Regeling vaststelling grensbedrag vrijstellingsregeling Open Universiteit

[Regeling vervallen per 01-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-05-1994 t/m 31-12-2007

Regeling vaststelling grensbedrag vrijstellingsregeling Open Universiteit

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 7.50, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Grensbedrag

[Regeling vervallen per 01-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

Het grensbedrag, bedoeld in artikel 7.50, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt vastgesteld op honderd vijftien procent van drie maal het normbedrag in de Algemene Bijstandswet, met uitzondering van het vakantiegeld, gedurende de aaneengesloten periode van drie maanden voorafgaande aan de aanvraag om toepassing van de vrijstellingsregeling van de Open Universiteit.

Artikel 2. Publikatie

[Regeling vervallen per 01-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

Deze regeling zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1994.

Naar boven