Instelling Interdepartementale commissie ruimtevaart (ICR)

[Regeling vervallen per 01-05-2010.]
Geldend van 07-05-2006 t/m 30-04-2010

Instelling Interdepartementale commissie ruimtevaart (ICR)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking, van Onderwijs en Wetenschappen, van Financiën, van Defensie, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. ICR:

de Interdepartementale commissie ruimtevaart, genoemd in artikel 2;

c. ESA:

het Europees Ruimte Agentschap (European Space Agency);

d. EUMETSAT:

de Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites).

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 De ICR heeft tot taak:

  • a. het voorbereiden van het regeringsbeleid met betrekking tot ruimtevaart voor vreedzame doeleinden;

  • b. het adviseren van de ministerraad of de betrokken ministers over voorstellen tot uitvoering van dat beleid, inclusief de financiering en de verdeling van verantwoordelijkheden;

  • c. het voorbereiden en onderling afstemmen van de standpunten van de Nederlandse delegaties naar ESA en EUMETSAT.

 • 2 De door de ICR vastgestelde adviezen en voorstellen op het gebied van de in eerste lid, onder a en b, bedoelde taken worden via het bij besluit van de minister van 26 oktober 2001 ingestelde Interdepartementale Commissie voor Technologie- en Informatiebeleid naar de Raad voor het Wetenschaps-, Technologie- en Informatiebeleid of de ministerraad geleid.

 • 3 De ICR wijst op voordracht van de betrokken ministers de vertegenwoordigers van Nederland in ESA-organen aan. De voorzitter van de ICR is tevens leider van de Nederlandse ambtelijke delegatie in de ESA-Raad.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 In de ICR hebben zitting als lid:

  • a. een door de minister aangewezen ambtelijk voorzitter;

  • b. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Buitenlandse Zaken;

  • c. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • d. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Financiën;

  • e. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Defensie;

  • f. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • g. één ambtenaar, aangewezen door de minister;

  • h. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

  • i. één ambtenaar, aangewezen door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 In de ICR hebben zitting als adviserend lid:

  • a. één vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart;

  • b. één vertegenwoordiger van de Stichting Ruimte onderzoek Nederland;

 • 3 De minister kan, op voordracht van de ICR, andere adviserende leden aanwijzen.

 • 4 De minister voorziet in het secretariaat van de ICR.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2010]

De ICR kan, al dan niet uit haar midden, voor bepaalde onderwerpen werkgroepen instellen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2010]

De ICR kan nadere regels vaststellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in artikel 5 bedoelde werkgroepen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2010]

Ter uitvoering van haar taak kan de ICR of een werkgroep onder meer:

 • a. zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van de informatie die zij behoeft;

 • b. daarvoor in aanmerking komende personen ter vergadering uitnodigen om hun mening uiteen te zetten of inlichtingen te verstrekken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2010]

Het besluit van de minister van 5 juni 1987 (Stcrt. 108), houdende instelling van een Interdepartementale commissie voor ruimte-onderzoek en ruimtetechnologie, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2010]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 3 Het vervalt met ingang van 1 mei 2010.

's-Gravenhage, 26 april 1994

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina