Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995 – 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 30-04-1994 t/m 31-12-2011

Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995–1996

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat in de nabije toekomst de behoefte op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden van de opleidingen tandheelkunde slechts in beperkte mate zal toenemen;

Dat deze toename niet zodanig zal zijn, dat de regeling inzake de capaciteitsbeheersing, bedoeld in artikel 7.53, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, toepassing kan vinden, aangezien artikel 7.54, eerste lid, vervolgens zal leiden tot te grote aantallen afgestudeerden;

Dat door middel van het vaststellen van een arbeidsmarktfixus de capaciteitsuitbreiding van de opleidingen tandheelkunde gecontroleerd kan worden uitgevoerd, in overeenstemming met de behoefte op de arbeidsmarkt;

Gelezen et advies van de staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur van 19 juli 1993, PAO/THK/933646;

Gezien de voornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van genoemde wet;

Na overleg op grond van artikel 3.2. van genoemde wet met de betrokken universiteiten;

Gelet op artikel 7.56 van genoemde wet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012]

Het aantal personen dat voor de studiejaren 1994- 1995 en 1995- 1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding tandheelkunde aan de universiteiten waaraan deze opleiding is verbonden, bedraagt 180, onderscheidenlijk 210.

Artikel 2. 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012]

 • 1 Het aantal personen, bedoeld in artikel 1, wordt als volgt verdeeld:

  • a. voor het studiejaar 1994–1995:

   • de Universiteit van Amsterdam: 65, en de Vrije Universiteit te Amsterdam: 55, samenwerkend in ACTA;

   • de Katholieke Universiteit Nijmegen: 60;

  • b. voor het studiejaar 1995–1996:

   • de Universiteit van Amsterdam: 65, en de Vrije Universiteit te Amsterdam: 55, samenwerkend in ACTA;

   • de Katholieke Universiteit Nijmegen: 60;

   • de Rijksuniversiteit Groningen: 30.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in Uitleg OenW-Regelingen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na publikatie.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995 – 1996.

 1. Gelet op het karakter van deze bepaling wordt er op gewezen dat een belanghebbende tegen het besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Voordat een beroep wordt ingesteld, dient de belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, bij de minister van onderwijs en wetenschappen schriftelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan: Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Centrale Financiën Instellingen Hoofdafdeling Forma/JR Postbus 606 2700 ML Zoetermeer ^ [1]
Naar boven