Instellingsbesluit ministeriële commissie voor wetgevingsbeleid en rechtshandhaving

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 10-04-1994 t/m heden

Instellingsbesluit ministeriële commissie voor wetgevingsbeleid en rechtshandhaving

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 24, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers;

Besluit:

Artikel 2

De commissie kan worden ingeschakeld voor:

  • a. onderwerpen die uit een oogpunt van wetgevingsbeleid en rechtshandhaving van algemeen belang zijn;

  • b. kwesties rond bijzondere wetgevingsprojecten die er de oorzaak van zijn dat een wetgevingsproject onvoldoende voortgang vindt;

  • c. het opstellen van een jaarlijks wetgevingsprogramma en het daarin aanbrengen van een prioriteitsvolgorde.

Artikel 3

Bij besluit van de ministerraad wordt de commissie ad hoc voor een bepaald onderwerp ingeschakeld.

Artikel 4

  • 1 De minister-president is voorzitter van de commissie.

  • 2 Leden van de commissie zijn de Minister van Justitie en de ministers wie het onderwerp mede aangaat.

Artikel 5

  • 1 Als secretaris wordt aangewezen een ambtenaar van het Ministerie van Algemene Zaken.

  • 2 Als adjunct-secretaris wordt aangewezen een ambtenaar van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als:

Instellingsbesluit ministeriële commissie voor wetgevingsbeleid en rechtshandhaving.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 maart 1994

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

R.F.M. Lubbers

Naar boven