Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-06-1994 t/m 30-06-2015

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 20 mei 1994 houdende instelling van de Commissie Bezwaarschriften (Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. commissie: Commissie Bezwaarschriften;

  • b. raad: Sociaal-Economische Raad;

§ 2. Taak

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

  • 1 Er is een Commissie Bezwaarschriften.

  • 2 De commissie heeft als taak het desgevraagd adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

§ 3. Samenstelling

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad op voorstel van de Bestuurskamer.

  • 2 De raad benoemt overeenkomstig het eerste lid een aantal plaatsvervangers.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2015]

  • 1 De secretaris van de commissie wordt door de algemeen secretaris van de raad aangewezen.

  • 2 De secretaris is geen lid van de commissie.

  • 3 De algemeen secretaris wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze verordening wordt gepubliceerd in het Mededelingen- en Veordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op 1 juni 1994.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften.

Den Haag, 20 mei 1994

Th. Quené

voorzitter

R. Gerritse

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina