Instructie en vergoeding gecommitteerden m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 28-05-1994 t/m 30-11-2005

Regeling houdende vaststelling van de instructie voor gecommitteerden in het m.b.o. en van de regels voor vacatiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 10 van het Examenbesluit m.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De instructie voor de gecommitteerden bij de examens m.b.o. wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De gecommitteerde ontvangt uit 's Rijks kas vacatiegeld ten bedrage van f 120,- per examendag.

 • 2 De gecommitteerde kan aanspraak maken op vergoeding van reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit 1993.

 • 3 De gecommitteerde ontvangt uit 's Rijks kas een vergoeding voor gemaakte onkosten die tezamen met de dagvergoeding voor verblijfkosten ten hoogste f 75,- per examendag bedraagt.

 • 4 Vergoeding op grond van dit artikel wordt verstrekt voor ten hoogste 5 examendagen per gecommitteerde in het schooljaar 1993-1994, 10 examendagen in het schooljaar 1994–1995 en 15 examendagen in volgende jaren.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Instructie voor de gecommitteerden bij de examens m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1. De gecommitteerde ziet er op toe dat de bepalingen van het Examenbesluit m.b.o. en van het examenreglement, bedoeld in artikel 9 van het Examenbesluit m.b.o., in acht worden genomen.

 • 2. Het toezicht van de gecommitteerde strekt zich uit over alle toetsen die behoren tot een examenonderdeel.

 • 3. De gecommitteerde vormt zich tenminste een oordeel over de organisatie van de toetsen ten aanzien van:

  • de geschiktheid van de accommodatie;

  • de surveillance;

  • het niveau van de toetsen;

  • de benodigde tijdsduur voor de toetsen ten opzichte van de beschikbare tijdsduur.

 • 4. De gecommitteerde kan gesprekken voeren met onder meer de examinatoren en de kandidaten om een goed beeld te krijgen van het verloop van het examen.

 • 5. De gecommitteerde aangewezen op de voordracht van de minister van verkeer en waterstaat dient de diploma's, uit te reiken aan geslaagde kandidaten van de opleidingen behorende tot de afdeling nautische beroepen, bedoeld in artikel 12 van het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., mede te ondertekenen.

 • 6. Voor 15 september zendt de gecommitteerde een verslag van zijn bevindingen omtrent de examens in het voorafgaande schooljaar aan de centrale directie van de school, aan de de inspecteur, belast met het toezicht op de school en aan de Informatie Beheer Groep. De gecommitteerde rapporteert rechtstreeks en direct aan de centrale directie en zo nodig aan de inspecteur in geval van onregelmatigheden die naar zijn oordeel onmiddellijk ingrijpen vereisen.

 • 7. De gecommitteerde dient zich te onthouden van:

  • surveillerende werkzaamheden;

  • corrigerende activiteiten tijdens de toetsen;

  • deelname aan de afname van toetsen.

Naar boven