Benoeming regionale examencommissie verkeersinformatie Scheveningen

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-08-1994 t/m 30-04-2004

Beschikking, houdende benoeming van de regionale examencommissie voor de Gemeentelijke Dienst Stadsbeheer Gemeente 's-Gravenhage, belast met het afnemen van de examens voor de regionale kwalificatie Scheveningen, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Voor de periode tot en met 31 december 1994, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1994, worden benoemd in de regionale examencommissie voor de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer Gemeente 's-Gravenhage belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie Scheveningen, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), tot:

a. voorzitter:

Hendrik de Roo, te Zoetermeer

b. secretaris:

Mr Jeroen Ivo Vincent Mekel, te Krimpen aan de IJssel

c. leden:

Tom Herbschleb, te Hoogvliet; Martin Cornelis Prot, te 's-Gravenhage; Pieter Johannes van Tilburg, te Vlissingen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter stelt in overleg met de secretaris een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie voor de regio Scheveningen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De regionale examencommissie is gehuisvest bij de Gemeentelijke Dienst Stadsbeheer 's-Gravenhage, Visafslagweg 1, 2583 DM Scheveningen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Van deze beschikking, die in afschrift aan de in artikel 1 genoemde personen wordt gezonden, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

secretaris-generaal,

A. B. M. van der Plas

Naar boven