Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.

Geldend van 01-08-1994 t/m heden

Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 89, eerste lid, onder a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

 • 1 Ten behoeve van leerlingen die een grote achterstand in hun leervorderingen hebben welke uitsluitend het gevolg van dyslexie is, kan op aanvraag van het bevoegd gezag een vergoeding worden verstrekt voor een kortstondige gespecialiseerde begeleiding teneinde deze leerlingen te leren omgaan met de gevolgen van dyslexie in de verdere school loopbaan.

 • 3 In afwijking van het tweede lid wordt geen vergoeding ver strekt ten behoeve van leerlingen die zijn ingeschreven aan een school of afdeling voor individueel voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 2. Grondslag voor vergoeding

De vergoeding, bedoeld in artikel 1, kan slechts worden verstrekt indien:

 • a. de leerling met specifieke lees- dan wel spellingsproblemen kampt welke uitsluitend veroorzaakt worden door dyslexie;

 • b. er over de problemen, genoemd onder a, door een onafhankelijke, psycho-diagnostisch geschoolde psycholoog of orthopedagoog een recent onderzoeksrapport is opgesteld, waaruit de aard en de omvang van de dyslexie blijkt alsmede een op de leerling toegesneden behandelingsplan;

 • c. de achterstand in leervorderingen die als gevolg van de dyslexie voor de leerling is ontstaan niet binnen het reguliere onderwijsaanbod van de school kan worden opgeheven; en

 • d. de hiervoor bedoelde achterstand bij gebreke van remediale begeleiding niet anders kan worden opgeheven dan door plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag tot verstrekking van een vergoeding voor remedial teaching dient te worden ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, onder overlegging van de navolgende stukken:

  • a. een overzicht met gegevens over de schoolloopbaan van de leerling, met vermelding van de behaalde prestaties; bij gemeenschappelijke leerjaren dient aangegeven te worden op welke onderwijssoorten de voorbereiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

  • b. een overzicht van de activiteiten welke door de school zijn ondernomen om de achterstand in leervorderingen van de leerling, voor wie de aanvraag wordt ingediend, op te heffen en het resultaat van deze inspanningen;

  • c. het onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, waarin onderbouwd dient te worden aangetoond dat:

   • . 1. er discrepantie bestaat tussen het actuele en het potentiële niveau van de leerling,

   • . 2. er lees- dan wel spellingsproblemen zijn,

   • . 3. deze problemen uitsluitend veroorzaakt worden door dyslexie;

  • d. het behandelingsplan waarin het doel, de aanpak en het benodigde aantal uren van de remediale begeleiding worden weergegeven;

  • e. een mededeling waaruit blijkt wie de remediale begeleiding zal verzorgen; en

  • f. een overzicht van de kosten die met remedial teaching zijn gemoeid.

 • 2 Indien de aanvraag voor een vergoeding betrekking heeft op een leerling die is toegelaten tot het derde leerjaar of hoger dient de aanvraag vergezeld te gaan van een motivering waaruit blijkt waarom niet eerder een vergoeding is aangevraagd dan wel is toegekend.

 • 3 Een aanvraag dient te worden ingediend vóór 15 februari van het schooljaar waarin de begeleiding een aanvang neemt.

 • 4 Een aanvraag wordt eerst in behandeling genomen en kan slechts tot vergoeding leiden indien voldaan is aan het gestelde in de voorgaande leden.

 • 5 De minister beslist binnen vier maanden na de uiterste datum van indiening van een aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij de termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 4. Omvang vergoeding

 • 1 De vergoeding ter zake van remedial teaching omvat een tweetal componenten, te weten:

  • a. een tegemoetkoming in de kosten van het onderzoek, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, tot een maximum van f 300,-;

  • b. een tegemoetkoming in de kosten van remediale begeleiding ten bedrage van ten hoogste f 50,- per uur per groep van leerlingen, met inachtneming van het tweede lid.

 • 2 Bij een aanvraag voor 1 tot en met 5 leerlingen wordt eenmaal het bedrag per uur vergoed. Bij 6 of meer leerlingen tweemaal het bedrag per uur.

 • 3 Voor een leerling kan slechts eenmalig een vergoeding worden verkregen voor maximaal 40 uren.

 • 4 Geen vergoeding wordt verstrekt voor materiële kosten of voor één van de componenten afzonderlijk.

Artikel 5. Budget

 • 1 Voor deze regeling wordt door de minister van onderwijs en wetenschappen een bedrag van f 500.000,- beschikbaar gesteld.

 • 2 Indien het bedrag, bedoeld in het eerste lid, door het totaal van de aanvragen dat voor toezegging in aanmerking komt zou worden overschreden, zal door de minister de grondslag van de vergoeding in artikel 4 verlaagd worden.

Artikel 6. Bekendmaking

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina