Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen

[Regeling vervallen per 08-08-2007.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 08-05-2002 t/m 07-08-2007

Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen, houdende nadere regels ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10.44a van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

overbrengen:

het in-, uit- of doorvoeren;

invoeren:

het – anders dan ten doorvoer – binnen Nederlands grondgebied brengen;

uitvoeren:

het – anders dan ten doorvoer – buiten Nederlands grondgebied brengen;

doorvoeren:

het voor ten hoogste een tevoren bekende periode binnen Nederlands grondgebied brengen tijdens het vervoer naar een tevoren bekend ander land;

bevoegde autoriteit van verzending:

de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, onder c, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen;

bevoegde autoriteit van bestemming:

de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, onder d, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen; bevoegde autoriteit van doorvoer; de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, onder e, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen;

kennisgever:

de natuurlijke of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, onder g, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen;

ontvanger:

de persoon of onderneming, bedoeld in artikel 2, onder h, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen;

begeleidend document:

het document, bedoeld in artikel 2, onder o, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen;

OESO-besluit:

het besluit van de OESO-Raad, bedoeld in artikel 2, onder r, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen;

financiële zekerheid:

financiële zekerheid, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

Financiële zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

 • 1 De door of namens de kennisgever te stellen financiële zekerheid bedraagt € 450 per ton over te brengen afvalstoffen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de door of namens de kennisgever te stellen financiële zekerheid voor loodaccu's en loodassen € 45 per ton over te brengen afvalstoffen en voor zinkassen € 80 per ton over te brengen afvalstoffen.

 • 3 Indien de werkelijke kosten van verwijdering of nuttige toepassing van de over te brengen afvalstoffen en van het vervoer naar de plaats waar de verwijdering of nuttige toepassing kan plaatsvinden in belangrijke mate afwijken van het op basis van het eerste lid berekende bedrag, kan de Minister een hogere financiële zekerheid verlangen, dan wel genoegen nemen met een lagere financiële zekerheid.

 • 4 Financiële zekerheid wordt gesteld ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

 • 5 In afwijking van het eerste lid wordt geen financiële zekerheid verlangd, wanneer het de in- of doorvoer van afvalstoffen betreft, afkomstig van een andere staat waar de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen van toepassing is, en de bevoegde autoriteit van verzending een verklaring naar de Minister heeft gezonden, waaruit blijkt dat ten behoeve van die bevoegde autoriteit voldoende financiële zekerheid is gesteld.

 • 6 De verklaring van de bevoegde autoriteit van verzending, bedoeld in het vierde lid, bevat:

  • a. de aanduiding van de afvalstoffen waarvoor de financiële zekerheid is gesteld;

  • b. de vorm waarin financiële zekerheid is gesteld;

  • c. het bedrag waarvoor financiële zekerheid is gesteld;

  • d. de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die de financiële zekerheid heeft gesteld;

  • e. de naam van de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve waarvan de financiële zekerheid is gesteld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

 • 1 De kennisgever voegt bij elke kennisgeving of het afschrift van een kennisgeving van een overbrenging van afvalstoffen, waarop artikel 3, zesde lid, 6, zesde lid, 15, vierde lid, 17, vierde en achtste lid, 20, derde lid, 22 of 23, tweede lid, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen betrekking heeft, een afschrift van het contract met de ontvanger.

 • 2 Indien het de overbrenging van afvalstoffen betreft tussen twee tot dezelfde natuurlijke of rechtspersoon behorende inrichtingen en kan worden volstaan met een verklaring van deze natuurlijke of rechtspersoon, waarbij deze zich ertoe verbindt de afvalstoffen nuttig toe te passen, dan wel te verwijderen, voegt deze natuurlijke of rechtspersoon, in afwijking van het eerste lid, een afschrift van deze verklaring bij de kennisgeving of het afschrift van de kennisgeving van het voornemen tot overbrenging van afvalstoffen.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

 • 1 De kennisgever zendt de kennisgeving, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 6, eerste lid en 15, eerste lid, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen, alsmede een afschrift van het in artikel 4, eerste lid, bedoelde contract, aan de Minister.

 • 2 De Minister zendt de kennisgeving, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 6, eerste lid, en 15, eerste lid, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen, alsmede een afschrift van het in artikel 4, eerste lid, bedoelde contract, aan de bevoegde autoriteit van bestemming, met een afschrift aan de ontvanger en aan de bevoegde autoriteit van doorvoer.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

 • 1 Elke overbrenging van afvalstoffen, waarop artikel 5, derde lid, 15, achtste lid, 17, achtste lid, 20, zevende lid of 22, tweede lid, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen betrekking heeft, gaat vergezeld van een exemplaar van het begeleidend document met toestemmingsstempel.

 • 2 Elke overbrenging van afvalstoffen, waarop artikel 8, derde lid, 10, 17, vierde lid of 22, eerste lid, van de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen betrekking heeft, gaat vergezeld van een exemplaar van het begeleidend document.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

Een afschrift van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de overbrenging van afvalstoffen wordt door de kennisgever en ontvanger ten minste vijf jaar bewaard.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 mei 1994.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 08-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Naar boven