van de stof en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van de stof ten gevolge van een ongeval;

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken en

 • d. de aanbevolen wijze van verpakken.

§ 4. Bij handelskennisgeving van een polymeer extra over te leggen gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2008]

Indien krachtens dit hoofdstuk wordt kennisgegeven van een polymeer, worden naast de in de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde gegevens, ten minste de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de identiteit van het polymeer:

  • -

   aantalgemiddeld molecuulgewicht;

  • -

   molecuulgewichtsverdeling;

  • -

   identiteit en concentratie van de uitgangsmonomeren en uitgangsstoffen die in het polymeer worden gebonden;

  • -

   vermelding van de eindgroepen en de identiteit en frequentie van reactieve functionele groepen;

  • -

   identiteit van monomeren die niet hebben gereageerd en

  • -

   percentage van de monomeren die niet hebben gereageerd, en

 • b. indien wordt beoogd het mogelijk te maken dat het polymeer in het milieu kan worden afgebroken: relevante informatie hieromtrent.

Afdeling 2. Handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een stof

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Overleggen van gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een stof, worden naast de in de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde gegevens, ten minste tevens de in de artikelen 9 tot en met 15 bedoelde gegevens overgelegd.

§ 2. Gegevens inzake de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Voor zover bekend worden gegevens overgelegd met betrekking tot de hoeveelheden en de samenstelling van het afval dat uit de beoogde toepassingen van de stof voortvloeit.

 • 2 Indien van toepassing worden met betrekking tot de gevaren van de stof en de aanbevolen maatregelen gegevens overgelegd over het mogelijke ontploffingsgevaar van de stof in stofvormige toestand.

§ 3. Fysisch-chemische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de toestand van de stof bij 20°C;

 • b. het smeltpunt;

 • c. het kookpunt;

 • d. de relatieve dichtheid;

 • e. de dampspanning;

 • f. de oppervlaktespanning;

 • g. de oplosbaarheid in water;

 • h. de verdelingscoëfficiënt noctanol/water;

 • i. het vlampunt;

 • j. de ontvlambaarheid;

 • k. hetontploffingsgevaar;

 • l. de zelfontbrandingstemperatuur;

 • m. de oxyderende eigenschappen en

 • n. indien door de vorm waarin de stof in de handel wordt gebracht, gevaar van blootstelling aan die stof via inademing bestaat: de verdeling van de deeltjesgrootte.

§ 4. Toxische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 11

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de acute toxiciteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit, die is bepaald op de volgende wijze:

  • -

   in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

  • -

   in geval van een vluchtige vloeistof: door middel van toediening door de mond en via inademing;

  • -

   in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond en, afhankelijk van de aard van de stof en de waarschijnlijke weg waarlangs de mens daaraan zal worden blootgesteld, langs ten minste één van de volgende wegen: op de huid of via inademing;

 • b. de irritatie van de huid;

 • c. de irritatie van de ogen en

 • d. de sensibilisatie van de huid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden overgelegd met betrekking tot de subacute toxiciteit van de stof bij herhaalde blootstelling gedurende 28 dagen langs de daarvoor het meest in aanmerking komende toedieningsweg, die afhankelijk is van:

 • a. de waarschijnlijke weg waarlangs de mens aan de stof zal worden blootgesteld;

 • b. de acute toxiciteit, bedoeld in artikel 11 en

 • c. de aard van de stof.

Artikel 13

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Met betrekking tot de overige toxische effecten van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de mutageniteit, te onderzoeken met:

   • -

    een bacteriële onderzoekmethode voor de vaststelling van de terugmutatie, welk onderzoek wordt uitgevoerd met en zonder metabolische activering, en

   • -

    een niet-bacteriële onderzoekmethode voor het opsporen van chromosoomafwijkingen of chromosoomschade, welk onderzoek behoudens contra-indicaties in vitro wordt uitgevoerd, zowel met als zonder metabolische activering;

  • b. het toxicokinetisch gedrag, voor zover dat kan worden afgeleid uit de verstrekte gegevens en uit andere beschikbare informatie.

 • 2 Indien een van beide onderzoeken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, een positief resultaat heeft, overlegt degene die de handelskennisgeving doet, aanvullende gegevens met betrekking tot de mutageniteit, die zijn verkregen uit onderzoeken die overeenkomstig de in bijlage V bij de richtlijn omschreven procedure zijn uitgevoerd.

§ 5. Toxiciteit van de stof voor het milieu

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toxiciteit voor het milieu en de afbreekbaarheid van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit voor vissen;

 • b. de acute toxiciteit voor watervlooien;

 • c. de groeiremming bij algen;

 • d. indien er aanwijzingen zijn dat de biologische afbreekbaarheid van de stof wordt beïnvloed door de remmende werking van die stof op bacteriën: de remmende werking op bacteriën;

 • e. de biologische afbreekbaarheid;

 • f. indien de stof niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar is, de niet-biologische afbreekbaarheid, en

 • g. de adsorptie en de desorptie.

§ 6. Mogelijkheden om de stof onschadelijk te maken

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 15

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden overgelegd met betrekking tot de methoden die geschikt zijn om zich met zo min mogelijk bezwaar voor mens of milieu te ontdoen van de stof in het afvalstadium bij industrie, ambacht of bij het algemene publiek, door:

 • a. terugwinning,

 • b. neutralisatie of

 • c. een andere wijze, zoals

  • -

   gecontroleerde lozing,

  • -

   verbranding of

  • -

   zuivering in een waterzuiveringsinstallatie.

§ 7. Bij handelskennisgeving van een polymeer extra over te leggen gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 16

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een polymeer, worden naast de in de artikelen 3 tot en met 7 en 9 tot en met 15 bedoelde gegevens, ten minste overgelegd:

  • a. met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van het polymeer: gegevens over de extraheerbaarheid met water;

  • b. indien de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer degene die de handelskennisgeving heeft gedaan dat opdraagt, gegevens omtrent:

   • -

    de stabiliteit onder invloed van licht, indien het polymeer niet specifiek voor licht is gestabiliseerd, of

   • -

    de extraheerbaarheid op lange termijn via een uitloogtest.

 • 2 Indien de gegevens, bedoeld in onderdeel b, onder ten tweede, daartoe aanleiding geven kan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gegevens verlangen met betrekking tot de resultaten van het voor de uitloogvloeistof te verrichten relevant onderzoek.

Afdeling 3. Handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 100 en minder dan 1000 kilogram van een stof

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Overleggen van gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 17

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 100 kilogram, maar minder dan 1000 kilogram van een stof, worden naast de in de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde gegevens, ten minste tevens de in de artikelen 18 tot en met 21 bedoelde gegevens overgelegd.

 • 2 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan degene die de handelskennisgeving heeft gedaan, opdragen gegevens over te leggen over de acute toxiciteit voor watervlooien met betrekking tot de stof waarvoor die handelskennisgeving is gedaan, indien dit naar zijn oordeel, gelet op de krachtens het eerste lid overgelegde gegevens, noodzakelijk is voor het inzicht in de gevaren die door handelingen met die stof voor mens of milieu kunnen ontstaan.

§ 2. Fysisch-chemische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 18

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de toestand van de stof bij 20°C en 101,3 kPa;

 • b. het smeltpunt;

 • c. het kookpunt;

 • d. de dampspanning;

 • e. de oplosbaarheid in water;

 • f. de verdelingscoëfficiënt noctanol/water;

 • g. het vlampunt en

 • h. de ontvlambaarheid.

§ 3. Toxische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 19

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de acute toxiciteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit, die is bepaald op de volgende wijze:

  • -

   in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

  • -

   in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond;

 • b. de irritatie van de huid;

 • c. de irritatie van de ogen en

 • d. de sensibilisatie van de huid.

Artikel 20

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden overgelegd over de mutageniteit van de stof, te onderzoeken met een bacteriële onderzoekmethode voor de vaststelling van de terugmutatie, welk onderzoek wordt uitgevoerd met en zonder metabolische activering.

§ 5. Bij handelskennisgeving van een polymeer extra over te leggen gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 22

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 100 en minder dan 1000 kilogram van een polymeer, worden naast de in de artikelen 3 tot en met 7 en 17 tot en met 21 bedoelde gegevens, ten minste gegevens overgelegd inzake de fysisch-chemische eigenschappen van het polymeer, voor zover deze betrekking hebben op de extraheerbaarheid met water.

Afdeling 4. Handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 10 en minder dan 100 kilogram van een stof

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Overleggen van gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 23

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 10, maar minder dan 100 kilogram van een stof, worden naast de in de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde gegevens, ten minste tevens de in de artikelen 24 en 25 bedoelde gegevens overgelegd.

 • 2 Indien de handelskennisgeving betrekking heeft op een polymeer, worden naast de in het eerste lid bedoelde gegevens de in artikel 7 bedoelde gegevens overgelegd.

§ 2. Fysisch-chemische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 24

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de toestand van de stof bij 20°C en 101,3 kPa;

 • b. het vlampunt en

 • c. de ontvlambaarheid.

§ 3. Toxische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden overgelegd met betrekking tot de acute toxiciteit, die is bepaald op de volgende wijze:

 • a. in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

 • b. in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond.

Hoofdstuk 2A. Inhoud handelskennisgeving die betrekking heeft op tussenproducten met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Afdeling 1. Handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Overleggen van gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25a

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een tussenproduct met een beperkte blootstelling als bedoeld in artikel 2g van het besluit worden ten minste de in de artikelen 25b tot en met 25k genoemde gegevens voor alle productie- en gebruikslocaties overgelegd.

Artikel 25b

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Met betrekking tot het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de identiteit van degene die de kennisgeving doet, en van de fabrikant en de gebruikers van de tussenproducten met een beperkte blootstelling;

  • b. een schriftelijke verklaring van degene die de kennisgeving doet en van iedere andere gebruiker, waaruit blijkt, dat de voorwaarden vermeld in bijlage VII.A, punt 7.3, van de richtlijn geaccepteerd zijn;

  • c. een beschrijving van de technische maatregelen waardoor een strikte inperking van de stof wordt verwezenlijkt, waartoe in ieder geval behoren de procedures voor:

   • belading;

   • monsterneming;

   • vervoer en

   • reiniging.

  • d. de gedetailleerde gegevens bedoeld in punt 7.4, onder c, van bijlage VIIA van de richtlijn en in de bijlage bij deze regeling, waarbij afwijkingen van de criteria bedoeld in de bijlage bij deze regeling volledig en gemotiveerd worden beschreven;

  • e. een gedetailleerde beschrijving van de processen op alle locaties die bij productie en gebruik betrokken zijn, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

   • of het productieafvalwater wordt geloosd;

   • of het verwerkingsafvalwater wordt geloosd;

   • of het vaste afval wordt verbrand;

   • of het vloeibare afval wordt verbrand en

   • hoe de reiniging en het onderhoud van alle apparatuur plaatsvindt.

 • 2 Met betrekking tot de emissie wordt een gedetailleerde evaluatie van de mogelijke emissie overgelegd en de mogelijke blootstelling van mens en milieu tijdens de volledige levenscyclus van het tussenproduct met een beperkte blootstelling, met inbegrip van gedetailleerde informatie over de verschillende bij het proces betrokken chemische reacties en de manieren waarop resten worden verwerkt.

 • 3 Wanneer de emissie, bedoeld in het tweede lid, tot blootstelling kan leiden worden de manieren waarop deze onder controle wordt gehouden, voldoende gedetailleerd beschreven.

 • 4 Veranderingen die de blootstelling van mens en milieu aan het tussenproduct met een beperkte blootstelling kunnen beïnvloeden, worden vooraf schriftelijk gemeld aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake:

  • a. bij veranderingen in de functionele onderdelen van de installatie;

  • b. bij een nieuwe gebruiker, of

  • c. bij een nieuwe locatie.

§ 2. Identiteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25c

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van het tussenproduct met een beperkte blootstelling:

  • de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • andere benamingen en

  • indien beschikbaar: het nummer en de benaming waaronder het tussenproduct met een beperkte blootstelling in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. de molecuulformule en de structuurformule;

 • c. inzake de samenstelling van het tussenproduct met een beperkte blootstelling:

  • de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van isomeren en bijproducten;

  • het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • indien aan het tussenproduct met een beperkte blootstelling hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard, de functie en het gehalte daarvan in milligram per kilogram dan wel in gewichtsprocenten;

  • indien beschikbaar: het nummer en de benaming waaronder de onzuiverheden en hulpstoffen in het register van de Chemical Abstracts Service zijn opgenomen;

  • het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum dan wel het massaspectrum en

  • het hoge-druk-vloeistofchromatogram en het gaschromatogram;

 • d. inzake de detectie- en bepalingsmethoden:

  • een beschrijving van die methoden dan wel bibliografische referenties naar die methoden;

  • voorzover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de aanwezigheid van het tussenproduct met een beperkte blootstelling en de omzettingsproducten daarvan in het milieu en

  • voorzover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de rechtstreekse blootstelling van de mens aan het tussenproduct met een beperkte blootstelling.

§ 3. Gegevens inzake het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25d

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de productie van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. een beschrijving van het toegepaste technologisch procédé of de toegepaste technische procédés en

 • b. een schatting van de ten gevolge van de productie optredende blootstelling van de werkomgeving en van het milieu.

Artikel 25e

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toepassing van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. een beschrijving van de functie of functies en het nagestreefde effect of de nagestreefde effecten;

 • b. voorzover bekend: het technologische procédé waarbij het tussenproduct met een beperkte blootstelling wordt gebruikt;

 • c. voorzover bekend: een schatting van de ten gevolge van het gebruik optredende blootstelling van de werkomgeving en van het milieu aan het tussenproduct met een beperkte blootstelling;

 • d. de vorm waarin het tussenproduct met een beperkte blootstelling in de handel wordt gebracht;

 • e. voorzover bekend: de concentratie van het tussenproduct met een beperkte blootstelling in preparaten en producten die in de handel worden gebracht alsmede de handelsnaam van deze preparaten en producten;

 • f. de toepassingsgebieden, waarbij wordt aangegeven of en in welke mate gebruik zal plaatsvinden in de industrie, in de landbouw, door ambachtslieden of door het algemene publiek;

 • g. voorzover bekend en van toepassing: de identiteit van de afnemers van het tussenproduct met een beperkte blootstelling;

 • h. de geraamde totale hoeveelheid in tonnen die in de Europese Economische Ruimte aan een ander ter beschikking wordt gesteld of worden ingevoerd gedurende het eerste kalenderjaar waarin de handelskennisgeving wordt gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende kalenderjaren en

 • i. de geraamde verdeling van de in onderdeel h bedoelde hoeveelheid over de functies en de toepassingsgebieden, bedoeld in de onderdelen a en f, in procenten, eveneens gedurende het eerste kalenderjaar waarin de handelskennisgeving wordt gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende kalenderjaren.

Artikel 25f

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de gevaren van het tussenproduct met een beperkte blootstelling en de aanbevolen maatregelen worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met het tussenproduct met een beperkte blootstelling, alsmede voor de opslag en het vervoer van het tussenproduct en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van het tussenproduct met een beperkte blootstelling ten gevolge van een ongeval;

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken en

 • d. de aanbevolen wijze van verpakken.

§ 4. Fysisch chemische eigenschappen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25g

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de toestand van de stof bij 20oC en 101,3 kPa;

 • b. het smeltpunt;

 • c. het kookpunt;

 • d. de dampspanning;

 • e. de oplosbaarheid in water;

 • f. de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water;

 • g. het vlampunt;

 • h. de ontvlambaarheid;

 • i. het ontploffingsgevaar;

 • j. de zelfontbrandingstemperatuur;

 • k. de oxiderende eigenschappen en

 • l. indien door de vorm waarin het tussenproduct met een beperkte blootstelling in de handel wordt gebracht, gevaar van blootstelling aan die stof via inademing bestaat: de verdeling van de deeltjesgrootte.

§ 5. Toxische eigenschappen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25h

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de acute toxiciteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit, die is bepaald op de volgende wijze:

  • in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

  • in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond;

 • b. de irritatie van de huid;

 • c. de irritatie van de ogen en

 • d. de sensibilisatie van de huid.

Artikel 25i

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, overgelegd over de mutageniteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling, te onderzoeken met een bacteriële onderzoeksmethode voor de vaststelling van de terugmutatie, welk onderzoek wordt uitgevoerd met en zonder metabolische activering.

§ 6. Toxiciteit voor het milieu van het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25j

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toxiciteit voor het milieu en de afbreekbaarheid van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit voor watervlooien;

 • b. de remmende werking van het tussenproduct met een beperkte blootstelling op bacteriën, voorzover er aanwijzingen zijn dat de biologische afbreekbaarheid van het tussenproduct met een beperkte blootstelling wordt beïnvloed door de remmende werking van dat tussenproduct en

 • c. de biologische afbreekbaarheid.

§ 7. Aanvullende gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25k

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Om inzicht te verschaffen in de gegevens worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25a, overgelegd, voorzover aanwezig:

  • a. aanvullende fysisch-chemische gegevens;

  • b. aanvullende toxicologische gegevens en

  • c. aanvullende gegevens over het gedrag van het tussenproduct met een beperkte blootstelling in het milieu.

 • 2 In aanvulling op de gegevens, genoemd in het eerste lid, wordt overgelegd de evaluatie van de beschikbare gegevens over de toxiciteit en de ecotoxiciteit van stoffen die structureel nauw verwant zijn aan een tussenproduct met een beperkte blootstelling waarvoor een kennisgeving is gedaan.

 • 3 Als er relevante gegevens beschikbaar zijn over toxiciteit en ecotoxiciteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling, met name over de chronische toxiciteit, de carcinogeniteit of de voortplantingstoxiciteit, wordt daarvan een overzicht overgelegd.

Afdeling 2. Handelskennisgeving die betrekking heeft op 10 ton of meer per jaar van een tussenproduct met beperkte blootstelling of 50 ton of meer per fabrikant

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Overleggen van gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25l

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op gegevens als bedoeld in de artikelen 25m tot en met 25s, die al eerder zijn overgelegd en op grond waarvan toestemming is gegeven door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Fysisch chemische eigenschappen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25m

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de toestand van de stof bij 20°C;

 • b. het smeltpunt;

 • c. het kookpunt;

 • d. de relatieve dichtheid;

 • e. de dampspanning;

 • f. de oppervlaktespanning;

 • g. de oplosbaarheid in water;

 • h. de verdelingscoëfficient n-octanol/water;

 • i. het vlampunt;

 • j. de ontvlambaarheid;

 • k. het ontploffingsgevaar;

 • l. de zelfontbrandingstemperatuur;

 • m. de oxyderende eigenschappen en

 • n. indien door de vorm waarin de stof in de handel wordt gebracht, gevaar van blootstelling aan die stof via inademing bestaat: de verdeling van de deeltjesgrootte.

§ 3. Toxische eigenschappen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25n

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de acute toxiciteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit, die is bepaald op de volgende wijze:

  • in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

  • in geval van een vluchtige vloeistof: door middel van toediening door de mond en via inademing;

  • in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond en, afhankelijk van de aard van het tussenproduct met een beperkte blootstelling en de waarschijnlijke weg waarlangs de mens daaraan zal worden blootgesteld, langs ten minste een van de volgende wegen: op de huid of via inademing;

 • b. de irritatie van de huid;

 • c. de irritatie van de ogen en

 • d. de sensibilisatie van de huid.

Artikel 25o

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l, worden gegevens overgelegd met betrekking tot de subacute toxiciteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling bij herhaaldelijke blootstelling gedurende 28 dagen langs de daarvoor het meest in aanmerking komende toedieningsweg, die afhankelijk is van:

 • a. de waarschijnlijke weg waarlangs de mens aan het tussenproduct met een beperkte blootstelling wordt blootgesteld;

 • b. de acute toxiciteit, bedoeld in artikel 25n, onder a, en

 • c. de aard van het tussenproduct met een beperkte blootstelling.

Artikel 25p

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Met betrekking tot de overige toxische effecten van het tussenproduct met beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l, de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de mutageniteit, te onderzoeken met:

   • een bacteriële onderzoeksmethode voor de vaststelling van de terugmutatie, welk onderzoek wordt uitgevoerd met en zonder metabolische activering, en

   • een niet-materiële onderzoeksmethode voor het opsporen van chromosoomafwijkingen of chromosoomschade, welk onderzoek behoudens contra-indicaties in vitro wordt uitgevoerd, zowel met als zonder metabolische activering;

  • b. het toxicokinetisch gedrag, voorzover dat kan worden afgeleid uit de verstrekte gegevens en uit andere beschikbare informatie.

 • 2 Indien een van beide onderzoeken, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, een positief resultaat heeft, overlegt degene die de handelskennisgeving doet aanvullende gegevens met betrekking tot de mutageniteit, die zijn verkregen uit onderzoeken die overeenkomstig de in bijlage V van de richtlijn omschreven procedure zijn uitgevoerd.

§ 4. Toxiciteit van het tussenproduct met een beperkte blootstelling voor het milieu

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25q

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toxiciteit voor het milieu en de afbreekbaarheid van het tussenproduct met een beperkte blootstelling worden bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l, de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit voor vissen;

 • b. de acute toxiciteit voor watervlooien;

 • c. de groeiremming bij algen;

 • d. indien er aanwijzingen zijn dat de biologische afbreekbaarheid van het tussenproduct met een beperkte blootstelling wordt beïnvloed door de remmende werking van die stof op bacteriën: de remmende werking op bacteriën;

 • e. de biologische afbreekbaarheid;

 • f. indien het tussenproduct met een beperkte blootstelling niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar is, de niet-biologische afbreekbaarheid, en

 • g. de adsorptie en de desorptie.

§ 5. Mogelijkheden om het tussenproduct met een beperkte blootstelling onschadelijk te maken

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25r

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l, worden gegevens overgelegd met betrekking tot de methoden die geschikt zijn om zich met zo min mogelijk bezwaar voor mens of milieu te ontdoen van het tussenproduct met een beperkte blootstelling in het afvalstadium bij industrie, ambacht of bij het algemene publiek, door:

 • a. terugwinning;

 • b. neutralisatie, of

 • c. een andere wijze, zoals:

  • gecontroleerde lozing;

  • verbranding, of

  • zuivering in een waterzuiveringsinstallatie.

§ 6. Aanvullende gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25s

[Vervallen per 01-06-2008]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten dat bij de handelskennisgeving, bedoeld in artikel 25l de aanvullende gegevens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder e, h en i van het besluit worden overgelegd.

Afdeling 3. Handelskennisgeving die betrekking heeft op 100 ton of meer per jaar van een tussenproduct met beperkte blootstelling of 500 ton of meer per fabrikant

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Aanvullende gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 25t

[Vervallen per 01-06-2008]

Indien een handelskennisgeving betrekking heeft op een tussenproduct met een beperkte blootstelling dat in een hoeveelheid van 100 ton of meer per jaar in de Europese Economische Ruimte wordt ingevoerd of ter beschikking gesteld, dan wel in een hoeveelheid van 500 ton of meer per fabrikant wordt vervaardigd, worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de effecten op de vruchtbaarheid en

 • b. de teratogeniteit.

Hoofdstuk 3. Inhoud handelskennisgeving die betrekking heeft op BTP-polymeren

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 1. Omschrijving van de polymeren waarop dit hoofdstuk van toepassing is

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 26

[Vervallen per 01-06-2008]

Dit hoofdstuk is van toepassing op het in Nederland of in de Europese Economische Ruimte invoeren of aan een ander ter beschikking stellen van:

 • a. een polymeer in een hoeveelheid van 1000 kilogram of meer per jaar, mits dit polymeer:

  • -

   een hoog aantalgemiddeld molecuulgewicht heeft;

  • -

   extraheerbaar is met water in een geringere mate dan 10 milligram per liter waarbij de bijdragen van additieven en verontreinigingen niet zijn meegerekend, en

  • -

   bestaat uit minder dan één gewichtsprocent aan monomeren en moleculen die rechtstreeks hiervan zijn afgeleid met een molecuulgewicht dat kleiner is dan 1000;

 • b. een polymeer in een hoeveelheid van minder dan 1000 kilogram per jaar, mits dit polymeer:

  • -

   een hoog aantalgemiddeld molecuulgewicht heeft, en

  • -

   extraheerbaar is met water in een geringere mate dan 10 milligram per liter waarbij de bijdragen van additieven en verontreinigingen niet zijn meegerekend.

Artikel 27

[Vervallen per 01-06-2008]

Indien met de daarvoor bedoelde testen niet kan worden bewezen dat is voldaan aan de criteria, genoemd in artikel 26, toont de kennisgever dit op een andere wijze aan.

§ 2. Bij iedere handelskennisgeving krachtens dit hoofdstuk te overleggen gegevens

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 28

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op een polymeer als bedoeld in artikel 26, worden ten minste de in de artikelen 29 tot en met 33 bedoelde gegevens overgelegd.

Artikel 29

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van het polymeer worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van het polymeer:

  • -

   de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • -

   andere benamingen en

  • -

   indien beschikbaar, het nummer en de benaming waaronder het polymeer in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. inzake de structuur van het polymeer;

  • -

   aantalgemiddeld molecuulgewicht;

  • -

   molecuulgewichtsverdeling;

  • -

   identiteit en concentratie van de uitgangsmonomeren en -stoffen die in het polymeer worden gebonden;

  • -

   vermelding van de eindgroepen en de identiteit en frequentie van reactieve functionele groepen;

 • c. inzake de samenstelling van het polymeer:

  • -

   de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • -

   de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van bijprodukten;

  • -

   identiteit van de monomeren die niet hebben gereageerd;

  • -

   het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • -

   het percentage van de monomeren die niet hebben gereageerd;

  • -

   indien aan het polymeer hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard, de functie en het gehalte daarvan in milligram/kilogram dan wel in gewichtsprocenten;

  • -

   het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum dan wel het massaspectrum;

  • -

   het gel permeatie chromatogram;

 • d. inzake de detectie- en bepalingsmethoden:

  • -

   een beschrijving van die methoden;

  • -

   voor zover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de aanwezigheid van het polymeer en de omzettingsprodukten daarvan in het milieu, en

  • -

   voor zover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de rechtstreekse blootstelling van de mens aan het polymeer.

Artikel 30

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de produktie van het polymeer worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. een beschrijving van het toegepaste technologische procédé of de toegepaste technologische procédés en

 • b. een schatting van de ten gevolge van de produktie optredende blootstelling van de werkomgeving en van het milieu.

Artikel 31

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toepassing van het polymeer worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. een beschrijving van de functie of functies en het nagestreefde effect of de nagestreefde effecten;

 • b. voor zover bekend: het technologisch procédé of de technologische procédés waarbij het polymeer wordt gebruikt;

 • c. voor zover bekend: een schatting van de ten gevolge van het gebruik optredende blootstelling van de werkomgeving en van het milieu aan het polymeer;

 • d. de vorm waarin het polymeer in de handel wordt gebracht;

 • e. voor zover bekend: de concentratie van het polymeer in preparaten en produkten die in de handel worden gebracht alsmede de handelsnaam van deze preparaten en produkten;

 • f. de toepassingsgebieden, waarbij wordt aangegeven of en in welke mate gebruik zal plaatsvinden in de industrie, in de landbouw, door ambachtslieden of door het algemene publiek;

 • g. voor zover bekend en van toepassing: de identiteit van de afnemers van het polymeer;

 • h. voor zover bekend worden gegevens overgelegd met betrekking tot de hoeveelheden en de samenstelling van het afval dat uit de beoogde toepassingen van het polymeer voortvloeit;

 • i. de geraamde totale hoeveelheid in tonnen die in de Europese Economische Ruimte aan een ander ter beschikking wordt gesteld of wordt ingevoerd gedurende het eerste kalenderjaar waarin de handelskennisgeving wordt gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende kalenderjaren en

 • j. de geraamde verdeling van de in onderdeel i bedoelde hoeveelheid over de functies en de toepassingsgebieden, bedoeld in de onderdelen a en f, in procenten, eveneens gedurende het eerste kalenderjaar waarin de handelskennisgeving wordt gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende kalenderjaren.

Artikel 32

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de gevaren van het polymeer en de aanbevolen maatregelen worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met het polymeer, alsmede voor de opslag en het vervoer van het polymeer en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. indien van toepassing: het mogelijke ontploffingsgevaar van het polymeer in stofvormige toestand;

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van het polymeer ten gevolge van een ongeval;

 • d. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken en

 • e. de aanbevolen wijze van verpakken.

Artikel 33

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van het polymeer worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de toestand van het polymeer bij 20°C en 101,3 kPa;

 • b. het smelttraject;

 • c. de extraheerbaarheid met water en

 • d. de ontvlambaarheid.

§ 3. Handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een polymeer

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 34

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij een handelskennisgeving die betrekking heeft op ten minste 1000 kilogram van een polymeer als bedoeld in artikel 26, worden naast de in de artikelen 29 tot en met 33 bedoelde gegevens, ten minste de in de artikelen 35 tot en met 38 bedoelde gegevens overgelegd.

Artikel 35

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van het polymeer:

 • a. de relatieve dichtheid;

 • b. het ontploffingsgevaar;

 • c. de zelfontbrandingstemperatuur;

 • d. indien door de vorm waarin het polymeer in de handel wordt gebracht, gevaar van blootstelling via inademing bestaat: de verdeling van de deeltjesgrootte;

 • e. de thermische stabiliteit;

 • f. de extraheerbaarheid met water met een pH 2 respectievelijk 9 en een temperatuur van 37°C;

 • g. de extraheerbaarheid met cyclohexaan.

Artikel 36

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan mede in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan degene die de handelskennisgeving heeft gedaan, opdragen gegevens over te leggen over de toxische eigenschappen van het polymeer op grond van:

  • a. de aanwezigheid van reactieve groepen in het polymeer;

  • b. structurele dan wel fysische kenmerken;

  • c. de eigenschappen van de laag moleculaire bestanddelen, of

  • d. de redelijkerwijs te verwachten blootstelling van mens of milieu aan het polymeer.

 • 2 Indien blootstelling aan het polymeer via inademing daarvan redelijkerwijs niet valt uit te sluiten kunnen de gegevens betrekking hebben op:

  • a. de acute toxiciteit van het polymeer;

  • b. de effecten bij herhaalde blootstelling gedurende 28 dagen;

   welke onderscheidene effecten worden bepaald door middel van toediening via de inademing.

Artikel 37

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan degene die de handelskennisgeving heeft gedaan, opdragen gegevens over te leggen over de voor het milieu toxische eigenschappen van het polymeer op grond van:

  • a. de aanwezigheid van reactieve groepen in het polymeer;

  • b. structurele dan wel fysische kenmerken;

  • c. de eigenschappen van de laag moleculaire bestanddelen;

  • d. de redelijkerwijs te verwachten blootstelling van mens of milieu aan het polymeer.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • a. de stabiliteit onder invloed van licht, indien het polymeer niet specifiek voor licht is gestabiliseerd;

  • b. de extraheerbaarheid op lange termijn.

 • 3 Indien de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, daartoe aanleiding geven, kunnen door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nadere gegevens worden verlangd met betrekking tot de uitloogvloeistof.

Artikel 38

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden overgelegd met betrekking tot de methoden die geschikt zijn om zich met zo min mogelijk bezwaar voor mens of milieu te ontdoen van het polymeer in het afvalstadium bij industrie, ambacht of bij het algemene publiek, door:

 • a. terugwinning,

 • b. neutralisatie of

 • c. een andere wijze, zoals

  • -

   gecontroleerde lozing,

  • -

   verbranding of

  • -

   zuivering in een waterzuiveringsinstallatie.

Hoofdstuk 4. Bevoegdheid om het familieconcept te hanteren bij het onderzoek van polymeren ten behoeve van een handelskennisgeving

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 39

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Bij een onderzoek overeenkomstig het familieconcept wordt onderzoek uitgevoerd voor representatieve leden van een polymeerfamilie.

 • 2 Indien bij een onderzoek overeenkomstig het familieconcept de resultaten van de onderzoeken van de verschillende representatieve leden van de polymeerfamilie uiteenlopen, wordt nader onderzoek verricht met betrekking tot andere, niet onderzochte representatieve leden van die familie.

Artikel 40

[Vervallen per 01-06-2008]

Het onderzoek dat ten behoeve van een handelskennisgeving van een polymeer als bedoeld in hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3 wordt verricht, kan worden uitgevoerd met toepassing van het familieconcept, bedoeld in artikel 39, mits de betrokken polymeerfamilie bestaat uit:

 • a. homopolymeren waarvan het aantalgemiddeld molecuulgewicht variabel is;

 • b. copolymeren waarvan de samenstelling variabel is en het aantalgemiddeld molecuulgewicht ongeveer constant, of

 • c. copolymeren waarvan:

  • -

   het aantalgemiddeld molecuulgewicht variabel is en groter dan 1000, en

  • -

   de samenstelling ongeveer constant is.

Hoofdstuk 5. Melding van een stof die is vrijgesteld van de handelskennisgevingsplicht en behoort tot de categorie zeer vergiftig, vergiftig, kankerverwekkend, voor de voortplanting vergiftig of mutageen

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 2. Identiteit van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 42

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van de stof:

  • -

   de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • -

   andere benamingen en

  • -

   indien beschikbaar: het nummer en de benaming waaronder de stof in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. de molecuulformule en de structuurformule;

 • c. inzake de samenstelling van de stof:

  • -

   de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • -

   de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van isomeren en bijprodukten;

  • -

   het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • -

   indien aan de stof hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard en het gehalte daarvan in milligram per kilogram dan wel in gewichtsprocenten;

  • -

   indien beschikbaar: het nummer en de benaming waaronder de onzuiverheden en hulpstoffen in het register van de Chemical Abstracts Service zijn opgenomen;

  • -

   het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum dan wel het massaspectrum en

  • -

   het hoge-druk-vloeistofchromatogram en het gaschromatogram;

 • d. inzake de detectie- en bepalingsmethoden:

  • -

   een beschrijving van de detectie- en bepalingsmethoden;

  • -

   voor zover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de aanwezigheid van de stof en de omzettingsprodukten daarvan in het milieu, en

  • -

   voor zover bekend: de analysemethoden voor de vaststelling van de rechtstreekse blootstelling van de mens aan de stof.

§ 3. Gegevens inzake de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 43

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de gevaren van de stof en de aanbevolen maatregelen worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met de stof, alsmede voor de opslag en het vervoer van de stof en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. indien van toepassing: het mogelijke ontploffingsgevaar van de stof in stofvormige toestand;

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van de stof ten gevolge van een ongeval en

 • d. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken.

Hoofdstuk 6. Inhoud produktiekennisgeving

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 2. Identiteit van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 45

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van de stof:

  • -

   de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • -

   andere benamingen en

  • -

   indien beschikbaar: het nummer waaronder de stof in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. de molecuulformule en de structuurformule;

 • c. inzake de samenstelling van de stof:

  • -

   de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • -

   de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van isomeren en bijprodukten;

  • -

   het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • -

   indien aan de stof hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard en het gehalte daarvan en

  • -

   het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum;

 • d. de detectie- en bepalingsmethoden.

§ 3. Gegevens inzake de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 46

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toepassing van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de functie of functies en het nagestreefde effect;

 • b. de toepassingsgebieden, waarbij wordt aangegeven of de stof zal worden gebruikt in open of in gesloten systemen en, per systeem, of gebruik zal plaatsvinden in de industrie, in de landbouw, door ambachtslieden of door het algemene publiek;

 • c. een aanduiding van de geraamde totale hoeveelheid die in Nederland wordt vervaardigd gedurende de eerstvolgende 12 maanden nadat de kennisgeving is gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende jaren, door vermelding van de desbetreffende categorieën uit onderstaande tabel:

  • 1 tot 10 ton

  • 10 tot 50 ton

  • 50 tot 100 ton

  • 100 tot 500 ton

  • 500 tot 1000 ton

  • 1000 tot 5000 ton

  • 5000 ton of meer, en

 • d. een aanduiding van de geraamde verdeling van de in onderdeel c bedoelde hoeveelheden over de functies en de toepassingsgebieden, bedoeld in de onderdelen a en b, in procenten.

Artikel 47

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de aanbevolen maatregelen worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met de stof en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van de stof ten gevolge van een ongeval en

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken.

§ 4. Fysisch-chemische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 48

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de fysisch-chemische eigenschappen van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. het smeltpunt;

 • b. het kookpunt;

 • c. de relatieve dichtheid;

 • d. de dampspanning;

 • e. de oppervlaktespanning;

 • f. de oplosbaarheid in water;

 • g. de oplosbaarheid in vetten;

 • h. de verdelingscoëfficiënt noctanol/water;

 • i. het vlampunt;

 • j. de ontvlambaarheid;

 • k. het ontploffingsgevaar;

 • l. de zelfontvlambaarheid en

 • m. de oxyderende eigenschappen.

§ 5. Toxische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 49

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de acute toxiciteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de acute toxiciteit, die is bepaald op de volgende wijze:

  • -

   in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

  • -

   in geval van een vluchtige vloeistof: door middel van toediening door de mond en via inademing;

  • -

   in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond en langs ten minste één van de volgende wegen: op de huid of via inademing;

 • b. de irritatie van de huid;

 • c. de irritatie van de ogen en

 • d. de sensibilisatie van de huid.

Artikel 50

[Vervallen per 01-06-2008]

De gegevens betreffende de subacute toxiciteit van de stof, bedoeld in artikel 3, eerste lid, tweede volzin, van het besluit betreffen de subacute toxiciteit van de stof bij herhaalde blootstelling gedurende 28 dagen langs de daarvoor het meest in aanmerking komende toedieningsweg.

Artikel 51

[Vervallen per 01-06-2008]

Voorts worden gegevens overgelegd inzake de mutageniteit van de stof, te onderzoeken met een bacteriële en een niet-bacteriële onderzoekmethode.

§ 6. Mogelijkheden om de stof onschadelijk te maken

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 52

[Vervallen per 01-06-2008]

Gegevens worden overgelegd met betrekking tot de methoden die geschikt zijn om zich met zo min mogelijk bezwaar voor mens of milieu te ontdoen van de stof in het afvalstadium bij industrie, ambacht of bij het algemene publiek, door:

 • a. terugwinning,

 • b. neutralisatie of

 • c. een andere wijze, zoals:

  • -

   gecontroleerde lozing;

  • -

   verbranding of

  • -

   zuivering in een waterzuiveringsinstallatie.

Hoofdstuk 7. Inhoud produktiemelding

[Vervallen per 01-06-2008]

Afdeling 1. Produktiemelding die betrekking heeft op minder dan 1000 kilogram van een stof

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 2. Identiteit van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 54

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van de stof:

  • -

   de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • -

   andere benamingen en

  • -

   indien beschikbaar: het nummer waaronder de stof in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. de molecuulformule en de structuurformule;

 • c. inzake de samenstelling van de stof:

  • -

   de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • -

   de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van isomeren en bijprodukten;

  • -

   het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • -

   indien aan de stof hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard en het gehalte daarvan en

  • -

   het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum en

 • d. de detectie- en bepalingsmethoden.

§ 3. Gegevens inzake de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 55

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de toepassing van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de functie of functies en het nagestreefde effect;

 • b. de toepassingsgebieden, waarbij wordt aangegeven of de stof zal worden gebruikt in open of in gesloten systemen en, per systeem, of gebruik zal plaatsvinden in de industrie, in de landbouw, door ambachtslieden of door het algemene publiek;

 • c. een aanduiding van de geraamde totale hoeveelheid die in Nederland wordt vervaardigd gedurende de eerstvolgende 12 maanden nadat de kennisgeving is gedaan, en gedurende elk van de daarop volgende jaren, door vermelding van de desbetreffende categorieën uit onderstaande tabel:

  • 1 tot 10 ton

  • 10 tot 50 ton

  • 50 tot 100 ton

  • 100 tot 500 ton

  • 500 tot 1000 ton

  • 1000 tot 5000 ton

  • 5000 ton of meer, en

 • d. een aanduiding van de geraamde verdeling van de in onderdeel c bedoelde hoeveelheden over de functies en de toepassingsgebieden, bedoeld in de onderdelen a en b, in procenten.

Artikel 56

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de aanbevolen maatregelen worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met de stof en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van de stof ten gevolge van een ongeval en

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken.

§ 4. Toxische eigenschappen van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 57

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 De gegevens die betrekking hebben op de acute toxiciteit, die ingevolge artikel 11, zesde lid, van het besluit, bij een melding als bedoeld in het derde lid van dat artikel worden overgelegd, worden verkregen op de volgende wijze:

  • a. in geval van een gas: door middel van toediening via inademing;

  • b. in geval van een vluchtige vloeistof: door middel van toediening door de mond en via inademing en

  • c. in de overige gevallen: door middel van toediening door de mond en langs ten minste één van de volgende wegen: op de huid of via inademing.

 • 2 Het onderzoek dat voor het verkrijgen van de in het vorige lid bedoelde gegevens wordt verricht, kan in plaats van volgens de in bijlage V bij de richtlijn opgenomen methoden slechts worden uitgevoerd op een van de volgende wijzen:

  • a. volgens de limietmethode vastgesteld in bijlage V (B1, B2 of B3) van de richtlijn, doch uitgevoerd met één doseringsniveau van 200 milligram per kilogram (oraal), 400 milligram per kilogram (dermaal) of 2 milligram per liter (inhalatoir gedurende 4 uur);

  • b. volgens een verkorte LD50/LC50-procedure, gelijk aan de limietmethode, doch uitgevoerd met slechts twee mannelijke en twee vrouwelijke proefdieren;

  • c. volgens de Up-and-Down-methode beschreven door R.D. Bruce en gepubliceerd in ‘Fundamental Applied Toxicology’ nr. 5 (1985), bladzijden 151–157, en nr. 8 (1987), bladzijden 97–100.

Afdeling 2. Melding van een stof die is vrijgesteld van de produktiekennisgevingsplicht en behoort tot de categorie zeer vergiftig, vergiftig, kankerverwekkend, voor de voortplanting vergiftig of mutageen

[Vervallen per 01-06-2008]

§ 2. Identiteit van de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 59

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de identiteit van de stof worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. inzake de benaming van de stof:

  • -

   de naam volgens de nomenclatuur van de International Union of Pure and Applied Chemistry;

  • -

   andere benamingen en

  • -

   indien beschikbaar: het nummer waaronder de stof in het register van de Chemical Abstracts Service is opgenomen;

 • b. de molecuulformule en de structuurformule;

 • c. inzake de samenstelling van de stof:

  • -

   de zuiverheidsgraad in gewichtsprocenten;

  • -

   de aard van de onzuiverheden, met inbegrip van isomeren en bijprodukten;

  • -

   het percentage van de voornaamste onzuiverheden;

  • -

   indien aan de stof hulpstoffen zijn toegevoegd: de aard en het gehalte daarvan en

  • -

   het ultravioletspectrum, het infraroodspectrum en het nucleairmagnetisch resonantiespectrum;

 • d. de detectie- en bepalingsmethoden.

§ 3. Gegevens inzake de stof

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 60

[Vervallen per 01-06-2008]

Met betrekking tot de aanbevolen voorzorgsmaatregelen worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de aanbevolen methoden voor het omgaan met de stof en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en andere gevaren;

 • b. de aanbevolen noodmaatregelen in geval van verspreiding van de stof ten gevolge van een ongeval en

 • c. de aanbevolen noodmaatregelen bij ongevallen waarbij personen zijn betrokken.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-06-2008]

Artikel 62

[Vervallen per 01-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling inhoud kennisgevingen en meldingen Wet milieugevaarlijke stoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 mei 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Bijlage behorende bij artikel 25b, eerste lid, onderdeel d

[Vervallen per 01-06-2008]

Punt 7.5 van de richtlijn luidt als volgt:

Criteria voor de evaluatie van gesloten systemen bij de verwerking van chemische stoffen

Gebruik

[Vervallen per 01-06-2008]

Bij de evaluatie van de installatie wordt een evalutie-index gebruikt. Met de evaluatie-index worden de verwerking van de stof en het daaruit voortvloeiende procesgebonden blootstellingspotentieel ingedeeld. De kennisgever onderzoekt de installatie of de installatie-eenheid teneinde de evaluatie-index te bepalen. Elk afzonderlijk functioneel onderdeel moet worden geëvalueerd.

Systemen worden als gesloten beschouwd als de evaluatie van alle beschikbare functionele onderdelen tot een evaluatie-index 0,5 leidt en als alleen functionele onderdelen van het gesloten type met gegarandeerde lekdichtheid of voorzien van een geïntegreerd afzuigventilatiesysteem betrokken zijn. Bovendien moet direct contact met de huid uitgesloten zijn.

In de verzameling voorbeelden is aan de desbetreffende functionele onderdelen de evaluatie-index 0,5 (vet gedrukt) toegekend.

Functionele onderdelen van het gedeeltelijk open type met een zeer effectief afzuigventilatiesysteem (waaraan ook de evaluatie-index 0.5 is toegekend maar in normaal lettertype) worden niet als gesloten in de zin van deze regel beschouwd.

Bij functionele onderdelen waaraan de evaluatie-index 1 is toegekend, is de veilige inachtneming van de grenswaarden niet altijd permanent gewaarborgd. Dergelijke functionele onderdelen zijn:

1 - gesloten type, lekdichtheid niet gegarandeerd,

1 - gedeeltelijk open type met een effectief afzuigventilatiesysteem.

Bij functionele onderdelen waaraan de evaluatie-index 2 of 4 is toegekend, is de inachtneming van de grenswaarden niet altijd gewaarborgd. Dergelijke functionele onderdelen zijn:

2. - gedeeltelijk open type, opening zoals bedoeld met een eenvoudig afzuigventilatiesysteem,

2. - open type met een eenvoudig afzuigventilatiesysteem,

4. - open type of gedeeltelijk open type,

4. - natuurlijke ventilatie

De verzameling voorbeelden in tabel 1 behorende bij punt 7.5 van de richtlijn (PbEG 2001, L 225, blz.320 tot en met 332) vergemakkelijkt de indeling van functionele onderdelen. Functionele onderdelen die niet in de verzameling voorbeelden zijn opgenomen, kunnen naar analogie met andere onderdelen worden ingedeeld. De installatie of installatie-eenheid wordt vervolgens ingedeeld volgens de evaluatie-index van het functionele onderdeel dat de hoogste evaluatie-index heeft gekregen.

Controle

[Vervallen per 01-06-2008]

Het gebruik van dit criterium vereist dat de vastgestelde procesparameters in acht worden genomen en dat de in de verzameling voorbeelden genoemde controles (bijv. keuring en onderhoud) worden uitgevoerd.

Terug naar begin van de pagina