Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 23-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen WVW
WVW 1994
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006622
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 4. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 5. Aanpassingsbesluit van een aantal amvb's gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 ivm verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer
 6. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 7. Aanwijzing bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met toelating tot het Nederlandse verkeer
 8. Aanwijzing keuringsinstelling meetmiddelen Voertuigreglement
 9. Aanwijzing RDW toezichthouders ITS
 10. Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt
 11. Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister
 12. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 13. Beleidsregel elektronische tenaamstelling
 14. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 15. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 16. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 17. Beleidsregel ontheffingverlening LZV 2006
 18. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 19. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 20. Beschikking aanwijzing Stichting Automotive Belangen Nederland als belangenbehartiger automobielbranche
 21. Besluit aandachtspunten voor de accountantscontrole Dienst Wegverkeer
 22. Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994
 23. Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994
 24. Besluit aanwijzing toezichthouders artikelen 34 en 35 Wegenverkeerswet 1994
 25. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 26. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 27. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 28. Besluit herkenningsteken uitvaartstoet van motorvoertuigen
 29. Besluit herkenningstekens militaire kolonne
 30. Besluit langdurige zorg
 31. Besluit lokaal spoor
 32. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 33. Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer
 34. Besluit personenvervoer 2000
 35. Besluit voertuigen
 36. Besluit vrijstelling artikel 31 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het op de openbare weg krijgen of geven van rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig
 37. Besluit wegslepen van voertuigen
 38. Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten
 39. Erkenningsregeling foliefabrikanten
 40. Erkenningsregeling lamineerders
 41. Inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk
 42. Instructie handhaving rijden onder invloed
 43. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 44. ITS-Regeling
 45. Kentekenreglement
 46. Mandaat CBR
 47. Mandaat CBR (2011)
 48. Mandaatregeling RDW
 49. Regeling aanduiding motor- en bromfietshelmen
 50. Regeling aanpassing voertuigen
 51. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 52. Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht
 53. Regeling aanwijzing richtlijn ex artikel 145f Wegenverkeerswet 1994
 54. Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen
 55. Regeling BN- en GN-kentekens en -kentekenbewijzen
 56. Regeling dierlijke producten
 57. Regeling eisen examinatoren
 58. Regeling eisen geschiktheid 2000
 59. Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000
 60. Regeling eisen pasfoto’s
 61. Regeling eisen praktijkexamen rijbewijscategorie T
 62. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie AM
 63. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën A1, A2 en A
 64. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B
 65. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C
 66. Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D
 67. Regeling eisen rijgedrag
 68. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
 69. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
 70. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
 71. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
 72. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
 73. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
 74. Regeling elektronische tolheffingssystemen
 75. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
 76. Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK
 77. Regeling erkenning exportdienstverlening
 78. Regeling erkenning tenaamstelling
 79. Regeling fietsenregister
 80. Regeling Financieel Mandaat RDW
 81. Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW
 82. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
 83. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
 84. Regeling gehandicaptenparkeerkaart
 85. Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen
 86. Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi
 87. Regeling kentekens en kentekenplaten
 88. Regeling kinderbeveiligingsmiddelen 2014
 89. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
 90. Regeling mandaat CBR
 91. Regeling mobiele-objectenregister
 92. Regeling OM-afdoening
 93. Regeling optische en geluidssignalen 2009
 94. Regeling overleg exceptioneel transport
 95. Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling
 96. Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi
 97. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 98. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 99. Regeling tachograafkaarten
 100. Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 101. Regeling taken Dienst Wegverkeer
 102. Regeling tarieven bewegwijzering
 103. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 104. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 105. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 106. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 107. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 108. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2018
 109. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2018
 110. Regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen
 111. Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst
 112. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
 113. Regeling vaststelling L-bord
 114. Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren
 115. Regeling vaststelling vergoeding voor wegbeheerders bij exceptionele transporten
 116. Regeling verkeersbrigadiers
 117. Regeling verkeerslichten
 118. Regeling verkeersregelaars 2009
 119. Regeling vertrouwensdiensten
 120. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
 121. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
 122. Regeling voertuigen
 123. Regeling vrijstelling geld- en waardetransportbedrijven
 124. Reglement alcoholslotregister
 125. Reglement rijbewijzen
 126. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 127. Tijdelijk besluit begeleid rijden
 128. Toezichtbeleid ITS
 129. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 130. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 131. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 132. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
 133. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 134. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
 135. VenW-intrekkingsregeling 2008
 136. Vervallenverklaring tenaamstelling personen zonder Nederlands adres en overleden personen
 137. Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten
 138. Wijzigingsbesluit Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, enz. (verkeersregelaars en enkele technische wijzigingen)
 139. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)
 140. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement (aanmerken kentekenregister als basisregistratie, herziening gegevensverstrekking kentekenregister)
 141. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Reglement rijbewijzen i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens en enige andere wijzigingen
 142. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Voertuigreglement i.v.m. de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (afzonderlijke registratie van aanhangwagens etc.)
 143. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)
 144. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (implementatie richtlijn Commissie EG)
 145. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (wijziging procedure aanvraag en afgifte rijbewijzen)
 146. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.
 147. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering bromfietsrijbewijs)
 148. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)
 149. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (vakbekwaamheid bestuurders)
 150. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (gebruik optische en geluidssignalen)
 151. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (invoering gehandicaptenparkeerkaart volgens communautair model)
 152. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (toekennen van verkeersregelende bevoegdheden aan verkeersregelaars)
 153. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)
 154. Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen
 155. Wijzigingsregeling Regeling aanpassing voertuigen, enz. (niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)
 156. Wijzigingsregeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid, enz. (implementatie richtlijn nr. 2012/36/EU)
 157. Wijzigingsregeling Regeling gehandicaptenparkeerkaart (verduidelijking gebruik parkeerkaart)
 158. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (doorberekening van de kosten van onderzoeken naar de geschiktheid)
 159. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (invoering twee nieuwe educatieve maatregelen)
 160. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging kosten eerste en tweede onderzoek naar geschiktheid)
 161. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (aanpassing beginnersregeling)
 162. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (doorberekenen van kosten van onderzoeken)
 163. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (implementatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 164. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (uitspraak Raad van State tot onverbindendverklaring van artikel 17)
 165. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (alcoholslotprogramma)
 166. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
 167. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, enz. (invoering van een praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM)
 168. Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening (EG) nr. 715/2007 tot typegoedkeuring motorvoertuigen emissies lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)
 169. Wijzigingsregeling Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 (implementatie richtlijn 2003/59/EG vakbekwaamheid bestuurders)
 170. Wijzigingsregeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren
 171. Wijzigingsregeling Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (onderhoudswijziging 2017)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 2. Beleidsregel overgangsperiode proef ontheffingverlening LZV
 3. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 4. Richtlijn voor strafvordering joyriding
 5. Richtlijn voor strafvordering motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging e.d.
 6. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
 7. Richtlijn voor strafvordering valse of vervalste kentekenplaten
 8. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 28-07-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34698
Aanhangig 34972
Aanhangig 36189
Aanhangig 36264
Aanhangig 36269
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 262 35617
Wijziging 08-07-2020
samen met
12-02-2020
Stb. 2020, 293
samen met
Stb. 2020, 172
35427
samen met
34986
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 375 33346
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 333 33504
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 231 32403
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 38 31562
Wijziging 04-06-2010
samen met
24-10-2008
Stb. 2010, 259
samen met
Stb. 2008, 433
31896
samen met
30324
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 428 31340
Wijziging 10-04-2007
samen met
02-11-2006
Stb. 2007, 166
samen met
Stb. 2006, 616
30827
samen met
30476
Wijziging 26-04-2007
samen met
07-07-2006
Stb. 2007, 160
samen met
Stb. 2006, 330
30961
samen met
29849
Wijziging 04-06-2010
samen met
28-06-2006
Stb. 2010, 259
samen met
Stb. 2006, 322
31896
samen met
30477
Wijziging 10-12-2014
samen met
10-04-2007
samen met
02-11-2006
samen met
28-06-2006
samen met
09-12-2004
samen met
18-04-2002
Stb. 2014, 581
samen met
Stb. 2007, 166
samen met
Stb. 2006, 616
samen met
Stb. 2006, 321
samen met
Stb. 2004, 687
samen met
Stb. 2002, 250
33976
samen met
30827
samen met
30476
samen met
30438
samen met
29545
samen met
27840
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910 12-12-2022 Stb. 2022, 526
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 441 35526 21-02-2022
samen met
22-11-2021
samen met
16-08-2021
samen met
17-05-2021
samen met
18-02-2021
samen met
26-11-2020
Stb. 2022, 76
samen met
Stb. 2021, 549
samen met
Stb. 2021, 393
samen met
Stb. 2021, 232
samen met
Stb. 2021, 93
samen met
Stb. 2020, 482
Wijziging 07-07-2021 Stb. 2021, 418 35762 20-09-2021 Stb. 2021, 449
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 26-05-2021 Stb. 2021, 286
Wijziging 31-03-2021 Stb. 2021, 191 35461 14-07-2021 Stb. 2021, 362
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 25-06-2021 Stb. 2021, 306
Wijziging 07-04-2021 Stb. 2021, 197 35293 07-04-2021 Stb. 2021, 197
Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
Wijziging 20-05-2020 Stb. 2020, 167 35188 04-12-2020 Stb. 2020, 506
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 123 35084 22-12-2020 Stb. 2020, 564
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 441 35526 26-11-2020 Stb. 2020, 482
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 292 35372 22-09-2020 Stb. 2020, 349
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 245 35497 08-07-2020 Stb. 2020, 245
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 293 35427 08-07-2020 Stb. 2020, 293
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 245 35497 08-07-2020 Stb. 2020, 245
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 158 35267 27-05-2020 Stb. 2020, 158
Wijziging 06-11-2019 Stb. 2019, 413 35086 25-11-2019 Stb. 2019, 442
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 26-09-2018 Stb. 2018, 347 34838 25-06-2019 Stb. 2019, 240
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 25-10-2017 Stb. 2017, 424 34693 22-02-2018 Stb. 2018, 72
Wijziging 28-09-2016 Stb. 2016, 353 33799 22-02-2018 Stb. 2018, 72
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 29-08-2017 Stb. 2017, 338
Wijziging 11-05-2017 Stb. 2017, 299 34574 11-05-2017 Stb. 2017, 299
Wijziging 28-09-2016 Stb. 2016, 353 33799 14-06-2017 Stb. 2017, 267
Wijziging 26-09-2014 Stb. 2014, 353 32859 18-05-2017 Stb. 2017, 234
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 375 33346 18-05-2017 Stb. 2017, 234
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 497 34189 08-02-2016 Stb. 2016, 74
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 18-09-2015 Stb. 2015, 338
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 333 33504 01-07-2015 Stb. 2015, 279
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 271 34123 06-07-2015 Stb. 2015, 299
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2015, 10 33781 28-04-2015 Stb. 2015, 169
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 313 33899 10-12-2014 Stb. 2014, 554
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 375 33346 09-07-2014 Stb. 2014, 375
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 125 33352 07-04-2014 Stb. 2014, 149
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83
Wijziging 05-02-2014 Stb. 2014, 73 33733 05-02-2014 Stb. 2014, 73
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 501 32766 25-11-2013 Stb. 2013, 502
Wijziging 03-07-2013 Stb. 2013, 312 33424 27-11-2013 Stb. 2013, 524
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 333 33504 27-11-2013 Stb. 2013, 524
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 333 33504 19-06-2013 Stb. 2013, 333
Wijziging 26-01-2012 Stb. 2012, 39 32830 03-04-2012 Stb. 2012, 161
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 680 33025 13-12-2012 Stb. 2012, 681
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 442 33250 27-11-2012 Stb. 2012, 619
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 231 32403 27-11-2012 Stb. 2012, 622
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 231 32403 21-05-2012 Stb. 2012, 231
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 38 31562 21-05-2012 Stb. 2012, 231
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 228 33132 21-05-2012 Stb. 2012, 228
Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 07-11-2011 Stb. 2011, 527
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 13-05-2011 Stb. 2011, 239
Wijziging 24-10-2008
samen met
24-10-2008
Stb. 2008, 433
samen met
Stb. 2008, 428
30324
samen met
31340
13-05-2011 Stb. 2011, 239
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 744 32225 16-12-2010 Stb. 2010, 865
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 10-09-2010 Stb. 2010, 693
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 04-06-2010 Stb. 2010, 259
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 200 32257 01-06-2010 Stb. 2010, 201
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 99 31219 08-06-2009 Stb. 2009, 258
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 38 31562 07-04-2009 Stb. 2009, 184
Wijziging 29-12-2008
samen met
10-04-2007
samen met
02-11-2006
Stb. 2009, 38
samen met
Stb. 2007, 166
samen met
Stb. 2006, 616
31562
samen met
30827
samen met
30476
07-04-2009 Stb. 2009, 184
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 616 30476 08-12-2008 Stb. 2009, 6
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 428 31340 03-12-2008 Stb. 2008, 554
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 428 31340 03-12-2008 Stb. 2008, 554
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 428 31340 24-10-2008 Stb. 2008, 428
Wijziging 10-04-2007 Stb. 2007, 166 30827 26-07-2008 Stb. 2008, 372
Wijziging 10-04-2007 Stb. 2007, 166 30827 25-08-2008 Stb. 2008, 352
Wijziging 10-04-2007
samen met
02-11-2006
Stb. 2007, 166
samen met
Stb. 2006, 616
30827
samen met
30476
25-08-2008 Stb. 2008, 352
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 99 31219 19-06-2008 Stb. 2008, 235
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 26-04-2007
samen met
07-07-2006
Stb. 2007, 160
samen met
Stb. 2006, 330
30961
samen met
29849
21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 18-10-2007 Stb. 2007, 442 30692 23-11-2007 Stb. 2007, 486
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 616 30476 17-02-2007 Stb. 2007, 87
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 616 30476 02-11-2006 Stb. 2006, 616
Wijziging 02-02-2006 Stb. 2006, 137 30208 20-11-2006 Stb. 2006, 583
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 322 30477 07-08-2006 Stb. 2006, 382
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 321 30438 07-08-2006 Stb. 2006, 382
t/m 01-06-2002 2) Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 321 30438 28-06-2006 Stb. 2006, 321
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005
samen met
12-05-2005
Stb. 2006, 11
samen met
Stb. 2005, 283
28484
samen met
29844
09-01-2006 Stb. 2006, 23
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 283 29844 18-11-2005 Stb. 2005, 602
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 687 29545 18-11-2005 Stb. 2005, 611
Wijziging 04-11-2005 Stb. 2005, 593 30082 04-11-2005 Stb. 2005, 593
Wijziging 16-06-2005 Stb. 2005, 357 29955 29-08-2005 Stb. 2005, 451
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 281 29910 23-07-2005 Stb. 2005, 404
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 347 29366 01-07-2005 Stb. 2005, 359
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 687 29545 09-12-2004 Stb. 2004, 687
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 264 27482 20-12-2004 Stb. 2004, 741
t/m 01-06-2002 3) Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 712 29607 02-12-2004 Stb. 2004, 712
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 687 29545 09-12-2004 Stb. 2004, 687
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 250 27840 07-05-2004 Stb. 2004, 202
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 250 27840 07-05-2004 Stb. 2004, 202
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 03-04-2003 Stb. 2003, 189 28651 16-05-2003 Stb. 2003, 213
Wijziging 04-07-2002 Stb. 2002, 406 27552 10-10-2002 Stb. 2002, 523
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 250 27840 Stb. 2002, 376
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
Wijziging 04-12-1997
samen met
06-11-1997
Stb. 1997, 580
samen met
Stb. 1997, 510
25464
samen met
25280
18-10-2001 Stb. 2001, 510
Wijziging 21-02-1997 Stb. 1997, 190 23491 18-10-2001 Stb. 2001, 510
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564
01-06-2000 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 24-05-2000 Stb. 2000, 230
Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 24-05-2000 Stb. 2000, 230
Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 24-05-2000 Stb. 2000, 230
Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 24-05-2000 Stb. 2000, 230
01-03-2000 Wijziging 11-11-1999 Stb. 1999, 504 26554 12-02-2000 Stb. 2000, 91
01-02-2000 Wijziging 06-10-1999 Stb. 1999, 459 26138 17-01-2000 Stb. 2000, 33
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-10-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 375 24112 30-06-1998 Stb. 1998, 376
03-07-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 375 24112 30-06-1998 Stb. 1998, 376
01-07-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 203 24233 02-04-1998 Stb. 1998, 204
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
01-01-1997 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 24-05-1996 Stb. 1996, 276
Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 17-11-1994 Stb. 1994, 858
Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 21-04-1994 Stb. 1994, 475
01-08-1996 Wijziging 26-02-1996 Stb. 1996, 155 24055 03-07-1996 Stb. 1996, 371
12-07-1996 Tekstplaatsing 12-07-1996 Stb. 1996, 396
01-07-1996 Wijziging 29-03-1996 Stb. 1996, 257
samen met
Stb. 1996, . 276
22961 19-06-1996 Stb. 1996, 325
02-06-1996 t/m 01-01-1995 4) Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
01-06-1996 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 30-05-1996 Stb. 1996, 279
Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 30-05-1996 Stb. 1996, 279
Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 30-05-1996 Stb. 1996, 279
31-05-1996 Tekstplaatsing 31-05-1996 Stb. 1996, 285
07-07-1995 Tekstplaatsing 07-07-1995 Stb. 1995, 348
01-05-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
01-04-1995 Wijziging 31-03-1995 Stb. 1995, 152 23934 31-03-1995 Stb. 1995, 152
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Wijziging 04-02-1994 Stb. 1994, 90 23256 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 42 , Artikel 43 , Artikel 45 , Artikel 121 , Artikel 126 , Artikel 127 , Artikel 128 , Artikel 129 , Artikel 4aa , Artikel 41a , Artikel 43a , Artikel 45a , Artikel 125a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 108 , Artikel 111 , Artikel 119 , Artikel 120 , Artikel 1262)
 3. Heeft betrekking op Artikel 223)
 4. Heeft betrekking op Artikel 504)
Naar boven