Uitvoeringsregeling PPM

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 19-05-1994 t/m heden

Uitvoeringsregeling PPM

De Minister van Economische Zaken

Gelet op de artikelen 12, tweede lid, en 16 van het Besluit particuliere participatiemaatschappijen;

Besluit:

Artikel 2

Het bedrag, inhoudende het totaal van de verkrijgingsprijzen van participaties waarvoor in het kalenderjaar 1994 een beschikking tot registratie kan worden verkregen, wordt vastgesteld op f 50.000.000, verminderd met het bedrag waarvoor in het kalenderjaar 1994 op basis van de Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981 garantieverplichtingen zijn gemeld met inachtneming van artikel 13 van de Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling PPM.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. 1

's-Gravenhage, 16 mei 1994

De

minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

  1. De terinzagelegging geschiedt bij het ministerie van Economische Zaken, Directie Voorlichting, Bezuidenhoutseweg 30, 's-Gravenhage. ^ [1]
Naar boven