Regeling vaststelling bedragen per eenheid Provinciefonds 1992

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-06-1994 t/m 03-05-2007

Regeling vaststelling bedragen per eenheid Provinciefonds 1992

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 241 van de Provinciewet en het koninklijk besluit van 19 juni 1986, Stb. 400, houdende uitvoering van de artikelen 160d, derde lid, en 160h, tweede lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluiten:

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De voor het jaar 1992 geldende verdeelmaatstaven, bedoeld in artikel 240, onderdeel a tot en met e, van de Provinciewet, vast te stellen als volgt:

  • a. het voor alle provincies, met uitzondering van de provincie Flevoland, gelijke vaste bedrag op f 40.014.820,-;

  • b. het voor alle provincies gelijke bedrag per inwoner op f 27,95;

  • c. het voor alle provincies gelijke bedrag per hectare land en binnenwater op f 53,11;

  • d. het voor alle provincies gelijke bedrag per hectare buitenwater op f 13,07;

  • e. het voor alle provincies gelijke bedrag per naar de draagkracht van de ondergrond gewogen kilometer vaarweg op f 556.129,-.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en heeft betrekking op de uitkeringen voor het uitkeringsjaar 1992. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 1994

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

.
Naar boven