Besluit geneeskundige verzorging politie 1994

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 22-12-2006 t/m 30-06-2008

Besluit van 18 april 1994, houdende vaststelling van regels over de geneeskundige verzorging van de politieambtenaren en hun gezinsleden, alsmede van de gewezen politieambtenaren en hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 februari 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA94/U153;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 1994, nummer W04.94.0077);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 april 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA94/1067;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de Dienst: de Dienst geneeskundige verzorging politie, bedoeld in artikel 10;

  • c. de commissie: de commissie, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Materiële bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De deelnemer kan een tegemoetkoming verkrijgen in de te zijnen laste blijvende ziektekosten die hij gedurende een aaneengesloten tijdvak van twaalf maanden heeft gemaakt. Voor de vraag of die kosten betrekking hebben op het tijdvak is bepalend of de datum van de behandeling of verstrekking in dat tijdvak is gelegen.

 • 2 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de deelnemer verleend voor zover de te zijnen laste blijvende ziektekosten hoger zijn dan het door Onze Minister vastgestelde percentage van de inkomsten van de deelnemer en zijn medeverzekerde gezinsleden. Indien een tijdvak gelegen is in twee kalenderjaren, wordt het proportionele gemiddelde van dat percentage berekend naar rato van de aantallen maanden in de onderscheiden jaren.

 • 3 Onze Minister stelt regels vast ter uitvoering van dit artikel.

Uitvoering

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Er is een Dienst geneeskundige verzorging politie, welke Dienst Onze Minister, volgens door hem te stellen regels, bijstaat bij de uitvoering van dit besluit en van de krachtens dit besluit gegeven regels.

 • 2 De Dienst ressorteert comptabel onder Onze Minister.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Aan het hoofd van de Dienst staat een commissie, die belast is met de algemene leiding en het beheer van de Dienst.

 • 2 De commissie bestaat uit ten minste zes leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen bij beschikking van Onze Minister. Onze Minister wijst uit de leden de voorzitter en de secretaris aan. De commissie wijst uit de overige leden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3 Elk van de tot de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken toegelaten politievakorganisaties is bevoegd een voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de commissie.

 • 4 De dagelijkse leiding van de Dienst berust bij een administrateur, die kan worden bijgestaan door ambtenaren.

  De administrateur en de ambtenaren worden, de commissie gehoord, bij beschikking van Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 5 Onze Minister geeft in een instructie nadere regels betreffende de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

De commissie en de administrateur, bedoeld in artikel 11, kunnen worden bijgestaan door een medisch adviseur, een tandheelkundig adviseur en een farmaceutisch adviseur. Deze adviseurs worden, de commissie gehoord, bij beschikking van Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit en de krachtens dit besluit gestelde regels, zoals die luidden op 31 december 2005, blijven van toepassing op de aanspraken gebaseerd op dit besluit en krachtens dit besluit gestelde regels en die zijn ontstaan voor 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 18 april 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Uitgegeven de negentiende mei 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven