Besluit aanwijzing van personen over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Besluit van 25 april 1994, houdende aanwijzing van de personen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Politiewet 1993, over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 25 november 1993, nr. CWW 85/008, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 29 december 1993, nr. W07.93.0795.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 15 april 1994, nr. CWW 85/008, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als personen, bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, van de Politiewet 2012 en 5, tweede lid, van de Veiligheidswet BES, worden aangewezen:

  • a. de echtgenoten van de personen die behoren tot de andere strijdkrachten of internationale militaire hoofdkwartieren, voor zover deze echtgenoten niet de Nederlandse nationaliteit bezitten;

  • b. de kinderen van die personen, voor zover zij voor hun onderhoud van hen afhankelijk zijn.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing van personen over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 1994

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de eenendertigste mei 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven