Wijzigingsbesluit Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (enz.)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-06-1994 t/m 31-12-2005

Besluit van 9 mei 1994, houdende wijziging van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering alsmede het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 januari 1994, VMP/VVU-933856;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Ziekenfondswet en artikel 6, zevende lid, en artikel 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 23 september 1993, kenmerk VERZ/27735/93;

De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, nummer W13.94.0022);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 april 1994, VMP/VVU-941256;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 In afwijking van artikel 17, eerste en tweede lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering wordt de inschrijving van een verzekerde die op 31 december 1991 bij een ziekenfonds als verzekerde in de zin van de Ziekenfondswet stond ingeschreven en ten aanzien van wie in de periode van 31 december 1991 tot en met 31 december 1994 geen nieuwe inschrijving tot stand is gekomen, met ingang van 1 januari 1995 beëindigd indien vóór die datum, de verzekerde schriftelijk heeft meegedeeld na die datum de inschrijving niet te willen voortzetten.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 mei 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de eenendertigste mei 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven