Regeling aanwijzing gebieden als speciale beschermingszone in kader van EG-Vogelrichtlijn

Geldend van 05-06-1994 t/m heden

Regeling aanwijzing gebieden als speciale beschermingszone in kader van EG-Vogelrichtlijn

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103) worden de volgende gebieden aangewezen:

  • a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Alde Feanen’;

  • b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Hamert’;

  • c. het op bijlage C van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Lepelaarplassen’;

  • d. het op bijlage D van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Meinweg’;

  • e. het op bijlage E van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Zouweboezem’.

 • 2 De aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 20 mei 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Terug naar begin van de pagina