Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen

[Regeling vervallen per 08-07-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2020.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 08-05-2002 t/m 30-06-2020

Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.36, tweede lid, van de Wet milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-07-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2020]

In een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage als bedoeld in artikel 15.36 van de Wet milieubeheer dienen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde te komen:

 • a. naam, adres en registratienummer bij de Kamer van Koophandel van degenen die partij zijn bij de overeenkomst;

 • b. de stof, het preparaat of het andere produkt waarop de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd;

 • c. de hoogte of de wijze van berekenen van de afvalbeheersbijdrage;

 • d. een omschrijving van degenen op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd;

 • e. een omschrijving van degenen aan wie de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden;

 • f. het tijdstip en de wijze waarop de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden;

 • g. de wijze waarop controle op de afdracht van de afvalbeheersbijdrage plaatsvindt;

 • h. de wijze waarop degene op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage is gelegd, gebruik kan maken van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere produkt;

 • i. de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-07-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2020]

Met betrekking tot een verzoek tot algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage worden naast de overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

 • a. de met de afvalbeheersstructuur te realiseren milieudoelstellingen;

 • b. de organisatorische en technische opzet van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere produkt;

 • c. de financieel-economische opzet van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere produkt;

 • d. de wijze waarop de afvalbeheersstructuur past in internationaal verband;

 • e. de marktstructuur van degenen die die stof, dat preparaat of dat andere produkt in Nederland invoeren of op de markt brengen;

 • f. de wijze waarop getracht is een ieder van de onder e bedoelde personen bij het indienen van het verzoek te betrekken;

 • g. de wijze waarop getracht is te voorkomen dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere produkt in de praktijk meer dan eenmaal een bijdrage voor het beheer daarvan verschuldigd zullen zijn;

 • h. de wijze waarop aan de consument voorlichting zal worden gegeven over de afvalbeheersbijdrage;

 • i. de wijze van rapportage over de voortgang van de onder a tot en met d genoemde punten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-07-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-07-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 mei 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Naar boven