Schorsing regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 26-05-1994 t/m heden

Schorsing regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4a van de Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos 1988;

Besluit:

Artikel 1

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling kunnen geen aanvragen worden ingediend tot het verkrijgen van bijdragen als bedoeld in artikel 2 van de Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos 1988.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 24 mei 1994

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven