Besluit beperking inschrijving fysiotherapie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 07-05-1994 t/m 30-12-2004

Besluit beperking inschrijving fysiotherapie

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat het aanbod van afgestudeerden aan de opleiding fysiotherapie de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt in aanmerkelijke mate overtreft en dit naar verwachting gedurende een reeks van jaren het geval zal zijn;

Gelet op de beleidsvoornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals die zijn geformuleerd in het hoger onderwijs en onderzoekplan 1994, en

Gelet op artikel 7.56, derde lid, van genoemde wet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het aantal personen, dat voor de studiejaren 1994–1995 en 1995–1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding fysiotherapie aan alle hogescholen, bedraagt 1054.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

1Het aantal studenten, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt als volgt over de hogescholen verdeeld:

a.

de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen

85

b.

de Hogeschool Enschede te Enschede

95

c.

de Hogeschool Nijmegen te Nijmegen

110

d.

de Hogeschool Midden-Nederland te Utrecht

185

e.

de Hogeschool van Amsterdam te Amsterdam

195

f.

de Leidse Hogeschool te Leiden

85

g.

de Hogeschool Rotterdam & Omstreken te Rotterdam

85

h.

de Hogeschool West-Brabant te Breda

72

i.

de Hogeschool Eindhoven te Eindhoven

66

j.

de Hogeschool Heerlen te Heerlen

76

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking inschrijving fysiotherapie.

  1. Gelet op het karakter van deze bepaling wordt er op gewezen dat een belanghebbende tegen het besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Voordat een beroep wordt ingesteld, dient belanghebbende binnen zes weken na de datum van inwerkingtreding, bij de minister van onderwijs en wetenschappen schriftelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan: Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, T.a.v. CFI, Hoofdafdeling Forma/JR Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. ^ [1]
Naar boven