Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2008.]
Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Besluit van 2 mei 1994, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Kaderwet bestuur in verandering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 november 1994, nr. VBO 93/3/U3, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer en de Wet personenvervoer;

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 1994, No. W04.93.0744;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 27 april 1994, nr. VB093/3/5, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Wet Milieubeheer

Artikel XXII

  • 2 Indien het voornemen tot het geven van een beschikking met betrekking tot een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer door burgemeester en wethouders is bekendgemaakt vóór het tijdstip waarop ingevolge artikel 8.2a, eerste lid, onder a, van die wet de bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om een zodanige vergunning overgaat naar het dagelijks bestuur van een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in de Kaderwet bestuur in verandering, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van die beschikking geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beslissing onherroepelijk is geworden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 mei 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de veertiende juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina