Besluit beperking inschrijving logopedie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 07-05-1994 t/m 30-12-2004

Besluit beperking inschrijving logopedie

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat het aanbod van afgestudeerden aan de opleiding logopedie de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt in aanmerkelijke mate overtreft en dit naar verwachting gedurende een reeks van jaren het geval zal zijn;

Gelet op de beleidsvoornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals die zijn geformuleerd in het hoger onderwijs en onderzoekplan 1994, en

Gelet op artikel 7.56, derde lid, van genoemde wet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het aantal personen, dat voor de studiejaren 1994–1995 en 1995–1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding logopedie aan alle hogescholen, bedraagt 293.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

1Het aantal studenten, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt als volgt over de hogescholen verdeeld:

a.

de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen

56

b.

de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle

43

c.

de Hogeschool Nijmegen te Nijmegen

41

d.

de Hogeschool Midden-Nederland te Utrecht

43

e.

de Hogeschool Rotterdam & Omstreken te Rotterdam

40

f.

de Hogeschool Eindhoven te Eindhoven

35

g.

de Hogeschool Heerlen te Heerlen

35

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin dit besluit is bekendgemaakt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking inschrijving logopedie.

  1. Gelet op het karakter van deze bepaling wordt er op gewezen dat een belanghebbende tegen het besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Voordat een beroep wordt ingesteld, dient belanghebbende binnen zes weken na de datum van inwerkingtreding, bij de minister van onderwijs en wetenschappen schriftelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan: Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, T.a.v. CFI, Hoofdafdeling Forma/JR Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. ^ [1]
Naar boven