Uitvoeringsregeling administratieve voorschriften S&O-vermindering

[Regeling vervallen per 25-12-2005.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 22-05-2003 t/m 24-12-2005

Uitvoering van de artikelen 2, vierde lid, en 3 van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

De minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 3 van de Wet bevordering speuren ontwikkelingswerk;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-12-2005]

  • 1 Een aanvraag voor een S&O-verklaring wordt ingediend bij Senter, agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

  • 2 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model is neergelegd in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 3 Aanvragen kunnen niet worden ingediend per telefax.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-12-2005]

De S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven dient een zodanige administratie bij te houden dat daaruit uiterlijk twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin werkzaamheden zijn verricht waarop de verklaring betrekking heeft op eenvoudige en duidelijke wijze zijn af te leiden:

  • a. de aard en de inhoud van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk;

  • b. het aantal uren dat de betrokken werknemers, dan wel de betrokken S&O-belastingplichtige aan het verrichte speur- en ontwikkelingswerk per project hebben besteed.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-12-2005]

Met betrekking tot werkzaamheden die zijn verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk dient de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige aan de hand van een administratie aannemelijk te kunnen maken dat en gedurende hoeveel uren door de daarbij betrokkenen per project speur- en ontwikkelingswerk is verricht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk in werking treedt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Uitvoeringsregeling administratieve voorschriften S&O-vermindering

's-Gravenhage, 3 mei 1994

De

minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Bijlage

[Regeling vervallen per 25-12-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Agentschap Senter te Zwolle.]

Naar boven