Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie

Geldend van 14-04-1994 t/m heden

Beschikking van de Minister van Justitie (nr. 432592/594/NE) houdende aanwijzing van de direct toezichthouder van de Spoorwegpolitie

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het wenselijk is voor de in artikel 3, hoofdstuk 2, afdeling 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 genoemde termijn een toezichthouder aan te wijzen voor de opsporingsambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Spoorwegpolitie;

Gelet op artikel 142, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

De korpschef van het Korps landelijke politiediensten treedt op als direct toezichthouder voor de

opsporingsambtenaren en de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het onderdeel Spoorwegpolitie van de NS Beveiliging Services.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 1994.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 1 april 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de Directie Politie

,

H.P. Wooldrik

Terug naar begin van de pagina