Aanwijzigingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee

[Regeling vervallen per 10-07-2009.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 14-04-1994 t/m 09-07-2009

Aanwijzingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee

De Minister van Justitie en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 141, aanhef en onder c, van het Wetboek van Strafvordering:

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-07-2009]

De officieren, de onderofficieren en de in artikel 2 genoemde andere militairen der Koninklijke marechaussee zijn met de opsporing van strafbare feiten belast in alle gevallen waarin zij werkzaam zijn in de uitoefening van de taken welke hun zijn opgedragen bij artikel 6 Politiewet 1993 of andere wetten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-07-2009]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde andere militairen der Koninklijke marechaussee zijn de beroepsmarechaussees der eerste klasse aangesteld voor onbepaalde tijd, op wier akte van aanstelling hun bevoegdheid door of namens de commandant der Koninklijke marechaussee is aangetekend.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde aantekening wordt alleen gesteld indien de betrokkene geschikt en bekwaam is geoordeeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 10-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzigingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee.

Deze regeling zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

De

Minister

van Justitie, a.i.

E. van Thijn

De

Minister

van Defensie,

A.L ter Beek

Naar boven