Instelling dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 20-04-1994 t/m heden

Instelling dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

 • I Er is een dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP). IVOP ressorteert organisatorisch rechtstreeks onder de plv. directeur-generaal Management en Personeelsbeleid (plv. DGMP). De plv. DGMP is verantwoordelijk voor die zaken waarbij de politieke en beheersmatige aanspreekbaarheid van de Minister betreffende IVOP en het Interdepartementale Personeelsinformatie Automatiseringssysteem (IPA-systeem) in het geding kan zijn.

  De taakuitvoering ten aanzien van het IPA-systeem en de bedrijfsvoering van IVOP vindt feitelijk plaats onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) van het samenwerkingsverband IPA-systeem. De AVD heeft een Bestuur gekozen dat zorgdraagt voor de dagelijkse aansturing van IVOP. De plv. DGMP is voorzitter van dit Bestuur.

 • II De doelstelling van IVOP is:

  Het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, in stand houden en exploiteren van personeelsinformatiesystemen als instrumenten voor het personeelsmanagement, zowel op het terrein van de salarisadministratie, als op het terrein van personeelsbeleid en het personeelsbeheer.

 • III IVOP bestaat uit:

  • 1. de directeur;

  • 2. het directiebureau;

  • 3. de afdeling Salarisinformatiesystemen;

  • 4. de afdeling Personeelsinformatie;

  • 5. de afdeling Exploitatie.

 • IV De onder III genoemde organisatie-eenheden zijn belast met de volgende taken:

  • ad 1 De directeur is belast met de leiding van de dienst.

  • ad 2 Het directiebureau is verantwoordelijk voor:

   de ondersteuning van de afdelingen in alle facetten van de uitvoering van hun taken. Uit deze verantwoordelijkheid vloeit voort, dat het zorg draagt voor:

   • -

    het voorbereiden en mede uitvoeren van een intern beleid;

   • -

    het voorbereiden en mede uitvoeren van een extern beleid binnen de gestelde kaders, waarin de voorlichting, acquisitie en externe profilering gestalte krijgen;

   • -

    het kwaliteitsbeleid, waarin normen en methoden worden ontwikkeld;

   • -

    het personeelsbeleid, waarin de zorg voor individuele ontplooiing is verankerd;

   • -

    het financieel beleid, waarin het bedrijfsmatige karakter van IVOP gestalte wordt gegeven;

   • -

    een adequate ondersteuning van de AVD en het Bestuur van het Samenwerkingsverband IPA-systeem;

   • -

    de facilitaire ondersteuning van de afdelingen;

  • ad 3 De afdeling Salarisinformatiesystemen is verantwoordelijk voor:

   de uitvoering van de salarisbetaling en de daarbij behorende verantwoording. Uit deze verantwoordelijkheid vloeit voort, dat zij zorg draagt voor:

   • -

    een juiste interpretatie van de regelgeving, zodat de systemen overeenstemmen met de wet- en regelgeving;

   • -

    een goede verwerking van de salarisgegevens zodanig dat de aanlevering van deze gegevens alsmede de annexe informatievoorziening de gebruikers in staat stelt hun verantwoordelijkheden in te vullen;

   • -

    een adequate advisering omtrent de organisatie van de salarisadministratie en het gebruik en de mogelijkheden van het salarissysteem;

   • -

    het voorbereiden en uitvoeren van een extern beleid binnen de gestelde kaders, waarin de voorlichting, acquisitie en externe profilering gestalte krijgen.

  • ad 4 De afdeling Personeelsinformatie is verantwoordelijk voor; het ontwikkelen en in stand houden van ondersteunende instrumenten ten behoeve van het personeelsbeleid en de informatievoorziening ten behoeve van de beleidmakers en -uitvoerders. Uit deze verantwoordelijkheid vloeit voort, dat zij zorg draagt voor:

   • -

    de ontwikkeling en instandhouding van het instrumentarium ten behoeve van beleidsformulering en -uitvoering op het gebied van personeelsmanagement;

   • -

    adequate informatievoorziening naar het personeelsmanagement ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

   • -

    een adequate advisering inzake informatievoorziening op het gebied van personeelsmanagement;

   • -

    het voorbereiden en uitvoeren van een extern beleid binnen de gestelde kaders, waarin de voorlichting, acquisitie en externe profilering gestalte krijgen, zodat IVOP zich positief kan onderscheiden van de concurrentie op haar marktgebied.

  • ad 5 De afdeling Exploitatie is verantwoordelijk voor:

   het leveren van een facilitaire bijdrage aan de overige afdelingen en gebruikers van de systemen op technisch gebied en de inbreng van de noodzakelijke kennis op het gebied van automatisering, waar de oplossingen tot geautomatiseerde systemen leiden.

   Uit deze verantwoordelijkheid vloeit voort, dat zij zorg draagt voor:

   • -

    het logisch gegevensbeheer, zodat de juiste interpretatie van de gegevens eenduidig vastligt;

   • -

    een adequate advisering naar interne en externe gebruikers (vanuit de bij de afdeling aanwezige automatiseringskennis ten aanzien van systemen en infrastructuur), zodat efficiënt gebruik kan worden gemaakt van systemen en middelen.

   • -

    de ontwikkeling en instandhouding van de geautomatiseerde informatiesystemen;

 • V Het besluit van 26 oktober 1990, nr. MPA90/47/U13, wordt ingetrokken.

 • VI Dit besluit dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op de publikatie en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

 • VII Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

  • -

   de AVD van het samenwerkingsverband IPA-systeem;

  • -

   het Bestuur van het samenwerkingsverband IPA-systeem;

  • -

   de directeuren-generaal;

  • -

   de chefs van de directies, (staf- en hoofd)afdelingen, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

  • -

   de Inspectie der Rijksfinanciën;

  • -

   de Centrale Accountantsdienst van het ministerie van Financiën;

  • -

   de afdeling Publikaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst;

  • -

   de beveiligingsambtenaar.

's-Gravenhage, 30 maart 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Naar boven