Regeling vergoeding (vice-)voorzitters, leden en (adjunct-)secretarissen

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-04-2009

Regeling vergoeding (vice-)voorzitters, leden en (adjunct-)secretarissen

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 57 en op artikel 60 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 1993, 465) en gelet op de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 september 1993 (Stcrt. 171), houdende uitvoering van artikel 60 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De voorzitters, vice-voorzitters, leden, secretarissen en adjunct-secretarissen van de raden van tucht ontvangen de volgende vergoeding voor reiskosten naar keuze:

 • -

  hetzij de kosten van vervoer per trein, eerste klasse, en aanvullende taxikosten vanaf het station naar de plaats van bestemming en terug;

 • -

  hetzij de kosten van vervoer per auto via de kortste route naar de plaats van bestemming en terug tot een bedrag van € 0,23 per km. Het bedrag per km wordt aangepast indien overeenkomstige vergoedingen die functionarissen van NIVRA en NOvAA ontvangen worden aangepast.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De voorzitters, vice-voorzitters, leden, secretarissen en adjunct-secretarissen van de raden van tucht ontvangen als verblijfkosten de kosten van consumpties, maaltijden en overnachting, voor zover deze kosten noodzakelijk waren en binnen de grenzen van de redelijkheid liggen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De voorzitters, vice-voorzitters, leden, secretarissen en adjunct-secretarissen van de raden van tucht ontvangen een vergoeding voor de noodzakelijke kosten van telefoon, fax, briefporto, fotocopieën e.d. op basis van de werkelijk daarvoor gemaakte kosten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De voorzitters van de raden van tucht ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding.

 • 2 De voorzitters en de vice-voorzitters, die als voorzitter van een Kamer van een raad van tucht optreden, ontvangen daarenboven per bijgewoonde zitting drie keer de dagvergoeding met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid.

 • 3 De vice-voorzitters, die niet als voorzitter van een Kamer van de raad van tucht optreden, en de overige leden ontvangen per bijgewoonde zitting twee keer de dagvergoeding met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid.

 • 4 Indien een zitting vier uur of korter duurt, wordt de vergoeding met de helft verminderd. Bij het bepalen van de zittingsduur wordt overleg in raadkamer als onderdeel van de zitting beschouwd.

 • 5 Indien op een zitting één of meerdere zaken tegen registeraccountants en één of meerdere zaken tegen Accountants-Administratieconsulenten worden behandeld, wordt de vergoeding per zitting naar evenredigheid van de bestede tijd verdeeld aan de zaken betreffende registeraccountants en de zaken betreffende Accountants-Administratieconsulenten. Bij het bepalen van de zittingsduur wordt overleg in raadkamer als onderdeel van de zitting beschouwd.

 • 6

  • a. De vaste vergoeding bedoeld in het eerste lid bedraagt € 2 723.

  • b. De dagvergoeding bedoeld in het tweede en derde lid bedraagt € 308.

  • c. De bedragen vermeld onder a en b worden jaarlijks aangepast overeenkomstig het percentage waarmee de salarissen van rijksambtenaren worden aangepast.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De secretarissen van de raden van tucht ontvangen voor algemene secretariaatskosten jaarlijks een vaste vergoeding. In de vaste vergoeding zijn begrepen een beschikbaarheidsvergoeding van de secretaris, kosten van zijn secretaresse en een vergoeding voor de zogenaamde ‘ombudsfunctie’, bestaande uit het beantwoorden van vragen van (potentiële) klagers en anderen over de gang van zaken rond het tuchtrecht.

 • 2 De secretarissen ontvangen per zitting welke door de secretaris wordt bijgewoond, een vergoeding met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid. In deze vergoeding zijn begrepen de kosten voor het voorbereiden van de zitting, het maken van zittingsverslagen en het concipiëren van de uitspraken.

 • 3 De secretarissen ontvangen boven het bedrag, zoals aangegeven in het tweede lid, per zitting een vergoeding voor de procedurele werkzaamheden verband houdend met de ter zitting behandelde zaken met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid.

 • 4 De adjunct-secretarissen van de raden van tucht ontvangen per zitting welke door de adjunct-secretaris wordt bijgewoond, een vergoeding met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid. In deze vergoeding zijn begrepen de kosten voor het voorbereiden van de zitting, het maken van zittingsverslagen en het concipiëren van de uitspraken.

 • 5 Indien een zitting vier uur of korter duurt worden de vergoedingen als bedoeld in het eerste en in het tweede lid met de helft verminderd.

 • 6 Indien op een zitting één of meerdere zaken tegen registeraccountants en één of meerdere zaken tegen Accountants-Administratieconsulenten worden behandeld, wordt de vergoeding per zitting naar evenredigheid van de bestede tijd verdeeld aan de zaken betreffende registeraccountants en de zaken betreffende Accountants-Administratieconsulenten.

 • 7

  • a. De vaste vergoeding bedoeld in het eerste lid bedraagt € 20 421. Indien de algemene secretariaatskosten berekend op basis van een uurtarief van € 182 beneden dit bedrag blijven wordt het bedrag van € 20 421 naar evenredigheid verminderd.

  • b. De vergoeding bedoeld in het tweede lid bedraagt € 3 404.

  • c. De vergoeding bedoeld in het derde lid bedraagt € 1 226.

  • d. De vergoeding bedoeld in het vierde lid bedraagt € 1 816.

  • e. De bedragen vermeld onder a, b, c en d zijn exclusief BTW. De door secretarissen en adjunct-secretarissen verschuldigde BTW wordt aan genoemde personen vergoed.

  • f. De in de onderdelen a tot en met d bedoelde vergoedingen worden ieder jaar per 1 juli aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in januari van dat jaar ten opzichte van deze index in januari van het voorafgaande jaar. De consumentenprijsindex is de consumentenprijsindex werknemersgezinnen met hoog inkomen, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 8 Als verschotten worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

's-Gravenhage, 30 mei 1994

De

Minister

van Economische Zaken,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

L. A. Geelhoed

Naar boven