Regeling vervroegde opening visseizoen

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 15-04-1994 t/m 31-12-2008

Regeling vervroegde opening visseizoen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van Reglement voor de Binnenvisserij 1985 en de artikelen 11 en 12 van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 en van het bepaalde in artikel 2, aanhef en onderdeel a, van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985, voor zover het betreft de vissoorten baars en snoekbaars wordt jaarlijks vrijstelling verleend vanaf de laatste zaterdag in mei tot en met 31 mei.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het in artikel 1 bepaalde is niet van toepassing op het vissen in het IJsselmeer.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 11 april 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven