Benoeming regionale examencommissie verkeersinformatie, Nautische Sector van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 30-04-2004

Beschikking, houdende benoeming van de regionale examencommissie voor de Nautische Sector van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie: regio Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Voor de periode tot en met 31 december 1994, met terugwerkende kracht tot en met 1 april 1994, worden benoemd in de regionale examencommissie voor de Nautische Sector van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie; regio Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), tot:

a. voorzitter:

Cornelis Oudendijk, te Velsen-Zuid

b. secretaris:

Hendrik Jacobus Johannes Kersbergen, te Zaandam

c. leden:

Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag; Willem Groeneveld, te Heerhugowaard; Tom Herbschleb, te Hoogvliet; Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn; Willem Jan Kroonsberg, te Amstelveen; Jacobus Gijsbertus van der Meule, te Velsen-Zuid; Christiaan Laurentius de Rijk te Velserbroek; Jane van der Veen, te Santpoort Noord; Barend Hermanus Verseput, te IJmuiden;

d. plaatsvervangend voorzitter:

Ernst Derk August Lamberty, te Velsen-Zuid;

e. plaatsvervangend secretaris:

Antonius Petrus Vitus Poelsma, te Amersfoort.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter stelt in overleg met de secretaris een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie regio Amsterdam/Noordzeekanaalgebied.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De regionale examencommissie is gehuisvest bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Nautische Sector, De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Van deze beschikking, die in afschrift aan de in artikel 1 genoemde personen wordt gezonden, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

secretaris-generaal

,

A. B. M. van der Plas

Naar boven