Voorrechten en immuniteiten van de Nederlandse Taalunie

[Regeling vervallen per 17-09-2010.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 28-04-1994 t/m 16-09-2010

Voorrechten en immuniteiten van de Nederlandse Taalunie

Besluit van 28 april 1994, nr. IFZ94/435

Inleiding

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Te ’s-Gravenhage is gevestigd de Nederlandse Taalunie, hierna te noemen: de Taalunie. De voorrechten en immuniteiten van de Taalunie en het personeel daarvan zijn geregeld bij Protocol van 13 juli 1990 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake voorrechten en immuniteiten van de Nederlandse Taalunie (Trb. 1990, 124). Het protocol is op 17 januari 1994 in werking getreden en zal worden opgenomen in het boekwerk Internationale Fiscale Zaken onder nummer 515.00.00.

Fiscale voorrechten en immuniteiten ten behoeve van de taalunie

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Directe belastingen en overdrachtsbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Taalunie, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn binnen het kader van de officiële taken vrijgesteld van alle directe belastingen.

De Taalunie geniet tevens vrijstelling van overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, bestemd voor de huisvesting van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie, mits de activiteiten die vanuit de onroerende zaak worden verricht niet van commerciële aard zijn en de onroerende zaak niet tot woning dient.

Vrijstelling van belastingen bij invoer

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Taalunie geniet vrijstelling van belastingen bij invoer van goederen bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. Artikel 63a van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer (RVBI) is op de Taalunie van toepassing. De Taalunie zal zo spoedig mogelijk worden opgenomen in bijlage XIIIA van de RVBI.

Verzoeken om afgifte van de voor de vrijstelling benodigde vergunning moeten worden ingediend bij Belastingdienst/Douane post Rijswijk. De goederen worden ten invoer met vrijstelling van belastingen aangegeven op een formulier Enig document, bestaande uit de exemplaren 6, 7 en 8, alsmede exemplaar D/W (aangifte ten invoer (ED 35)), met dien verstande dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld. Voor met vrijstelling ingevoerde motorrijtuigen van de Taalunie wordt een CD-kenteken afgegeven.

Vrijstelling van omzetbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De organisatie geniet vrijstelling van omzetbelasting begrepen in de prijs van hier te lande door haar betrokken goederen en diensten, bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. De vrijstelling wordt verleend in de vorm van teruggaaf. Verzoeken voor een zodanige teruggaaf kunnen worden ingediend bij de Belastingdienst/Ondernemingen/’s-Gravenhage, binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal, met gebruikmaking van een formulier OB nr. 95. De belastingdienst kan voorwaarden stellen inzake het overleggen van facturen en andere bescheiden ter staving van het verzoek.

Als minimumbedrag waarover belasting wordt terugbetaald, geldt een bedrag van f 500 (exclusief omzetbelasting). Met betrekking tot facturen en dergelijke waarop een vergoeding van minder dan f 500 in rekening wordt gebracht, wordt daarom in beginsel geen teruggaaf verleend. Toegestaan is evenwel dat de Taalunie facturen met een vergoeding van minder dan f 500 afkomstig van eenzelfde ondernemer, in een verzamelstaat samenvat indien:

  • a. zij doorlopende prestaties betreffen, zoals leveringen van gas, water en elektriciteit, waarvan de factuurdata binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen;

  • b. facturen anderszins voortvloeien uit één enkele opdracht of overeenkomst, mits de factuurdata binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen en de vergoedingen tezamen tenminste f 500 bedragen.

In tegenstelling tot hetgeen in het Protocol staat vermeld, wordt de vrijstelling ook verleend met betrekking tot motorrijtuigen bestemd voor de uitoefening van de officiële werkzaamheden van de Taalunie. Met betrekking tot motorrijtuigen, aangeschaft in het vrije verkeer van de Europese Unie, wordt de vrijstelling ingevolge artikel 32, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uitvoeringsregeling AWR) uitsluitend direct verleend, volgens de bij invoer gebruikelijke procedure. Het verzoek om afgifte van de voor vrijstelling benodigde vergunning dient te worden gericht aan de Belastingdienst/Douane post Rijswijk. Voor het motorrijtuig wordt een CD-kenteken afgegeven.

Vrijstelling van accijns

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Taalunie geniet vrijstelling van accijns voor hier te lande betrokken minerale oliën, die voor haar officiële werkzaamheden worden gebruikt. Daartoe behoren motorbrandstoffen voor haar motorrijtuigen en brandstoffen bestemd voor verwarming van haar officiële gebouwen.

De vrijstelling wordt verleend in de vorm van teruggaaf.

Verzoeken voor een zodanige teruggaaf moeten worden ingediend bij de Belastingdienst/Douane post Rijswijk, binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal. Het verzoek moet zijn vergezeld van de originele facturen. Voor zover het betreft motorbrandstoffen die bestemd zijn voor gebruik in motorrijtuigen van de Taalunie kan worden volstaan met de overlegging van de afleveringsbonnen, onder voorwaarde dat deze de volgende gegevens bevatten:

  • naam van de leverancier;

  • naam van de bestuurder van het motorrijtuig;

  • soort, hoeveelheid en prijs van de motorbrandstof;

  • kenteken van het motorrijtuig waaraan de brandstof is afgeleverd.

De afleveringsbon moet voor akkoord getekend zijn door de leverancier en de bestuurder. Tevens moet een recapitulatie van de hoeveelheden bij het verzoek om teruggaaf worden gevoegd. De inspecteur plaatst op de overgelegde bescheiden, voor zover deze aan de Taalunie worden teruggegeven, een aantekening dat de vrijstelling is verleend.

Vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

In aanvulling op het Protocol geniet de Taalunie vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen met betrekking tot haar motorrijtuigen bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. De vrijstelling wordt uitsluitend direct verleend. Het verzoek om afgifte van de voor vrijstelling benodigde vergunning dient te worden gericht aan de Belastingdienst/Douane post Rijswijk, ook in gevallen waarin het motorrijtuig wordt aangeschaft in het vrije verkeer van de Europese Unie. Voor het motorrijtuig wordt een CD-kenteken afgegeven.

Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Taalunie geniet vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen die op naam van de Taalunie in het kentekenregister zijn gesteld en die worden gebruikt voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. De vrijstelling wordt verleend voor motorrijtuigen, waarvoor een BN/GN-kenteken is afgegeven. Wanneer voor het motorrijtuig niet een dergelijk kenteken is afgegeven omdat het motorrijtuig zonder vrijstelling van belastingen is aangeschaft, kan een verzoek om afgifte van zo’n kenteken worden ingediend bij de Belastingdienst/Douane post Rijswijk. Voor het motorrijtuig wordt een CD-kenteken afgegeven.

Lijst met namen van gemachtigden

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Verzoeken om toepassing van de in deze paragraaf vermelde vrijstellingen moeten zijn ondertekend door een daartoe door de Taalunie gemachtigde functionaris. Een lijst met de handtekeningen van deze functionarissen wordt door het Ministerie van Financiën verstrekt aan de desbetreffende eenheden van de Belastingdienst.

Afzien van de vrijstelling

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Goederen die zijn gekocht of ingevoerd onder de bepalingen van deze paragraaf mogen slechts worden verkocht, verhuurd, weggeschonken of anderszins afgestoten met toestemming van de desbetreffende inspecteur. De inspecteur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Fiscale voorrechten en immuniteiten ten behoeve van het personeel

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Algemeen Secretaris

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Algemeen Secretaris geniet de belastingvrijstellingen die worden verleend aan het hoofd van een diplomatieke missie, mits hij of zij niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet duurzaam verblijf houdt in Nederland. De algemene bepalingen en voorwaarden neergelegd in artikel 25 van de Uitvoeringsbeschikking Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 en in artikel 61 van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer zijn van toepassing. Aan de voorwaarde van wederkerigheid wordt steeds geacht te zijn voldaan.

Naar boven