Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk [...] van het voormalige Joegoslavië 1991

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2018

Wet van 21 april 1994, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië sedert 1991

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen ten einde uitvoering te geven aan resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 mei 1993, handelende krachtens Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, en het bij die resolutie aanvaarde Statuut voor een internationaal tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië sedert 1991 (Trb. 1993, 168);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

  Tribunaal: het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië sedert 1991, ingesteld bij resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 mei 1993, met inbegrip van de Openbare Aanklager bij het Tribunaal;

  Statuut: het Statuut van het Tribunaal, opgenomen in de bijlage bij resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 mei 1993;

  overlevering: de terbeschikkingstelling van een persoon door Nederland aan het Tribunaal ten behoeve van een door het Tribunaal tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek;

  doorvoer: het begeleid vervoer over Nederlands grondgebied van een persoon ten behoeve van zijn terbeschikkingstelling door een vreemde Staat aan het Tribunaal, dan wel door het Tribunaal aan een vreemde Staat;

  Onze Minister: Onze Minister van Justitie.

 • 2 Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:

  • Nederlands grondgebied: het grondgebied van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • Nederlandse wet: een wet die van kracht is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • in Nederland: in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Op verzoek van het Tribunaal kunnen personen aan het Tribunaal ter vervolging en berechting worden overgeleverd ter zake van strafbare feiten waarvan het Tribunaal ingevolge zijn Statuut bevoegd is kennis te nemen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Op verzoek van het Tribunaal kunnen personen wier aanhouding als verdachte door het Tribunaal is gelast en die in Nederland worden aangetroffen, voorlopig worden aangehouden.

 • 2 Iedere officier van justitie en hulpofficier is bevoegd de voorlopige aanhouding te bevelen.

 • 3 Het bepaalde in de artikelen 14, tweede tot en met het vijfde lid, 15, 16, eerste lid, onder a, 16a en 17 van de Uitleveringswet is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aangehouden persoon zo spoedig mogelijk voor de officier van justitie te 's-Gravenhage wordt geleid. Voor de toepassing van artikel 16a wordt in plaats van officier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam telkens gelezen: de officier van justitie bij het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Tot het in behandeling nemen van verzoeken van het Tribunaal tot overlevering is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd.

 • 3 Bevindt de rechtbank die over de vatbaarheid voor inwilliging van het verzoek van het Tribunaal moet oordelen hetzij dat ten aanzien van de aan haar voorgeleide persoon niet kan worden vastgesteld dat deze degene is wiens overlevering is gevraagd, hetzij dat de overlevering is gevraagd terzake van strafbare feiten waarvan het Tribunaal ingevolge zijn Statuut kennelijk niet bevoegd is kennis te nemen, dan verklaart zij bij haar uitspraak de overlevering ontoelaatbaar.

 • 4 In andere dan de in het derde lid voorziene gevallen verklaart de rechtbank bij haar uitspraak de overlevering toelaatbaar. De uitspraak is dadelijk uitvoerbaar.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Na inwilliging van het verzoek om overlevering wordt de over te leveren persoon terstond ter beschikking van het Tribunaal gesteld. Een overeenkomstig artikel 27 van de Uitleveringswet bevolen vrijheidsbeneming kan tot dan toe worden voortgezet.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Personen die zich in Nederland bevinden en wier medebrenging als getuige of deskundige door het Tribunaal is gelast, kunnen op last van de officier van justitie te 's-Gravenhage worden aangehouden en ter beschikking van het Tribunaal gesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Doorvoer van personen die als verdachten door de autoriteiten van een vreemde Staat aan het Tribunaal worden overgeleverd, geschiedt in opdracht van Onze Minister door en onder de bewaking van Nederlandse ambtenaren.

 • 2 Doorvoer van personen die als getuigen of deskundigen ter uitvoering van een bevel tot medebrenging van het Tribunaal door de autoriteiten van een vreemde Staat naar Nederland zijn overgebracht, geschiedt in opdracht van Onze Minister door en onder de bewaking van Nederlandse ambtenaren.

 • 3 Het transport buiten de onder het gezag van het Tribunaal staande ruimten van personen die in Nederland op last van het Tribunaal van hun vrijheid zijn beroofd geschiedt op verzoek van het Tribunaal in opdracht van Onze Minister door en onder de bewaking van Nederlandse ambtenaren.

 • 4 De in dit artikel bedoelde ambtenaren zijn bevoegd alle dienstige maatregelen te nemen ter beveiliging van de betrokken personen en ter voorkoming van hun ontvluchting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Politiegegevens in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens kunnen ook zonder een daartoe strekkend verzoek worden verstrekt aan de Openbare Aanklager bij het Tribunaal indien dit voor de goede uitvoering van zijn taak noodzakelijk is. De verstrekking vindt plaats door tussenkomst van een of meerdere landelijke eenheden van de politie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Aan verzoeken van het Tribunaal om enigerlei vorm van rechtshulp, gericht tot een al dan niet met name aangeduid orgaan van de justitie of politie in Nederland, wordt zoveel mogelijk het verlangde gevolg gegeven.

 • 3 Vertegenwoordigers van het Tribunaal wordt desverzocht toegestaan bij de uitvoering van verzoeken, als bedoeld in het eerste lid, tegenwoordig te zijn en de nodige vragen te doen stellen aan bij die uitvoering betrokken personen.

 • 4 De met de uitvoering van verzoeken om rechtshulp belaste Nederlandse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van daarbij betrokken personen en zijn te dien einde bevoegd voorwaarden te stellen aan de wijze waarop aan verzoeken om rechtshulp uitvoering wordt gegeven.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7, tweede lid, kunnen getuigen of deskundigen, van welke nationaliteit ook, die, gehoor gevende aan een dagvaarding of oproeping van het Tribunaal of als gevolg van een bevel tot medebrenging van het Tribunaal, naar Nederland komen, in Nederland niet worden vervolgd, aangehouden of aan enige andere vrijheidsbeperkende maatregelen onderworpen voor feiten of veroordelingen die voorafgingen aan hun aankomst in Nederland.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde immuniteit vervalt indien de getuige of deskundige, hoewel hij gedurende vijftien achtereenvolgende dagen na het tijdstip waarop zijn aanwezigheid niet meer door het Tribunaal werd vereist, de mogelijkheid had Nederland te verlaten, maar hier te lande is gebleven of in Nederland is teruggekeerd na het te hebben verlaten.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Op verzoek van het Tribunaal kunnen door het Tribunaal bij onherroepelijke uitspraak opgelegde vrijheidsstraffen in Nederland worden tenuitvoergelegd.

 • 2 Op verzoek van het Tribunaal kan te dien einde de veroordeelde voorlopig worden aangehouden.

 • 3 De officier van justitie of hulpofficier te 's-Gravenhage is bevoegd de voorlopige aanhouding te bevelen. Indien de opgeëiste persoon zich in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt, kan de voorlopige aanhouding van de opgeëiste persoon voorts worden bevolen door de officier van justitie van het openbaar ministerie aldaar.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Tot het in behandeling nemen van verzoeken van het Tribunaal tot tenuitvoerlegging is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd. De zaak wordt behandeld door de meervoudige kamer.

 • 4 In geen geval is de rechtbank bevoegd een straf van langere duur op te leggen dan door het Tribunaal is vastgesteld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

 • 1 De verdere tenuitvoerlegging van een door het Tribunaal opgelegde vrijheidsstraf waarvan de tenuitvoerlegging met toepassing van de artikelen 11 en 12 in Nederland plaatsvindt, kan aan een vreemde Staat worden overgedragen. De artikelen 51 tot en met 53, 56, 57 en 59 van de Wet tenuitvoerlegging strafvonnissen zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Alvorens omtrent de overdracht van de tenuitvoerlegging ingevolge het eerste lid te beslissen, wint Onze Minister het advies van het Tribunaal in. Adviseert het Tribunaal tegen de overdracht, dan neemt Onze Minister een afwijzende beschikking.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Op verzoekschriften om vermindering of kwijtschelding van straffen door het Tribunaal opgelegd, waarvan de tenuitvoerlegging met toepassing van de artikelen 11 en 12 in Nederland plaatsvindt, zijn de artikelen 2 tot en met 7, 11 en 12 van de Gratiewet van overeenkomstige toepassing. Gratie wordt verleend door de President van het Tribunaal overeenkomstig artikel 28 van het Statuut.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Doorvoer van personen die door het Tribunaal zijn veroordeeld en aan wie een opgelegde gevangenisstraf in een vreemde Staat zal worden ten uitvoer gelegd, geschiedt in opdracht van Onze Minister door en onder de bewaking van Nederlandse ambtenaren. Deze ambtenaren zijn bevoegd alle dienstige maatregelen te nemen ter beveiliging van de betrokken personen en ter voorkoming van hun ontvluchting.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Personen die ingevolge het Statuut van het Tribunaal geen aanspraak kunnen maken op immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht van het Tribunaal, kunnen voor de toepassing van deze wet een dergelijke aanspraak evenmin maken ten aanzien van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de uitvoerbaarheid van zijn beslissingen.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

De Nederlandse wet is niet van toepassing op vrijheidsontneming ondergaan op last van het Tribunaal binnen aan het Tribunaal in Nederland ter beschikking staande ruimten.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Deze wet treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 april 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Buitenlandse Zaken,

P. H. Kooijmans

Uitgegeven de derde mei 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven