Verlenging periode Bijstandsbesluit landelijke normering m.b.t. kostgangers- en onderhuurbepalingen

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 27-04-1994 t/m 13-11-2007

Regeling houdende verlenging van de periode gedurende welke artikel 10, lid 6 van het Bijstandsbesluit landelijke normering geldt met betrekking tot de vereenvoudigde toepassing van de kostgangers- en onderhuurbepalingen

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Wet D'gemeenten en D'provincies;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De periode, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Wet D'gemeenten en D'provincies wordt met betrekking tot artikel 10, lid 6 van het Bijstandsbesluit landelijke normering verlengd tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Kamerstukken II, 1991/92, 22 545).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 maart 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 april 1994

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D.IJ.W. de Graaff-Nauta

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

Naar boven