Spaarloonregeling rijkspersoneel

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 15-09-2010 t/m 30-06-2013

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het gebruik van de mogelijkheid van spaarloon als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel h, onder 2°, van de Wet op de loonbelasting binnen de sector Rijkspersoneel

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het bevoegd gezag houdt,op verzoek van het personeelslid dat sedert de eerste dag van het kalenderjaar bij hem of een andere tot de SGI behorende inhoudingsplichtige in dienst is en ten aanzien van wie sedert die dag door het bevoegd gezag of een andere tot de SGI behorende inhoudingsplichtige bij de inhouding van loonbelasting de algemene heffingskorting is toegepast op diens salaris een bedrag in en maakt dat over naar een door het personeelslid opgegeven spaarloonrekening dan wel een rekening van de financiële instelling waarbij het personeelslid een overeenkomst van levensverzekering heeft afgesloten, waarbij een lijfrente of een kapitaalsuitkering is verzekerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het in artikel 2 bedoelde verzoek wordt schriftelijk gedaan op een door het bevoegd gezag nader te bepalen wijze.

 • 2 Het personeelslid legt bij zijn verzoek een op schrift gestelde verklaring over van een financiële instelling als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, waarbij hij een spaarloonrekening heeft geopend dan wel een in artikel 2 bedoelde verzekering heeft afgesloten, waaruit blijkt dat:

  • a. deze instelling ten aanzien van die spaarloonrekening conform de bepalingen van deze regeling en de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen zal handelen;

  • b. deze instelling, indien het spaarbedrag wordt gestort op een spaarloonrekening, het bevoegd gezag direct na afloop van elk kalenderjaar waarin het personeelslid heeft gespaard een schriftelijke opgave zal verstrekken waaruit het verloop van diens spaartegoed blijkt voor zoveel betreft:

   • 1. het spaarloon;

   • 2. op het tegoed gekweekte inkomsten over de periode waarin het spaarloon ingevolge deze regeling niet ter beschikking van het personeelslid komt;

  • c. deze instelling ingeval van de opneming van spaargelden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, de alsdan in te houden bedragen in verband met loonheffingen volgens opgave van het bevoegd gezag aan hem zal doen toekomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Bij het in artikel 2 bedoelde verzoek doet het personeelslid opgave van tenminste de volgende gegevens:

 • a. het op het salaris in te houden spaarbedrag;

 • b. of dit bedrag in gelijke maandelijkse termijnen danwel eenmalig in het kalenderjaar op het salaris moet worden ingehouden;

 • c. het bank- of gironummer van de in artikel 3 bedoelde financiële instelling;

 • d. het nummer van de spaarloonrekening resp. het polisnummer van de levensverzekering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Indien het personeelslid in maandelijkse termijnen spaart behoeft het verzoek daartoe slechts een keer te worden ingediend.

 • 2 Het personeelslid kan telkens per 1 januari van enig kalenderjaar het bevoegd gezag schriftelijk verzoeken het maandelijks in te houden bedrag te wijzigen, een en ander met inachtneming van het in artikel 2 bedoelde maximumbedrag.

 • 3 Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen over de wijze waarop het personeelslid een verzoek als bedoeld in het tweede lid indient.

 • 4 Indien het personeelslid spaart via een eenmalige inhouding op het salaris dient hij het verzoek daartoe ieder jaar in.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het bevoegd gezag stort het op het salaris van het personeelslid ingehouden spaarbedrag onmiddellijk op het door het personeelslid opgegeven bank-of gironummer van de financiële instelling ten gunste van de spaarloonrekening van het personeelslid resp. ten gunste van de afgesloten levensverzekering.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het is het personeelslid niet toegestaan rechtstreeks stortingen op zijn spaarloonrekening te verrichten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 2 Het personeelslid kan vrij beschikken over de door de financiële instelling vergoede rente over de spaarbedragen.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, kunnen de bedragen die zijn gespaard in de jaren 2006 tot en met 2009 vrij worden opgenomen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Voor het opnemen van spaarbedragen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, c en d en artikel 11, heeft het personeelslid de schriftelijke machtiging van het bevoegd gezag nodig.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het personeelslid, werkzaam bij een tot de SGI behorend bevoegd gezag, dat wordt overgeplaatst naar een ander bevoegd gezag dat deel uit maakt van de SGI, bevestigt bij dat bevoegd gezag dat hij het sparen volgens deze regeling wil voortzetten.

 • 2 Het bevoegd gezag legt de spaarloongegevens over aan het bevoegd gezag waarnaar het personeelslid wordt overgeplaatst.

 • 3 Het personeelslid zorgt voor de noodzakelijke wijzigingen bij zijn spaarlooninstelling.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Op verzoek van het personeelslid beëindigt het bevoegd gezag de inhouding van spaarbedragen op het salaris van het personeelslid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De deelname aan deze regeling eindigt van rechtswege indien het bevoegd gezag geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer aan het personeelslid betaalt.

 • 2 Bij beëindiging van de dienstbetrekking, daaronder begrepen het overlijden van het personeelslid, geeft het personeelslid danwel zijn nagelaten betrekkingen aan het bevoegd gezag aan of de gespaarde bedragen, met behoud van de opnamemogelijkheden als genoemd in artikel 8, eerste lid, onder b, c en d, op de spaarloonrekening zullen blijven staan zolang de in artikel 8, eerste lid, onder a, genoemde termijn nog niet is verstreken danwel dat gespaarde bedragen zullen worden opgenomen.

 • 3 Indien gespaarde bedragen volgens het tweede lid worden opgenomen, geschiedt dit in overleg met het bevoegd gezag, teneinde te bewerkstelligen dat de verschuldigde loonheffingen kunnen worden ingehouden.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het is het personeelslid niet toegestaan het tegoed op zijn spaarloonregeling respectievelijk de afgesloten levensverzekering op enigerlei wijze in onderpand te geven of zijn rechten hierop over te dragen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Spaarloonregeling rijkspersoneel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 april 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Naar boven