Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen WVW
WVW 1994
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006622
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Aanpassingsbesluit van een aantal amvb's gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 ivm verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer
 5. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 6. Aanwijzing bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met toelating tot het Nederlandse verkeer
 7. Aanwijzing keuringsinstelling meetmiddelen Voertuigreglement
 8. Aanwijzing RDW toezichthouders ITS
 9. Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt
 10. Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister
 11. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 12. Beleidsregel elektronische tenaamstelling
 13. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 14. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 15. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 16. Beleidsregel ontheffingverlening LZV 2006
 17. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 18. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 19. Beschikking aanwijzing Stichting Automotive Belangen Nederland als belangenbehartiger automobielbranche
 20. Besluit aandachtspunten voor de accountantscontrole Dienst Wegverkeer
 21. Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994
 22. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren bijzondere bromfietsen
 23. Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994
 24. Besluit aanwijzing toezichthouders artikelen 34 en 35 Wegenverkeerswet 1994
 25. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 26. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 27. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 28. Besluit herkenningsteken uitvaartstoet van motorvoertuigen
 29. Besluit herkenningstekens militaire kolonne
 30. Besluit langdurige zorg
 31. Besluit lokaal spoor
 32. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 33. Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer
 34. Besluit personenvervoer 2000
 35. Besluit voertuigen
 36. Besluit vrijstelling artikel 31 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het op de openbare weg krijgen of geven van rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig
 37. Besluit wegslepen van voertuigen
 38. Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten
 39. Erkenningsregeling foliefabrikanten
 40. Erkenningsregeling lamineerders
 41. Inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk
 42. Instructie handhaving rijden onder invloed
 43. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 44. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 45. ITS-Regeling
 46. Kentekenreglement
 47. Mandaat CBR
 48. Mandaat CBR (2011)
 49. Mandaatregeling RDW
 50. Regeling aanduiding motor- en bromfietshelmen
 51. Regeling aanpassing voertuigen
 52. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 53. Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht
 54. Regeling aanwijzing richtlijn ex artikel 145f Wegenverkeerswet 1994
 55. Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen
 56. Regeling BN- en GN-kentekens en -kentekenbewijzen
 57. Regeling dierlijke producten
 58. Regeling eisen examinatoren
 59. Regeling eisen geschiktheid 2000
 60. Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000
 61. Regeling eisen pasfoto’s
 62. Regeling eisen praktijkexamen rijbewijscategorie T
 63. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie AM
 64. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën A1, A2 en A
 65. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B
 66. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C
 67. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D
 68. Regeling eisen rijgedrag
 69. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
 70. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
 71. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
 72. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
 73. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
 74. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
 75. Regeling elektronische tolheffingssystemen
 76. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
 77. Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK
 78. Regeling erkenning exportdienstverlening
 79. Regeling erkenning tenaamstelling
 80. Regeling fietsenregister
 81. Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW
 82. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
 83. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
 84. Regeling gehandicaptenparkeerkaart
 85. Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen
 86. Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi
 87. Regeling kentekens en kentekenplaten
 88. Regeling kinderbeveiligingsmiddelen 2014
 89. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
 90. Regeling mandaat CBR
 91. Regeling mobiele-objectenregister
 92. Regeling OM-afdoening
 93. Regeling optische en geluidssignalen 2009
 94. Regeling overleg exceptioneel transport
 95. Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling
 96. Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi
 97. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 98. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 99. Regeling tachograafkaarten
 100. Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 101. Regeling taken Dienst Wegverkeer
 102. Regeling tarieven bewegwijzering
 103. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 104. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 105. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 106. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 107. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 108. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2020
 109. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020
 110. Regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen
 111. Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst
 112. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
 113. Regeling vaststelling L-bord
 114. Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren
 115. Regeling vaststelling vergoeding voor wegbeheerders bij exceptionele transporten
 116. Regeling vergunningverlening experimenten zelfrijdende auto
 117. Regeling verkeersbrigadiers
 118. Regeling verkeerslichten
 119. Regeling verkeersregelaars 2009
 120. Regeling vertrouwensdiensten
 121. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
 122. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
 123. Regeling voertuigen
 124. Regeling vrijstelling geld- en waardetransportbedrijven
 125. Reglement alcoholslotregister
 126. Reglement rijbewijzen
 127. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 128. Tijdelijk besluit begeleid rijden
 129. Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen
 130. Toezichtbeleid ITS
 131. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 132. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 133. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 134. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 135. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
 136. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 137. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
 138. VenW-intrekkingsregeling 2008
 139. Verkeersregeling Defensie
 140. Vervallenverklaring tenaamstelling personen zonder Nederlands adres en overleden personen
 141. Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten
 142. Wijzigingsbesluit Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, enz. (verkeersregelaars en enkele technische wijzigingen)
 143. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)
 144. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement (aanmerken kentekenregister als basisregistratie, herziening gegevensverstrekking kentekenregister)
 145. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Reglement rijbewijzen i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens en enige andere wijzigingen
 146. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Voertuigreglement i.v.m. de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (afzonderlijke registratie van aanhangwagens etc.)
 147. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)
 148. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (experiment elektronische aanvraag rijbewijzen)
 149. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (implementatie richtlijn Commissie EG)
 150. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (wijziging procedure aanvraag en afgifte rijbewijzen)
 151. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.
 152. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering bromfietsrijbewijs)
 153. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)
 154. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (vakbekwaamheid bestuurders)
 155. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (gebruik optische en geluidssignalen)
 156. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (harmonisatie van milieuzones)
 157. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (invoering gehandicaptenparkeerkaart volgens communautair model)
 158. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (toekennen van verkeersregelende bevoegdheden aan verkeersregelaars)
 159. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)
 160. Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen
 161. Wijzigingsregeling Regeling aanpassing voertuigen, enz. (niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)
 162. Wijzigingsregeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid, enz. (implementatie richtlijn nr. 2012/36/EU)
 163. Wijzigingsregeling Regeling gehandicaptenparkeerkaart (verduidelijking gebruik parkeerkaart)
 164. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (doorberekening van de kosten van onderzoeken naar de geschiktheid)
 165. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (invoering twee nieuwe educatieve maatregelen)
 166. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging kosten eerste en tweede onderzoek naar geschiktheid)
 167. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (aanpassing beginnersregeling)
 168. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (doorberekenen van kosten van onderzoeken)
 169. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (implementatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 170. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (uitspraak Raad van State tot onverbindendverklaring van artikel 17)
 171. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (alcoholslotprogramma)
 172. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
 173. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, enz. (invoering van een praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM)
 174. Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening (EG) nr. 715/2007 tot typegoedkeuring motorvoertuigen emissies lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)
 175. Wijzigingsregeling Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 (implementatie richtlijn 2003/59/EG vakbekwaamheid bestuurders)
 176. Wijzigingsregeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren
 177. Wijzigingsregeling Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (onderhoudswijziging 2017)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 2. Beleidsregel overgangsperiode proef ontheffingverlening LZV
 3. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 4. Richtlijn voor strafvordering joyriding
 5. Richtlijn voor strafvordering motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging e.d.
 6. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
 7. Richtlijn voor strafvordering valse of vervalste kentekenplaten
 8. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Terug naar begin van de pagina