Instelling commissie Medische experimenten met wilsonbekwamen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 27-08-2004

Instelling commissie Medische experimenten met wilsonbekwamen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een commissie Medische experimenten met wilsonbekwamen, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak om de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Justitie te adviseren over de regeling van medische experimenten met minderjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen in het wetsvoorstel inzake medische experimenten (Kamerstukken II 1991/92, 22588, nrs. 1–2) op grond van ethische inzichten en medische inzichten omtrent de noodzaak van dergelijke experimenten in de praktijk, en zonodig voorstellen te doen omtrent de waarborgen die aan het verrichten van dergelijke experimenten verbonden moeten zijn alsmede andere voorstellen die zij in dit verband dienstig acht, een en ander mede in het licht van de toepasselijke internationaalrechtelijke en grondwettelijke bepalingen terzake.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter, van de commissie wordt benoemd:

  • -

   prof. mr. L.C.M. Meijers, hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

 • 2 Als leden worden benoemd:

  • -

   prof. mr. J. de Boer, hoogleraar in het personen-, familie- en jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam;

  • -

   mevrouw I. Glaudemans-van Gelderen, als arts voor de verstandelijk gehandicapten verbonden aan de Eemeroord te Baarn;

  • -

   dr. M.J. Haveman, universitair hoofddocent epidemiologie aan de Rijksuniversiteit Limburg;

  • -

   prof. dr. P.J. van der Maas, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • -

   prof. dr. E. Schroten, hoogleraar christelijke ethiek aan de Universiteit Utrecht;

  • -

   prof. dr. H.K.A. Visser, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • -

   mr. I. Jansen namens het ministerie van Justitie

  • -

   mr. J. Berlijn namens het ministerie van WVC.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van de commissie wordt uitgevoerd door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan te wijzen door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie kan in het belang van haar werkzaamheden externe deskundigen raadplegen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt vóór 1 november 1994 advies uit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De niet-ambtelijke leden van de commissie ontvangen vacatiegeld alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretariële aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het Centraal oud archief van het Ministerie opgenomen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven