Verordening behandeling bezwaarschriften

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-06-2004 t/m 30-06-2015

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 20 mei 1994 inzake een regeling voor de behandeling van bezwaarschriften (Verordening behandeling bezwaarschriften)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 31 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Commissie Bezwaarschriften;

 • b. wet: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen;

 • d. behandeling van bezwaarschriften: schriftelijk adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

§ 2. De commissie

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De commissie kan uit haar midden subcommissies samenstellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2 De commissie bepaalt het aantal subcommissies en stelt voor elke subcommissie vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3 De subcommissie kan beslissen, dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.

 • 4 Met betrekking tot de werkwijze van de subcommissie(s) is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

§ 3. De procedure

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

De commissie kan in verband met de voorbereiding van het op te stellen advies alle noodzakelijke inlichtingen (doen) inwinnen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting.

 • 2 De secretaris van de commissie deelt plaats en tijdstip van de hoorzitting als regel ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk mee aan belanghebbende(n) en verwerend orgaan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2015]

Het verslag van de hoorzitting wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1

  • a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 2 Het advies van de commissie wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze verordening wordt gepubliceerd in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op 1 juni 1994.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening behandeling bezwaarschriften.

Den Haag, 20 mei 1994

Th. Quené

voorzitter

R. Gerritse

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina