Extra tegemoetkoming voor aanpassingen in verband met basisvorming v.s.o. voor het jaar 1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 18-06-1994 t/m 30-12-2004

Aanpassing boeken en leermiddelen ten behoeve van basisvorming v.s.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 92 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Overwegende dat er redenen zijn om naast de volgens de programma's van eisen van toepassing zijnde vergoeding, in 1994 de vergoedingsbedragen betreffende de in artikel 89, derde lid onder a, van de ISOVSO bedoelde voorzieningen hoger te stellen voor versnelde aanpassing van boeken en leermiddelen ten behoeve van de basisvorming in het voort gezet speciaal onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging tegemoetkoming v.s.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In aanvulling op de vergoeding voor de niet-gebouwafhankelijke programma's van eisen, zoals voor het jaar 1994 ondermeer vastgesteld bij regeling van 23 september 1993, kenmerk PO/MN-93067798, bekendgemaakt in Uitleg OenW-Regelingen van 13 oktober 1993, nr. 23 en 24, en zoals nader aangepast bij regeling van 10 december 1993, kenmerk PO/MN-93095997, opgenomen in Uitleg OenW-Regelingen van 15 december 1993, nr. 31, wordt een extra bedrag per leerling voor de onderscheiden onderwijssoorten voor voortgezet speciaal onderwijs voor het jaar 1994 toegekend op de wijze, die in de bijlage bij deze regeling is aangegeven.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal, inclusief de bijlage, in Uitleg OenW-Regelingen worden gepubliceerd. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag volgend op die na publikatie in Uitleg OenW-Regelingen en werkt terug tot 1 januari 1994.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Extra tegemoetkoming voor aanpassingen in verband met basisvorming v.s.o. voor het jaar 1994’.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Teneinde scholen en/of afdelingen voor v.s.o. in staat te stellen aan te sluiten bij de basisvorming in het regulier voortgezet onderwijs, worden met uitzondering van het z.h. en z.m.l.k. op grond van artikel 1 van deze ministeriële regeling de bedragen per leerling voor de onderscheiden onderwijssoorten voor voortgezet speciaal onderwijs voor 1994 verhoogd zoals hieronder is aangegeven. De aanvullende vergoeding bedraagt f 38.67 per gemiddelde v.s.o.-leerling. In verband met de zogenaamde Braillefactor (factor 5) geldt voor een v.s.o./b.l.-leerling een bedrag van f 193.35. Voor de lichamelijk en zintuiglijk gehandicapte leerlingen geldt een opslag van 20% in verband met specifieke leer- en hulpmiddelen, hetgeen uitkomt op een bedrag van f 46.41 per leerling.

Onder voorbehoud dat de Rijksbegroting 1995 dat mogelijk maakt worden de onderscheiden bedragen per v.s.o.-leerling in 1995 met eenzelfde bedrag verhoogd.

1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bedragen per leerling

verhoging i.v.m. basisvorming per leerling

VSO

BL

+ 193.35

DO/SZ/PI

+ 46.41

SH/ESM/LZ

+ 46.41

LG

+ 46.41

ZH1'

0.00

ZH2 (lokatie ziekenhuisscholen)

0.00

MLK

+ 38.67

ZMLK

0.00

ZMOK

+ 38.67

LOM

+ 38.67

1) MG

+ 46.41

2) MG

+ 46.41

3) MG

+ 46.41

Deze verhogingen worden aan de bekostiging toegevoegd bij de bedragen per leerling vermeld in Tabel 4201 op bladzijde 105 van de publikatie van het bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs dia door genoemde verhogingen voor 1994 feitelijk als volgt worden vastgesteld:

Tabel 4201 (prijspeil gemiddeld 1994) inclusief vergoeding voor basisvorming

Bedrag per leerling (X)

 

SO

VSO

BL

308.97

388.87

DO/SZ/PI

308.97

241.93

SH/ESM/LZ

303.84

226.48

LG zonder bad

523.41

267.52

LG met hydrotherapiebad

197.43

267.52

ZH1'

66.33

74.57

ZH2 (lokatie ziekenhuisscholen)

63.74

71.98

MLK

200.67

176.29

ZMLK zonder bad

249.83

119.62

ZMLK met watergewenningsbad

176.10

119.62

ZMOK

254.69

218.74

LOM

200.67

158.29

1) MG zonder bad

365.78

243.68

3) MG zonder bad

321.03

243.68

1) MG met hydrotherapiebad

173.59

243.68

2) MG met watergewenningsbad

247.31

243.68

IOBK

97.96

0.00

1) MG, waarbij een van de handicaps LG is.

2) MG, waarbij een van de handicaps ZMLK is.

3) MG, waarbij geen van de handicaps LG is.

ZH': Voor zover de school over een eigen gebouw beschikt en niet op lokatie werkzaam is.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven