Besluit uitoefening tekenbevoegdheid inzake IPA-systeem

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 17-04-1994 t/m 30-06-2013

Besluit uitoefening tekenbevoegdheid inzake IPA-systeem

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het tengevolge van de verandering in de besturing van het Interdepartementaal Personeelsinformatie Automatiseringssysteem (IPA-systeem) gewenst is om met betrekking tot de uitoefening van de ministeriële tekenbevoegdheid inzake het IPA-systeem de verplichting vast te leggen tot het verkrijgen van advies van het bestuur van het Samenwerkingsverband IPA-systeem.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

De uitoefening van tekenbevoegdheid door of namens de minister van Binnenlandse Zaken als bedoeld in het Besluit tekenbevoegdheid ministerie van Binnenlandse Zaken 1987, nummer CS/87/U55, en het Besluit tekenbevoegdheid directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, nummer MPA90/237/U3, alsmede in het Mandaatbesluit financiële functie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, nummer CB90/38/U9, en het Mandaatbesluit financiële bevoegdheden directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid 1993, nummer MPA93/U115, voor zover betreffende het onderhoud, het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van het IPA-systeem geschiedt niet dan na verkregen advies van het bestuur van het Samenwerkingsverband IPA-systeem. Eventuele afwijkingen van de adviezen van het bestuur worden door de tekenbevoegde functionaris vooraf aan het bestuur van het Samenwerkingsverband IPA-systeem gemotiveerd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit uitoefening tekenbevoegdheid inzake IPA-systeem’.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op de publikatie.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en belanghebbende functionarissen.

's-Gravenhage, 30 maart 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Terug naar begin van de pagina