Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 30-04-1994 t/m 30-12-2004

Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat het aanbod van afgestudeerden van de opleiding diergeneeskunde thans in redelijk evenwicht is met de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt;

Dat in de nabije toekomst de aantallen afgestudeerden, waaraan behoefte bestaat op de arbeidsmarkt, geen significante wijzigingen zullen ondergaan;

Dat er derhalve reden bestaat om de in 1992 vastgestelde arbeidsmarktfixus voor de opleiding diergeneeskunde te verlengen voor de jaren 1994–1995 en 1995–1996;

Gelezen het advies van de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij van 3 maart 1994, VD. 94232/AN;

Gezien de voornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van genoemde wet;

Na overleg op grond van artike 3.2. van genoemde wet met de betrokken universiteit;

Gelet op artikel 7.56. van genoemde wet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het aantal personen dat voor de studiejaren 1994–1995 en 1995–1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propaedeutische fase van de opleiding diergeneeskunde, bedraagt 175.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

1Het aantal personen, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, heeft betrekking op de Universiteit Utrecht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde na publikatie.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996.

  1. Gelet op het karakter van deze bepaling wordt er op gewezen dat een belanghebbende tegen het besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Voordat een beroep wordt ingesteld, dient de belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, bij de minster van onderwijs en wetenschappen schriftelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan: Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Centrale Financiën Instellingen Hoofdafdeling Forma/JR Postbus 606 2700 ML Zoetermeer ^ [1]
Naar boven