Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 29 maart 1994, houdende toepassing van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 6 december 1993, nr. fip 93/680;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet, artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 en artikel 32, derde lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer;

Gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën van 10 oktober 1990, nr. 67547 Rgf 81/28, en van 17 maart 1993, nr. Rgf 04.10/003.003, en van het Interprovinciaal Overleg van 4 mei 1993, nr. I 776/93;

De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 1994, nr. W04.93.0821);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 25 maart 1994, nr. fip 94/177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet herverdeling wegenbeheer;

 • b. WUW-bijdrage: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 10, eerste lid, juncto artikel 9, eerste lid, van de Wet Uitkeringen Wegen.

Artikel 2

 • 1 Aan elk van de gemeenten, genoemd in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit, wordt, in verband met de geleidelijke toevoeging aan de algemene uitkering van een gedeelte van de middelen gemoeid met de specifieke uitkering op grond van de Wet Uitkeringen Wegen, over de jaren 1993 tot en met 2017 jaarlijks een uitkering uit het Gemeentefonds gedaan.

 • 2 De in het eerste lid genoemde uitkering bedraagt het totaal van de bedragen uit de tweede kolom van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit die voor het desbetreffende jaar voor de gemeente zijn opgenomen.

 • 3 De in het eerste lid genoemde uitkering uit het gemeentefonds wordt in de jaren 2001 tot en met 2017 aangevuld met, en met ingang van 2018 vervangen door, verhogingen van de algemene uitkering door middel van aanpassingen van de bedragen per hectare land vermenigvuldigd met de bodemfactor gemeente, en per hectare binnenwater, als bedoeld in de verdeelmaatstaven, vermeld onder de nummers 18 en 19 van bijlage 2.

  De aanpassingen worden door Onze Ministers vastgesteld.

Artikel 3

 • 1 In bijlage 1 bij dit besluit zijn, voor de jaren 1993 tot en met 2017, de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de uitkering ter compensatie van het vervallen van de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven van wegen en veren, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet.

 • 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkering wordt voor de desbetreffende gemeente vermeerderd of verminderd naar rato van de mutaties in weglengte en de bijbehorende bijdrage(n) indien voor de desbetreffende gemeente naar de toestand op 1 januari 1994, onderscheidenlijk 1995 tot en met 2017, een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie heeft plaatsgevonden ten opzichte van de gemeentelijke indeling op 1 januari 1993. Indien een gemeente wordt ingesteld, wordt het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkering vastgesteld op basis van de weglengten en de bijbehorende bijdragen van de samenstellende delen waaruit deze gemeente is ontstaan. Van de gewijzigde vaststelling van de in het eerste lid bedoelde uitkering ontvangt de gemeente een nieuwe beschikking.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde bijlage bevat tevens de andere onderhoudsplichtigen, waaraan de gemeente over genoemde jaren een uitkering als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Wet dient uit te betalen ter compensatie van het vervallen van de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven voor die andere onderhoudsplichtigen.

 • 4 Indien een gemeente wordt opgeheven en als gevolg daarvan de in het derde lid bedoelde uitkering niet meer kan verstrekken aan de andere onderhoudsplichtigen, wordt een nieuwe beschikking gemaakt voor die gemeente die bij de herindelingsregeling in dit verband als rechtsopvolger wordt aangewezen.

Artikel 4

 • 1 In bijlage 2 bij dit besluit zijn voor de jaren 1993 tot en met 1997 de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de uitkering ter compensatie van de wegvallende WUW-bijdragen in de kosten van veerverbindingen, als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Wet.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bijlage bevat tevens de andere onderhoudsplichtigen, waaraan de gemeente over de jaren 1993 tot en met 1997 een uitkering als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van de Wet dient uit te betalen ter compensatie van de wegvallende WUW-bijdragen in de kosten van veerverbindingen, alsmede de desbetreffende bedragen.

Artikel 5

 • 1 In bijlage 3 bij dit besluit zijn voor de desbetreffende jaren de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de gewenningsbijdrage, bedoeld in het tweede lid.

 • 2 Een gemeente kan slechts in aanmerking komen voor toekenning van de gewenningsbijdrage, indien het nadelige saldo van de toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in het jaar 1993 en de wegvallende WUW-bijdragen ten behoeve van de onderhoudslasten voor wegen, gecorrigeerd voor de mutaties in de hoeveelheid te beheren gemeentelijke weglengte, gewogen tegen een bedrag van f 12.500,- per normkilometer, meer bedraagt dan 1% van de algemene uitkering over het jaar 1992 - naar de stand betaalmaand maart 1993 - uit het Gemeentefonds.

 • 3 Bij de onder het tweede lid genoemde toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds komen alleen middelen in aanmerking voorzover deze niet doorbetaald behoeven te worden aan een waterschap of de gemeente Groningen.

 • 4 De hoogte van de gewenningsbijdrage komt voor 1993 overeen met het in het tweede lid genoemde nadelige saldo verminderd met 1% van de algemene uitkering van de desbetreffende gemeente over het jaar 1992 naar de stand van de betaalmaand maart 1993.

 • 5 Voor de jaren 1994 en volgende komt de hoogte van de gewenningsbijdrage overeen met het in het vierde lid genoemde saldo verminderd met jaarlijks telkens één extra procentpunt van de algemene uitkering van de desbetreffende gemeente over het jaar 1992 naar de stand van de betaalmaand maart 1993.

 • 6 Indien een gemeente niet in bijlage 3 is vermeld en van mening is dat zij in aanmerking komt voor een gewenningsbijdrage dan kan deze gemeente daartoe alsnog, binnen zes weken na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad, een verzoek indienen bij Onze Ministers met gebruikmaking van het door ons verstrekte model. Indien Onze Ministers na indiening van dit verzoek van mening zijn dat de desbetreffende gemeente in aanmerking komt voor een gewenningsbijdrage, dan wordt de hoogte van de gewenningsbijdrage onder inachtneming van het vierde en vijfde lid voor deze gemeente bij ministeriële beschikking vastgesteld. Verzoeken die worden ingediend na zes weken na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt voor het eerst toegepast voor het uitkeringsjaar 1993.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaf-Nauta

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de achtentwintigste april 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds

Bedragen die gemoeid zijn met de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van de kapitaaluitgaven van wegen en veren (bedragen tot en met 2001 in guldens en vanaf 2002 in euro)

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2002]

Gemeentenaam

 

Totale bijdrage

 

Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente

Naam andere onderhoudsplichtige

2002

         

AALBURG

92 759,30

3 951,21

HHRS ALM & BIESBOSCH

AALSMEER

88 319,74

     

AALTEN

47 052,77

     

AARDENBURG

76 795,49

11 069,14

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

AARLE-RIXTEL

14 581,66

     

ABCOUDE

16 346,00

     

ACHTKARSPELEN

185 776,94

     

ALBLASSERDAM

1 455,30

     

ALKEMADE

48 547,64

     

ALMELO

29 863,28

     

ALPHEN AAN DEN RIJN

274 255,75

     

ALPHEN EN RIEL

41 378,49

     

AMBT DELDEN

15 002,88

     

AMELAND

49 325,93

     

AMERONGEN

5 047,25

     

AMMERZODEN

41 433,58

     

AMSTELVEEN

12 299,72

     

AMSTERDAM

74 057,28

61 458,36

STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM

     

8 777,73

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

ANGERLO

40 789,62

     

ANLOO

131 373,91

     

ANNA PAULOWNA

99 377,20

99 377,20

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

APELDOORN

232 030,84

     

ARCEN EN VELDEN

1 705,31

     

ARNEMUIDEN

6 164,33

6 164,33

WEGSCHAP WALCHEREN

ARNHEM

203 104,39

     

ASSEN

21 019,10

     

ASTEN

84 405,00

     

AVEREEST

6 539,88

     

AXEL

119 761,35

2 650,61

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

     

76 995,13

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

BAARLE-NASSAU

119 010,79

     

BAARN

27 402,89

     

BAKEL EN MILHEEZE

10 141,01

     

BARENDRECHT

73 012,37

     

BARNEVELD

722 755,06

980,48

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI

BEDUM

38 991,84

     

BEEK

165 372,03

     

BEEK EN DONK

17 604,02

     

BEEMSTER

243 287,57

243 287,57

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

BEERS

28 572,28

     

BEESEL

17 468,27

     

BEILEN

43 177,19

     

BELLINGWEDDE

48 308,43

     

BEMMEL

268 540,07

     

BERGAMBACHT

 

13 672,11

13 672,11

HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD

BERGEN L

99 730,02

13 592,56

J.H.G.M. DENISSEN

BERGEN NH

8 769,37

     

BERGEN OP ZOOM

15 769,92

     

BERGEYK

202 933,14

     

BERGH

310 813,17

     

BERGHEM

7 971,18

     

BERKEL EN RODENRIJS

357 221,84

     

BERKEL-ENSCHOT

25 067,47

     

BERLICUM

660,78

     

BERNISSE

413 769,18

333 523,20

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BEST

1 554,44

     

BEUNINGEN

49 395,86

     

BEVERWIJK

69 990,08

     

BINNENMAAS

9 980,89

     

BLADEL EN NETERSEL

36 099,53

     

BLEISWIJK

98 488,57

     

BLOEMENDAAL

15 967,80

     

BOARNSTERHIM

134 949,40

18 393,71

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

BODEGRAVEN

361 505,27

     

BOEKEL

75 087,66

     

BOLSWARD

4 303,41

     

BORCULO

369 531,13

     

BORGER

20 574,39

     

BORN

63 678,98

     

BORSELE

363 233,16

167 771,64

WATERSCHAP NOORD- EN ZUIDBEVELAND

BOSKOOP

134 380,64

     

BOXMEER

44 023,18

14 496,92

VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN

BOXTEL

24 899,41

     

BRAKEL

55 293,01

     

BREDA

58 245,39

     

BREDERWIEDE

79 745,52

     

BREUKELEN

48 216,91

     

BRIELLE

130 941,90

130 941,90

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BROEKHUIZEN

60 359,58

     

BROUWERSHAVEN

28 263,05

28 263,05

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUINISSE

10 623,24

10 623,24

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUMMEN

107 542,85

     

BRUNSSUM

68 274,41

     

BUDEL

116 636,40

     

BUNSCHOTEN

201 677,56

96 242,89

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM

BUREN

267 424,47

     

CHAAM

10 795,89

     

COTHEN

12 026,08

     

CULEMBORG

7 497,10

169,45

D.W. MASON

DALEN

4 279,15

     

DALFSEN

30 845,26

     

DANTUMADEEL

82 533,55

     

DE MARNE

31 777,14

     

DE RONDE VENEN

114 981,98

4 559,58

HHRS AMSTEL EN VECHT

DE WIJK

25 879,09

     

DELFZIJL

18 134,73

     

DEN DUNGEN

6 727,90

     

DEN HELDER

39 011,99

     

DENEKAMP

4 050,90

     

DEURNE

62 537,78

     

DIDAM

97 837,00

     

DIEPENHEIM

1 233,83

     

DIEPENVEEN

48 767,76

     

DIESSEN

10 414,27

     

DINXPERLO

335 658,47

10 032,78

INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG

DIRKSLAND

194 074,92

162 294,07

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

DODEWAARD

54 651,16

     

DOESBURG

5 413,74

     

DOETINCHEM

136 739,56

     

DOMBURG

36 488,75

36 488,75

WEGSCHAP WALCHEREN

DONGEN

36 123,35

     

DONGERADEEL

93 228,50

     

DOORN

23 897,51

     

DRECHTERLAND

826,01

     

DRUNEN

30 227,63

     

DRUTEN

55 350,58

35 767,24

POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL

DUIVELAND

50 379,15

50 379,15

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

DUIVEN

348 354,01

     

DUSSEN

5 470,58

     

DWINGELOO

32 173,02

     

ECHT

52 339,92

     

ECHTELD

217 740,62

     

EDAM-VOLENDAM

19 128,97

     

EDE

366 874,20

     

EELDE

2 032,94

     

EEMSMOND

93 285,52

3 101,88

WATERSCHAP HUNSINGO

EERSEL

127 102,77

     

EGMOND

287 145,74

     

EIBERGEN

379 616,85

     

EIJSDEN

136 719,44

     

EINDHOVEN

9 903,20

     

ELBURG

9 911,98

     

ELST

251 384,17

101 414,36

POLDERDISTRICT BETUWE

EMMEN

126 346,03

     

EPE

201 968,78

     

ERMELO

77 572,63

     

ERP

125 582,31

     

ESCH

32 565,11

     

ETTEN-LEUR

67 761,03

     

FERWERDERADEEL

8 047,86

     

FIJNAART EN HEIJNINGEN

21 321,16

     

FRANEKERADEEL

191 027,52

     

GAASTERLAN-SLEAT

48 896,02

     

GASSELTE

23 696,40

     

GELDERMALSEN

73 340,33

15 530,08

WATERSCHAP VAN DE LINGE

 

 

25 170,75

POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN

 

 

4 590,68

WEGSCHAP MARIENWAERD

GELDROP

2 064,31

     

GELEEN

38 221,91

     

GEMERT

187 885,98

     

GENDRINGEN

158 757,55

     

GENDT

96 144,80

     

GENEMUIDEN

1 871,38

1 871,38

NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL

GENNEP

319 345,10

     

GIESSENLANDEN

208 911,12

208 911,12

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

GIETEN

6 656,96

     

GILZE EN RIJEN

76 058,49

     

GOEDEREEDE

22 621,74

     

GOES

134 687,28

76 986,56

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

GOIRLE

81 508,29

     

GORSSEL

162 562,99

     

GOUDA

304 424,31

     

GRAMSBERGEN

12 184,45

     

GRAVE

21 630,87

     

GROENLO

5 343,53

     

GROESBEEK

166 243,88

     

GRONINGEN

186 845,48

     

GROOTEGAST

43 212,95

     

GRUBBENVORST

175 238,12

     

GULPEN

2 892,85

     

HAAREN

69 544,30

     

HAARLEMMERMEER

779 431,05

205,03

WATERSCHAP GROOT HAARLEMMERMEER

HAELEN

117 957,90

     

HALSTEREN

23 378,34

     

HAPS

28 126,85

     

HARDENBERG

39 260,61

     

HARDERWIJK

59 411,14

     

HARDINXVELD-

67 554,37

     

GIESSENDAM

       

HAREN

25 860,27

     

HARENKARSPEL

103 400,23

26 851,26

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

HARLINGEN

10 045,95

     

HARMELEN

30 496,04

     

HATTEM

61 380,30

     

HAVELTE

24 426,99

     

HEDEL

2 094,37

     

HEEL

27 837,15

     

HEEMSKERK

301 529,41

     

HEERDE

178 438,50

5 835,22

H.P. ALDERKAMP

HEERENVEEN

149 698,64

     

HEEREWAARDEN

1 965,30

     

HEERHUGOWAARD

215 610,59

     

HEERJANSDAM

159 165,03

77 281,90

WATERSCHAP IJSSELMONDE

HEERLEN

92 385,57

     

HEESCH

5 498,60

     

HEESWIJK-DINTHER

46 278,19

     

HEEZE

4 882,11

     

HEILOO

36 175,29

     

HEINO

40 577,03

     

HELDEN

58 281,72

     

HELLENDOORN

32 387,66

     

HELMOND

39 090,39

     

HELVOIRT

81 469,05

     

HENDRIK-IDO-AMBACHT

107 184,42

     

HENGELO GLD

16 298,86

     

HET BILDT

371 482,88

     

HETEREN

92 309,75

     

HEUMEN

41 931,03

     

HEUSDEN

53 341,84

     

HEYTHUYSEN

333 644,63

     

HILLEGOM

43 094,57

     

HILVARENBEEK

62 379,08

     

HILVERSUM

108 291,16

     

HOEVELAKEN

2 424,36

     

HOEVEN

17 340,76

     

HONTENISSE

179 711,34

119 839,24

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HOOGE EN LAGE MIERDE

88 551,39

     

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

24 730,68

     

HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN

118 622,64

     

HOOGEVEEN

14 493,74

     

HOOGEZAND-SAPPEMEER

118 251,24

     

HOORN

30 578,73

     

HORST

119 704,95

     

HOUTEN

39 557,80

169,45

EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER

HUIJBERGEN

14 978,87

     

HUISSEN

72 700,36

9 408,58

WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER

HULST

22 677,22

16 570,21

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HUMMELO EN KEPPEL

90 898,94

     

HUNSEL

190 578,16

     

IJSSELMUIDEN

1 792,89

     

IJSSELSTEIN

42 944,74

     

JACOBSWOUDE

15 864,69

     

KAMPEN

17 189,65

     

KAPELLE

43 161,07

13 452,89

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KATWIJK

2 142,34

     

KERKRADE

14 341,27

     

KERKWIJK

26 652,99

549,73

STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER

KESSEL

5 271,56

     

KESTEREN

228 827,39

640,65

G. MASON

KLUNDERT

11 681,72

     

KOLLUMERLAND C.A.

92 095,83

     

KORENDIJK

11 985,93

11 985,93

WATERSCHAP DE GROOTE WAARD

KORTGENE

55 737,68

37 698,60

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

126 412,55

     

LANDGRAAF

64 318,81

     

LANDSMEER

4 535,64

     

LANGBROEK

38 410,92

     

LANGEDIJK

38 631,70

     

LAREN

45 353,79

     

LEEK

5 724,78

     

LEENDE

10 164,22

     

LEERDAM

189 205,23

176 410,25

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LEERSUM

5 535,66

     

LEEUWARDEN

53 356,78

     

LEEUWARDERADEEL

208 374,83

     

LEIDERDORP

281 592,43

     

LEIDSCHENDAM

10 308,74

     

LEMSTERLAND

96 717,39

     

LEUSDEN

111 596,47

     

LICHTENVOORDE

151 060,52

     

LIEMPDE

11 035,85

     

LIENDEN

15 266,19

172,74

F.H. SPIES

LIESHOUT

16 707,97

     

LIESVELD

188 987,23

188 987,23

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LINGEWAAL

84 099,94

8 639,49

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LISSE

397 225,45

     

LITH

139 117,32

113 954,12

WATERSCHAP DE MAASKANT

 

 

17 198,27

STICHTING DE MAASVEREN

LITTENSERADIEL

215 154,46

     

LOCHEM

424 811,17

     

LOON OP ZAND

126 722,34

     

LOOSDRECHT

21 553,97

     

LOPIK

218 128,78

     

LOPPERSUM

42 398,46

     

LOSSER

7 015,90

     

LUYKSGESTEL

22 775,00

     

MAARHEEZE

37 506,28

     

MAARSSEN

17 381,26

     

MAARTENSDIJK

3 946,53

     

MAASBRACHT

163 054,12

     

MAASBREE

26 739,00

     

MAASDONK

93 327,38

     

MAASDRIEL

6 078,04

3 112,18

STICHTING DE MAASVEREN

MAASLAND

112 037,09

     

MAASSLUIS

44 157,57

     

MADE EN DRIMMELEN

16 242,07

     

MARGRATEN

250 624,63

     

MARIEKERKE

330 116,64

311 557,32

WEGSCHAP WALCHEREN

MARUM

46 602,72

     

MAURIK

296 250,26

241 845,58

WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL

MEDEMBLIK

19 230,32

19 230,32

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

MEERLO-WANSSUM

282 858,45

     

MEERSSEN

152 213,77

     

MEGEN C.A.

29 874,74

14 883,99

STICHTING DE MAASVEREN

MEIJEL

40 912,37

     

MENALDUMADEEL

53 574,22

     

MENTERWOLDE

17 700,89

     

MIDDELBURG

76 610,33

47 516,53

WEGSCHAP WALCHEREN

MIDDELHARNIS

606 451,93

591 596,01

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

MIDDENSCHOUWEN

79 876,38

33 583,94

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

MIERLO

57 263,92

     

MILL EN SINT HUBERT

137 222,49

     

MILLINGEN AAN DE RIJN

39 022,91

     

MOERGESTEL

16 708,61

     

MONSTER

137 241,13

     

MONTFOORT

18 155,52

     

MOOK EN MIDDELAAR

15 770,22

1 777,91

T. PAULUS

MOORDRECHT

3 809,29

3 809,29

HHRS VAN SCHIELAND

MUIDEN

20 504,87

     

NAALDWIJK

483 216,18

     

NEDERHORST DEN BERG

147 515,78

     

NEDERLEK

45 705,08

     

NEDERWEERT

495 842,47

     

NEEDE

1 085 180,97

926 786,30

HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG

NEERIJNEN

109 226,17

     

NIEDORP

54 662,35

25 732,23

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

750 325,98

     

NIEUW-GINNEKEN

110 079,72

     

NIEUWKOOP

189 224,46

     

NIEUWLEUSEN

111 467,93

     

NIEUWVEEN

57 421,07

     

NIEUW-VOSSEMEER

26 505,61

     

NIJEFURD

175 165,30

16 716,21

WATERSCHAP FRIESLAND

NIJKERK

769 931,33

     

NIJMEGEN

342,21

     

NISTELRODE

25 267,78

     

NOORDER-KOGGENLAND

78 027,84

65 392,18

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

NOORDWIJKERHOUT

93 781,44

     

NOOTDORP

28 195,33

     

NORG

253 708,52

     

NUENEN C.A.

171 047,47

     

NUNSPEET

51 771,42

     

NUTH

151 685,11

     

OBDAM

74 225,90

878,43

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

 

 

73 347,47

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

ODOORN

61 809,40

     

OEGSTGEEST

18 735,65

     

OIRSCHOT

43 797,15

     

OISTERWIJK

2 315,58

     

OLDEBROEK

141 108,91

     

OLST

55 222,60

2 083,91

VOORST

 

 

28 808,80

VOF OLSTERVEER, OLST

OMMEN

64 684,55

     

ONDERBANKEN

98 331,45

     

OOSTBURG

282 422,84

127 768,65

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

OOSTERHESSELEN

36 070,99

     

OOSTERHOUT

86 529,06

     

OOSTFLAKKEE

941,57

941,57

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

OOSTSTELLINGWERF

346 986,01

     

OOSTZAAN

44 331,40

     

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

85 418,21

     

OPLOO C.A.

11 669,20

     

OPSTERLAND

790 034,59

12 086,01

WATERSCHAP BOARNFURD

 

 

17 454,17

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

OSS

22 434,74

     

OSSENDRECHT

46 350,57

     

OUD-BEIJERLAND

17 532,16

     

OUDENBOSCH

20 356,31

     

OUDER-AMSTEL

7 906,78

7 906,78

HHRS AMSTEL EN VECHT

OUDERKERK

101 445,54

     

OUDEWATER

213 110,54

     

PEIZE

6 629,73

     

PEKELA

26 348,36

     

POSTERHOLT

254 838,89

     

PRINSENBEEK

41 237,03

     

PUTTEN

159 992,44

     

RAAMSDONK

116 324,83

     

RAVENSTEIN

11 573,73

     

REEUWIJK

212 603,36

54 149,70

WATERSCHAP DE GOUWELANDEN

REIDERLAND

25 389,55

23 285,11

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

REIMERSWAAL

102 759,81

60 205,38

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

RENKUM

99 833,18

     

REUSEL

29 917,25

     

RHEDEN

54 694,32

2 122,47

VOF GEBROEDERS BREMER

RHENEN

138,32

138,32

EXPLOITANT VEER INGEN/ELST

RIDDERKERK

737 870,39

     

RIETHOVEN

37 310,24

     

RIJNSBURG

162 976,27

29 185,65

HHRS VAN RIJNLAND

RIJNWAARDEN

23 738,19

     

RIJNWOUDE

270 373,56

     

RIJSBERGEN

16 126,26

     

RODEN

49 443,89

     

ROERDALEN

26 728,11

     

ROERMOND

167 667,25

     

ROGGEL EN NEER

16 327,01

     

ROLDE

20 165,99

     

ROOSENDAAL EN NISPEN

32 057,57

     

ROSMALEN

39 009,68

     

ROSSUM

4 244,51

     

ROTTERDAM

297 288,01

     

ROZENDAAL

1 659,25

     

RUCPHEN

88 775,82

     

RUINEN

60 271,09

     

RUURLO

136 931,52

     

SAS VAN GENT

68 968,53

68 968,53

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

SASSENHEIM

8 276,87

     

SCHAIJK

65 041,89

     

SCHEEMDA

107 901,09

     

SCHERPENZEEL

54 157,33

     

SCHIJNDEL

17 885,23

     

SCHINNEN

92 259,42

     

SCHIPLUIDEN

62 770,51

     

SCHOONEBEEK

8 712,58

     

SCHOONHOVEN

17 313,64

     

SEVENUM

135 585,90

     

'S-GRAVELAND

90 175,51

     

'S-GRAVENZANDE

223 845,42

     

'S-HERTOGENBOSCH

13 982,63

     

SIMPELVELD

213 823,96

     

SINT MICHIELSGESTEL

1 736,35

     

SINT PHILIPSLAND

3 602,45

3 602,45

WATERSCHAP THOLEN

SINT-OEDENRODE

37 398,56

     

SITTARD

6 169,14

     

SKARSTERLAN

149 781,14

     

SLIEDRECHT

32 132,81

     

SLOCHTEREN

82 872,71

     

SLUIS

66 172,92

44 661,10

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

SMALLINGERLAND

60 948,66

     

SMILDE

11 344,51

     

SNEEK

24 736,56

     

SOEST

2 530,61

     

SOMEREN

116 941,28

     

SON EN BREUGEL

11 151,80

     

SPIJKENISSE

8 989,49

8 989,49

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

SPRANG-CAPELLE

59 017,79

     

STADSKANAAL

30 928,10

1 604,84

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

STAPHORST

157 580,63

     

STEDE BROEC

41 293,53

40 113,87

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

STEENBERGEN

11 512,14

     

STEENDEREN

52 096,52

2 122,47

V.O.F. GEBROEDERS BREMER

STEENWIJK

47 023,88

     

STRAMPROY

74 487,11

     

STRIJEN

55 641,91

     

SUSTEREN

49 055,91

     

SWALMEN

24 386,60

     

TEN BOER

35 286,28

21 195,91

WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

TER AAR

170 853,78

36 927,50

HHRS VAN RIJNLAND

TERNEUZEN

187 912,62

4 128,42

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

 

 

33 130,91

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

 

 

86 532,24

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

TETERINGEN

9 728,48

     

TEXEL

146 941,59

     

THOLEN

313 673,71

139 135,93

WATERSCHAP THOLEN

THORN

44 688,28

     

TIEL

59 747,64

     

TILBURG

327 339,24

     

TYTSJERKSTERADIEL

153 138,01

     

UBBERGEN

60 628,93

     

UDEN

50 441,71

     

UDENHOUT

23 454,04

     

UITGEEST

6 549,02

223,63

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

UITHOORN

254 701,65

     

UTRECHT

3 031,96

     

VAALS

172 994,63

     

VALBURG

198 845,03

     

VALKENBURG AAN DE GEUL

42 789,21

     

VALKENISSE

71 519,87

71 519,87

WEGSCHAP WALCHEREN

VEENDAM

16 142,25

     

VEENENDAAL

7 105,74

     

VEERE

162 997,16

162 997,16

WEGSCHAP WALCHEREN

VEGHEL

39 752,56

     

VELDHOVEN

145 690,54

     

VELSEN

15 365,36

     

VENHUIZEN

10 079,96

10 079,96

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

VENLO

194 433,93

37 423,71

GEWEST NOORD-LIMBURG

VENRAY

32 791,97

     

VESSEM, WINTELRE KNEGSEL

110 687,56

     

VIANEN

77 357,76

77 357,76

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

VIERLINGSBEEK

83 598,59

     

VLAARDINGEN

36 779,10

36 779,10

RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VLAGTWEDDE

30 553,02

17 727,03

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

VLEDDER

12 633,24

     

VLEUTEN-DE MEERN

68 924,31

     

VLIJMEN

8 008,44

     

VLISSINGEN

14 522,54

14 522,54

WEGSCHAP WALCHEREN

VLIST

17 791,62

4 181,67

HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD

 

 

11 654,90

WATERSCHAP LOPIKERWAARD

VOERENDAAL

149 051,37

     

VOORHOUT

33 334,28

     

VOORSCHOTEN

15 600,36

     

VOORST

132 420,19

1 408,60

WATERSCHAP OOST-VELUWE

VORDEN

25 784,17

     

VRIES

65 194,60

     

VRIEZENVEEN

35 318,17

     

VUGHT

12 445,23

     

WAALRE

59 906,02

     

WAALWIJK

14 585,08

     

WADDINXVEEN

189 201,19

     

WAGENINGEN

104 932,30

640,65

G. MASON

WANROIJ

142 715,18

     

WARMOND

55 278,09

     

WARNSVELD

2 624,05

     

WASPIK

13 419,77

     

WATERINGEN

272 640,27

     

WATERLAND

145 999,57

85 717,03

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

 

 

51 459,64

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

WEERSELO

28 473,80

     

WEERT

69 366,21

     

WEHL

96 747,75

     

WERKENDAM

522,13

522,13

HHRS ALM & BIESBOSCH

WERVERSHOOF

225 602,40

222 183,84

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WEST MAAS EN WAAL

68 614,75

22 853,93

STICHTING DE MAASVEREN

WESTERBORK

200 920,27

     

WESTER-KOGGENLAND

331 930,47

328 245,38

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WESTERSCHOUWEN

26 583,47

26 583,47

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

WESTERVOORT

1 881,15

     

WESTKAPELLE

78 424,87

78 424,87

WEGSCHAP WALCHEREN

WESTSTELLINGWERF

198 493,98

     

WESTVOORNE

265 245,80

200 375,35

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

WIERINGEN

8 241,39

8 241,39

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

WIERINGERMEER

160 176,87

117 631,51

HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER

WIJCHEN

17 039,10

     

WIJHE

16 546,79

5 623,39

FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

43 124,42

738,08

MAURIK

WILLEMSTAD

5 300,50

     

WINSCHOTEN

29 263,25

     

WINSUM

17 989,41

     

WINTERSWIJK

175 178,25

     

WISCH

159 485,57

12,19

WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL

WISSENKERKE

27 881,77

27 881,77

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

WITTEM

124 951,11

     

WOENSDRECHT

3 606,22

     

WOERDEN

293 946,82

     

WOUDENBERG

24 902,96

     

WOUDRICHEM

383 341,31

2 859,71

HHRS ALM & BIESBOSCH

WOUW

48 783,99

     

WUNSERADIEL

166 560,90

     

WYMBRITSERADIEL

222 486,71

     

ZAANSTAD

670 162,32

     

ZALTBOMMEL

4 741,49

     

ZANDVOORT

45 264,56

     

ZEDERIK

69 013,90

69 013,90

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

ZEELAND

73 691,65

     

ZELHEM

230 638,80

     

ZEVENAAR

75 700,79

7 882,60

POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL

ZEVENBERGEN

23 331,26

     

ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE

127 638,29

33 774,09

HHRS VAN SCHIELAND

ZIERIKZEE

28 287,99

12 288,01

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

ZIJPE

88 132,34

1 276,99

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

 

 

10 757,18

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

ZOETERMEER

97 492,86

     

ZOETERWOUDE

245 238,86

     

ZUIDHORN

75 160,96

6 022,72

WATERSCHAP ELECTRA

ZUIDLAREN

18 759,27

     

ZUIDWOLDE

35 013,68

     

ZUNDERT

396 931,98

     

ZUTPHEN

4 633,34

     

ZWARTSLUIS

10 821,30

     

ZWEELOO

71 987,69

     

ZWIJNDRECHT

63 629,24

     

TOTAAL 2002

53 085 315,11

7 907 253,41

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2003]

Gemeentenaam

 

Totale bijdrage

 

Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente

Naam andere onderhoudsplichtige

2003

         

AALBURG

92 759,30

3 951,21

HHRS ALM & BIESBOSCH

AALSMEER

30 923,31

     

AALTEN

44 698,75

     

AARDENBURG

76 795,49

11 069,14

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

AARLE-RIXTEL

14 581,66

     

ABCOUDE

16 346,00

     

ACHTKARSPELEN

185 776,94

     

ALBLASSERDAM

1 060,16

     

ALKEMADE

48 527,85

     

ALMELO

29 863,28

     

ALPHEN AAN DEN RIJN

274 255,75

     

ALPHEN EN RIEL

41 378,49

     

AMBT DELDEN

15 002,88

     

AMELAND

49 325,93

     

AMERONGEN

5 047,25

     

AMMERZODEN

41 168,84

     

AMSTELVEEN

11 598,79

     

AMSTERDAM

66 636,74

8 327,91

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

     

58 308,84

STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM

ANGERLO

40 552,10

     

ANLOO

118 581,85

     

ANNA PAULOWNA

93 423,60

93 423,60

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

APELDOORN

226 678,63

     

ARCEN EN VELDEN

1 705,31

     

ARNEMUIDEN

6 164,33

6 164,33

WEGSCHAP WALCHEREN

ARNHEM

124 980,54

     

ASSEN

21 019,10

     

ASTEN

76 420,07

     

AVEREEST

6 539,88

     

AXEL

91 953,62

337,46

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

     

51 500,55

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

BAARLE-NASSAU

106 353,56

     

BAARN

27 402,89

     

BAKEL EN MILHEEZE

10 141,01

     

BARENDRECHT

71 226,93

     

BARNEVELD

687 252,97

891,35

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI

BEDUM

37 218,73

     

BEEK

165 372,03

     

BEEK EN DONK

17 604,02

     

BEEMSTER

229 308,38

229 308,38

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

BEERS

26 274,11

     

BEESEL

17 468,27

     

BEILEN

43 177,19

     

BELLINGWEDDE

46 209,82

     

BEMMEL

243 023,11

     

BERGEN L

98 438,56

12 301,10

J.H.G.M. DENISSEN

BERGEN NH

8 229,25

     

BERGEN OP ZOOM

15 769,92

     

BERGEYK

202 933,14

     

BERGH

271 893,55

     

BERGHEM

7 971,18

     

BERKEL EN RODENRIJS

357 221,84

     

BERKEL-ENSCHOT

25 067,47

     

BERLICUM

660,78

     

BERNISSE

334 547,44

254 301,47

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BEST

1 554,44

     

BEUNINGEN

48 796,32

     

BEVERWIJK

65 747,83

     

BINNENMAAS

9 980,89

     

BLADEL EN NETERSEL

36 099,53

     

BLEISWIJK

97 823,68

     

BLOEMENDAAL

15 098,88

     

BOARNSTERHIM

134 949,40

18 393,71

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

BODEGRAVEN

249 204,88

     

BOEKEL

75 087,66

     

BOLSWARD

4 303,41

     

BORCULO

338 315,26

     

BORGER

12 701,31

     

BORN

63 678,98

     

BORSELE

300 570,21

111 971,51

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND

BOSKOOP

134 380,64

     

BOXMEER

30 485,75

13 226,79

VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN

BOXTEL

24 899,41

     

BRAKEL

53 266,07

     

BREDA

44 071,61

     

BREDERWIEDE

79 745,52

     

BREUKELEN

48 216,91

     

BRIELLE

130 941,90

130 941,90

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BROEKHUIZEN

60 359,58

     

BROUWERSHAVEN

15 893,17

15 893,17

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUINISSE

10 623,24

10 623,24

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUMMEN

55 779,03

     

BRUNSSUM

68 274,41

     

BUDEL

108 708,31

     

BUNSCHOTEN

201 677,56

96 242,89

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM

BUREN

136 910,39

     

CHAAM

10 795,89

     

CULEMBORG

6 830,96

169,45

D.W. MASON

DALEN

4 279,15

     

DALFSEN

20 269,00

     

DANTUMADEEL

82 533,55

     

DE MARNE

29 543,29

     

DE RONDE VENEN

114 981,98

4 559,58

HHRS AMSTEL EN VECHT

DE WIJK

25 879,09

     

DELFZIJL

14 000,86

     

DEN DUNGEN

6 727,90

     

DEN HELDER

37 012,76

     

DENEKAMP

4 050,90

     

DEURNE

62 537,78

     

DIDAM

96 938,10

     

DIEPENHEIM

1 233,83

     

DIEPENVEEN

13 574,38

     

DIESSEN

10 414,27

     

DINXPERLO

335 045,78

10 032,78

INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG

DIRKSLAND

194 074,92

162 294,07

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

DODEWAARD

53 941,63

     

DOESBURG

4 921,60

     

DOETINCHEM

135 722,28

     

DOMBURG

20 536,98

20 536,98

WEGSCHAP WALCHEREN

DONGEN

36 123,35

     

DONGERADEEL

93 228,50

     

DOORN

4 761,74

     

DRECHTERLAND

771,01

     

DRUNEN

30 227,63

     

DRUTEN

50 639,49

32 515,70

POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL

DUIVELAND

9 638,04

9 638,04

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

DUIVEN

347 214,38

     

DUSSEN

5 470,58

     

DWINGELOO

32 173,02

     

ECHT

52 339,92

     

ECHTELD

217 162,00

     

EDAM-VOLENDAM

18 148,68

     

EDE

364 025,18

     

EELDE

2 032,94

     

EEMSMOND

88 972,72

2 947,59

WATERSCHAP HUNSINGO

EERSEL

125 718,07

     

EGMOND

272 430,51

     

EIBERGEN

327 741,66

     

EIJSDEN

136 719,44

     

EINDHOVEN

9 903,20

     

ELBURG

9 010,90

     

ELST

244 862,58

96 160,51

POLDERDISTRICT BETUWE

EMMEN

126 346,03

     

EPE

191 289,94

     

ERMELO

75 137,85

     

ERP

125 582,31

     

ESCH

32 565,11

     

ETTEN-LEUR

67 761,03

     

FERWERDERADEEL

8 047,86

     

FIJNAART EN HEIJNINGEN

21 321,16

     

FRANEKERADEEL

191 027,52

     

GAASTERLAN-SLEAT

48 896,02

     

GASSELTE

23 696,40

     

GELDERMALSEN

67 926,31

4 173,35

WEGSCHAP MARIENWAERD

     

22 882,52

POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN

     

15 371,48

WATERSCHAP VAN DE LINGE

GELDROP

2 064,31

     

GELEEN

38 221,91

     

GEMERT

187 885,98

     

GENDRINGEN

114 786,40

     

GENDT

95 520,88

     

GENEMUIDEN

1 871,38

1 871,38

NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL

GENNEP

319 345,10

     

GIESSENLANDEN

208 911,12

208 911,12

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

GIETEN

6 656,96

     

GILZE EN RIJEN

76 058,49

     

GOEDEREEDE

22 621,74

     

GOES

87 300,43

34 567,50

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

GOIRLE

81 508,29

     

GORSSEL

160 506,41

     

GOUDA

304 424,31

     

GRAMSBERGEN

8 025,56

     

GRAVE

21 630,87

     

GROENLO

5 140,78

     

GROESBEEK

165 582,41

     

GRONINGEN

178 728,55

     

GROOTEGAST

41 117,06

     

GRUBBENVORST

175 238,12

     

GULPEN

2 892,85

     

HAAREN

69 544,30

     

HAARLEMMERMEER

735 530,02

     

HAELEN

117 957,90

     

HALSTEREN

23 378,34

     

HAPS

22 533,11

     

HARDENBERG

23 968,67

     

HARDERWIJK

59 032,69

     

HARDINXVELD-GIESSENDAM

67 554,37

     

HAREN

24 269,23

     

HARENKARSPEL

44 515,85

25 475,22

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

HARLINGEN

10 045,95

     

HARMELEN

23 200,62

     

HATTEM

24 626,77

     

HAVELTE

24 426,99

     

HEDEL

1 903,98

     

HEEL

27 837,15

     

HEEMSKERK

284 001,68

     

HEERDE

174 717,41

5 815,96

H.P. ALDERKAMP

HEERENVEEN

135 437,72

     

HEEREWAARDEN

1 786,64

     

HEERHUGOWAARD

139 313,89

     

HEERJANSDAM

159 165,03

77 281,90

WATERSCHAP IJSSELMONDE

HEERLEN

92 385,57

     

HEESCH

5 498,60

     

HEESWIJK-DINTHER

41 819,95

     

HEEZE

4 882,11

     

HEILOO

34 267,67

     

HEINO

35 426,62

     

HELDEN

58 281,72

     

HELLENDOORN

32 387,66

     

HELMOND

22 965,32

     

HELVOIRT

72 801,24

     

HENDRIK-IDO-AMBACHT

102 303,54

     

HENGELO GLD

14 817,16

     

HET BILDT

371 482,88

     

HETEREN

91 460,18

     

HEUMEN

12 939,33

     

HEUSDEN

53 341,84

     

HEYTHUYSEN

333 644,63

     

HILLEGOM

43 094,57

     

HILVARENBEEK

62 379,08

     

HILVERSUM

95 471,06

     

HOEVELAKEN

2 203,97

     

HOEVEN

17 340,76

     

HONTENISSE

116 022,60

64 657,97

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HOOGE EN LAGE MIERDE

88 551,39

     

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

24 730,68

     

HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN

118 622,64

     

HOOGEVEEN

14 493,74

     

HOOGEZAND-SAPPEMEER

112 783,42

     

HOORN

29 011,68

     

HORST

91 730,76

     

HOUTEN

39 557,80

169,45

EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER

HUIJBERGEN

9 789,09

     

HUISSEN

68 086,69

9 385,32

WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER

HULST

15 194,69

9 087,68

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HUMMELO EN KEPPEL

73 511,63

     

HUNSEL

187 955,31

     

IJSSELMUIDEN

1 792,89

     

IJSSELSTEIN

41 153,22

     

JACOBSWOUDE

15 864,69

     

KAMPEN

10 331,21

     

KAPELLE

32 905,88

3 197,70

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KATWIJK

2 142,34

     

KERKWIJK

25 333,28

549,73

STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER

KESTEREN

228 582,76

582,40

G. MASON

KLUNDERT

11 681,72

     

KOLLUMERLAND C.A.

92 095,83

     

KORENDIJK

11 985,93

11 985,93

WATERSCHAP DE GROOTE WAARD

KORTGENE

25 159,29

25 159,29

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

126 412,55

     

LANDGRAAF

64 318,81

     

LANDSMEER

4 233,65

     

LANGBROEK

38 410,92

     

LANGEDIJK

36 379,15

     

LAREN

43 029,57

     

LEEK

5 385,10

     

LEENDE

10 164,22

     

LEERDAM

68 949,99

 

57 706,17

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LEERSUM

5 535,66

     

LEEUWARDEN

52 580,83

     

LEEUWARDERADEEL

208 374,83

     

LEIDERDORP

275 858,15

     

LEIDSCHENDAM

10 308,74

     

LEMSTERLAND

96 717,39

     

LEUSDEN

92 030,37

     

LICHTENVOORDE

149 236,70

     

LIEMPDE

11 035,85

     

LIENDEN

13 752,63

31,28

F.H. SPIES

LIESHOUT

16 707,97

     

LIESVELD

188 987,23

188 987,23

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LINGEWAAL

80 228,42

7 854,09

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LISSE

329 020,77

     

LITH

131 902,21

113 954,12

WATERSCHAP DE MAASKANT

 

 

9 983,16

STICHTING DE MAASVEREN

LITTENSERADIEL

211 438,48

     

LOCHEM

415 075,48

     

LOON OP ZAND

126 722,34

     

LOOSDRECHT

21 553,97

     

LOPIK

184 123,62

     

LOPPERSUM

39 904,82

     

LOSSER

7 015,90

     

LUYKSGESTEL

22 775,00

     

MAARHEEZE

37 506,28

     

MAARSSEN

17 381,26

     

MAARTENSDIJK

3 946,53

     

MAASBRACHT

163 054,12

     

MAASBREE

26 739,00

     

MAASDONK

93 327,38

     

MAASDRIEL

2 696,23

     

MAASLAND

112 037,09

     

MAASSLUIS

44 157,57

     

MADE EN DRIMMELEN

15 175,00

     

MARGRATEN

250 624,63

     

MARIEKERKE

224 076,62

205 517,30

WEGSCHAP WALCHEREN

MARUM

44 149,84

     

MAURIK

274 377,09

221 330,09

WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL

MEDEMBLIK

18 244,83

18 244,83

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

MEERLO-WANSSUM

264 137,30

     

MEERSSEN

152 213,77

     

MEGEN C.A.

26 925,17

11 934,42

STICHTING DE MAASVEREN

MEIJEL

40 912,37

     

MENALDUMADEEL

46 466,64

     

MENTERWOLDE

16 868,67

     

MIDDELBURG

76 610,33

47 516,53

WEGSCHAP WALCHEREN

MIDDELHARNIS

542 734,55

542 734,55

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

MIDDENSCHOUWEN

70 238,84

23 946,41

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

MIERLO

56 652,10

     

MILL EN SINT HUBERT

114 669,96

     

MILLINGEN AAN DE RIJN

38 879,92

     

MOERGESTEL

16 708,61

     

MONSTER

137 241,13

     

MONTFOORT

18 155,52

     

MOOK EN MIDDELAAR

15 770,22

1 777,91

T. PAULUS

MUIDEN

19 454,07

     

NAALDWIJK

478 398,88

     

NEDERHORST DEN BERG

50 684,06

     

NEDERLEK

36 848,75

     

NEDERWEERT

469 640,74

     

NEEDE

976 025,23

818 596,37

HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG

NEERIJNEN

107 537,05

     

NIEDORP

51 861,10

24 413,54

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

750 325,98

     

NIEUW-GINNEKEN

102 044,78

     

NIEUWKOOP

183 863,82

     

NIEUWLEUSEN

111 467,93

     

NIEUWVEEN

57 421,07

     

NIJEFURD

175 165,30

16 716,21

WATERSCHAP FRIESLAND

NIJKERK

756 144,54

     

NIJMEGEN

311,10

     

NISTELRODE

25 267,78

     

NOORDER-KOGGENLAND

73 914,34

62 030,14

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

NOORDWIJKERHOUT

93 781,44

     

NOOTDORP

28 195,33

     

NORG

235 793,28

     

NUENEN C.A.

171 047,47

     

NUNSPEET

49 936,48

     

NUTH

123 007,56

     

OBDAM

45 616,19

833,41

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

     

44 782,78

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

ODOORN

47 324,74

     

OEGSTGEEST

18 735,65

     

OIRSCHOT

43 797,15

     

OISTERWIJK

2 315,58

     

OLDEBROEK

137 756,93

     

OLST

55 033,15

1 894,46

VOORST

     

28 808,80

VOF OLSTERVEER, OLST

OMMEN

64 684,55

     

ONDERBANKEN

98 331,45

     

OOSTBURG

136 146,00

127 768,65

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

OOSTERHESSELEN

36 070,99

     

OOSTERHOUT

85 845,70

     

OOSTFLAKKEE

941,57

941,57

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

OOSTSTELLINGWERF

346 986,01

     

OOSTZAAN

16 318,97

     

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

85 418,21

     

OPLOO C.A.

11 669,20

     

OPSTERLAND

768 311,92

12 086,01

WATERSCHAP BOARNFURD

     

17 454,17

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

OSS

22 434,74

     

OSSENDRECHT

44 316,59

     

OUD-BEIJERLAND

17 532,16

     

OUDENBOSCH

16 389,89

     

OUDER-AMSTEL

7 501,59

7 501,59

HHRS AMSTEL EN VECHT

OUDERKERK

101 445,54

     

OUDEWATER

152 120,32

     

PEIZE

6 629,73

     

PEKELA

25 057,88

     

POSTERHOLT

248 313,98

     

PRINSENBEEK

41 237,03

     

PUTTEN

158 894,70

     

RAAMSDONK

116 324,83

     

RAVENSTEIN

11 573,73

     

REEUWIJK

212 603,36

54 149,70

WATERSCHAP DE GOUWELANDEN

REIDERLAND

23 525,14

21 520,58

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

REIMERSWAAL

84 242,39

48 055,61

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

RENKUM

98 758,63

     

REUSEL

29 917,25

     

RHEDEN

53 556,00

2 115,93

VOF GEBROEDERS BREMER

RIDDERKERK

737 870,39

     

RIETHOVEN

37 310,24

     

RIJNSBURG

162 976,27

29 185,65

HHRS VAN RIJNLAND

RIJNWAARDEN

23 049,50

     

RIJNWOUDE

266 730,36

     

RIJSBERGEN

16 126,26

     

RODEN

49 443,89

     

ROERDALEN

12 746,69

     

ROERMOND

167 667,25

     

ROGGEL EN NEER

16 327,01

     

ROLDE

7 841,32

     

ROOSENDAAL EN NISPEN

32 057,57

     

ROSMALEN

39 009,68

     

ROSSUM

3 858,65

     

ROTTERDAM

297 288,01

     

ROZENDAAL

1 508,41

     

RUCPHEN

88 775,82

     

RUINEN

60 271,09

     

RUURLO

135 269,73

     

SAS VAN GENT

57 427,65

57 427,65

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

SASSENHEIM

8 276,87

     

SCHAIJK

65 041,89

     

SCHEEMDA

102 955,17

     

SCHERPENZEEL

53 827,45

     

SCHIJNDEL

17 885,23

     

SCHINNEN

84 366,82

     

SCHIPLUIDEN

62 770,51

     

SCHOONEBEEK

8 712,58

     

SCHOONHOVEN

17 313,64

     

SEVENUM

135 585,90

     

'S-GRAVELAND

85 197,12

     

'S-GRAVENZANDE

208 643,24

     

'S-HERTOGENBOSCH

7 407,35

     

SIMPELVELD

205 056,93

     

SINT MICHIELSGESTEL

1 003,95

     

SINT PHILIPSLAND

3 602,45

3 602,45

WATERSCHAP THOLEN

SINT-OEDENRODE

21 709,93

     

SITTARD

6 169,14

     

SKARSTERLAN

137 354,28

     

SLIEDRECHT

32 132,81

     

SLOCHTEREN

78 978,14

     

SLUIS

54 542,23

44 661,10

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

SMALLINGERLAND

60 948,66

     

SMILDE

11 344,51

     

SNEEK

24 736,56

     

SOEST

2 530,61

     

SOMEREN

116 941,28

     

SON EN BREUGEL

10 622,85

     

SPRANG-CAPELLE

59 017,79

     

STADSKANAAL

29 478,52

1 509,61

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

STAPHORST

157 580,63

     

STEDE BROEC

39 177,37

38 058,17

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

STEENBERGEN

11 512,14

     

STEENDEREN

50 063,84

2 115,93

V.O.F. GEBROEDERS BREMER

STEENWIJK

47 023,88

     

STRAMPROY

74 487,11

     

STRIJEN

55 641,91

     

SUSTEREN

49 055,91

     

SWALMEN

24 386,60

     

TEN BOER

33 363,83

20 163,20

WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

TER AAR

161 510,27

36 927,50

HHRS VAN RIJNLAND

TERNEUZEN

112 027,41

1 935,96

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

     

33 130,91

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

     

32 060,23

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

TETERINGEN

9 728,48

     

TEXEL

138 778,49

     

THOLEN

241 685,62

74 614,65

WATERSCHAP THOLEN

THORN

35 294,57

     

TIEL

25 001,76

     

TILBURG

327 339,24

     

TYTSJERKSTERADIEL

153 138,01

     

UBBERGEN

60 133,37

     

UDEN

50 441,71

     

UDENHOUT

23 454,04

     

UITGEEST

6 157,60

208,38

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

UITHOORN

238 794,51

     

UTRECHT

3 031,96

     

VAALS

172 994,63

     

VALBURG

197 037,97

     

VALKENBURG AAN DE GEUL

42 789,21

     

VALKENISSE

19 489,42

19 489,42

WEGSCHAP WALCHEREN

VEENDAM

15 405,29

     

VEENENDAAL

7 105,74

     

VEERE

139 140,35

139 140,35

WEGSCHAP WALCHEREN

VEGHEL

39 752,56

     

VELDHOVEN

145 690,54

     

VELSEN

14 577,93

     

VENHUIZEN

9 563,40

9 563,40

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

VENLO

194 433,93

37 423,71

GEWEST NOORD-LIMBURG

VENRAY

32 791,97

     

VESSEM, WINTELRE KNEGSEL

110 687,56

     

VIANEN

66 549,08

66 549,08

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

VIERLINGSBEEK

83 598,59

     

VLAARDINGEN

36 779,10

36 779,10

RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VLAGTWEDDE

28 886,34

16 763,05

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

VLEDDER

12 633,24

     

VLEUTEN-DE MEERN

68 924,31

     

VLIJMEN

8 008,44

     

VLISSINGEN

14 522,54

14 522,54

WEGSCHAP WALCHEREN

VLIST

17 791,62

4 181,67

HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD

     

11 654,90

WATERSCHAP LOPIKERWAARD

VOERENDAAL

149 051,37

     

VOORHOUT

33 334,28

     

VOORSCHOTEN

15 600,36

     

VOORST

127 574,31

1 280,55

WATERSCHAP OOST-VELUWE

VORDEN

23 440,16

     

VRIES

65 194,60

     

VRIEZENVEEN

35 318,17

     

VUGHT

12 445,23

     

WAALRE

56 063,17

     

WAALWIJK

14 585,08

     

WADDINXVEEN

155 190,06

     

WAGENINGEN

83 512,64

582,40

G. MASON

WANROIJ

142 715,18

     

WARMOND

55 278,09

     

WARNSVELD

2 385,50

     

WASPIK

13 419,77

     

WATERINGEN

262 973,42

     

WATERLAND

129 414,23

48 822,51

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

     

80 591,72

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

WEERSELO

19 905,07

     

WEERT

69 366,21

     

WEHL

96 326,26

     

WERVERSHOOF

207 723,23

204 529,80

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WEST MAAS EN WAAL

56 737,12

13 517,38

STICHTING DE MAASVEREN

WESTERBORK

200 920,27

     

WESTER-KOGGENLAND

311 834,78

308 355,88

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WESTERSCHOUWEN

26 583,47

26 583,47

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

WESTERVOORT

1 710,15

     

WESTKAPELLE

6 039,27

6 039,27

WEGSCHAP WALCHEREN

WESTSTELLINGWERF

190 356,81

     

WESTVOORNE

265 245,80

200 375,35

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

WIERINGEN

7 819,05

7 819,05

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

WIERINGERMEER

151 633,40

111 268,34

HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER

WIJCHEN

15 490,11

     

WIJHE

16 546,79

5 623,39

FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

41 806,14

670,98

MAURIK

WILLEMSTAD

5 300,50

     

WINSCHOTEN

27 843,52

     

WINSUM

16 918,07

     

WINTERSWIJK

172 385,71

     

WISCH

140 296,14

11,09

WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL

WISSENKERKE

18 421,07

18 421,07

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

WITTEM

124 951,11

     

WOENSDRECHT

3 606,22

     

WOERDEN

293 946,82

     

WOUDENBERG

24 902,96

     

WOUDRICHEM

377 115,24

2 859,71

HHRS ALM & BIESBOSCH

WOUW

48 783,99

     

WUNSERADIEL

145 438,85

     

WYMBRITSERADIEL

222 486,71

     

ZAANSTAD

635 818,82

     

ZALTBOMMEL

4 310,45

     

ZANDVOORT

42 944,91

     

ZEDERIK

69 013,90

69 013,90

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

ZEELAND

73 691,65

     

ZELHEM

229 416,62

     

ZEVENAAR

74 691,56

7 166,01

POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL

ZEVENBERGEN

23 331,26

     

ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE

125 533,40

33 774,09

HHRS VAN SCHIELAND

ZIERIKZEE

26 096,51

10 096,53

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

ZIJPE

83 594,27

1 189,95

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

     

10 205,91

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

ZOETERMEER

97 492,86

     

ZOETERWOUDE

245 238,86

     

ZUIDHORN

71 607,26

5 619,79

WATERSCHAP ELECTRA

ZUIDLAREN

18 759,27

     

ZUIDWOLDE

28 025,47

     

ZUNDERT

380 600,22

     

ZUTPHEN

4 212,14

     

ZWARTSLUIS

10 821,30

     

ZWEELOO

71 987,69

     

ZWIJNDRECHT

63 629,24

     

TOTAAL 2003

49 153 589,24

6 634 433,54

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2004]

Gemeentenaam

 

Totale bijdrage

 

Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente

Naam andere onderhoudsplichtige

2004

         

AALBURG

88 808,08

     

AALSMEER

11 783,22

     

AALTEN

42 344,69

     

AARDENBURG

66 221,79

495,45

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

AARLE-RIXTEL

14 581,66

     

ABCOUDE

16 346,00

     

ACHTKARSPELEN

185 776,94

     

ALBLASSERDAM

1 060,16

     

ALKEMADE

45 133,94

     

ALMELO

29 863,28

     

ALPHEN AAN DEN RIJN

274 255,75

     

ALPHEN EN RIEL

41 378,49

     

AMBT DELDEN

15 002,88

     

AMELAND

49 325,93

     

AMERONGEN

5 047,25

     

AMMERZODEN

40 904,09

     

AMSTELVEEN

3 334,88

     

AMSTERDAM

63 037,39

55 159,31

STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM

     

7 878,08

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

ANGERLO

2 137,69

     

ANLOO

118 581,85

     

ANNA PAULOWNA

87 470,00

87 470,00

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

APELDOORN

221 326,17

     

ARNHEM

115 900,48

     

ASSEN

21 019,10

     

ASTEN

76 420,07

     

AVEREEST

4 506,04

     

AXEL

66 462,43

26 346,82

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

BAARLE-NASSAU

87 431,34

     

BAARN

27 402,89

     

BAKEL EN MILHEEZE

 

10 141,01

     

BARENDRECHT

51 972,94

     

BARNEVELD

619 253,70

802,21

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI

BEDUM

35 445,61

     

BEEK

165 372,03

     

BEEK EN DONK

7 891,73

     

BEEMSTER

215 329,18

215 329,18

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

BEERS

26 274,11

     

BEESEL

17 468,27

     

BEILEN

43 177,19

     

BELLINGWEDDE

44 111,21

     

BEMMEL

242 021,97

     

BERGEN L

98 438,56

 

12 301,10

J.H.G.M. DENISSEN

BERGEN NH

7 689,12

     

BERGEN OP ZOOM

15 769,92

     

BERGEYK

200 829,19

     

BERGH

269 843,55

     

BERGHEM

7 971,18

     

BERKEL EN RODENRIJS

357 221,84

     

BERKEL-ENSCHOT

25 067,47

     

BERNISSE

259 149,13

178 903,16

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BEST

1 554,44

     

BEUNINGEN

48 196,75

     

BEVERWIJK

36 350,11

     

BINNENMAAS

9 980,89

     

BLADEL EN NETERSEL

36 099,53

     

BLEISWIJK

97 823,68

     

BLOEMENDAAL

8 807,29

     

BOARNSTERHIM

134 949,40

18 393,71

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

BODEGRAVEN

199 543,84

     

BOEKEL

65 851,94

     

BOLSWARD

4 303,41

     

BORCULO

337 094,90

     

BORGER

6 824,85

     

BORN

63 678,98

     

BORSELE

215 052,39

71 883,61

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

BOSKOOP

134 380,64

     

BOXMEER

27 614,35

13 226,79

VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN

BOXTEL

24 899,41

     

BRAKEL

52 272,47

     

BREDA

44 071,61

     

BREDERWIEDE

79 745,52

     

BREUKELEN

48 216,91

     

BRIELLE

32 464,10

32 464,10

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BROEKHUIZEN

60 359,58

     

BROUWERSHAVEN

9 938,86

9 938,86

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUINISSE

6 817,99

6 817,99

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUMMEN

54 443,87

     

BRUNSSUM

68 274,41

     

BUDEL

100 650,46

     

BUNSCHOTEN

201 677,56

96 242,89

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM

BUREN

135 406,66

     

CULEMBORG

6 164,81

169,45

D.W. MASON

DALFSEN

20 269,00

     

DANTUMADEEL

82 533,55

     

DE MARNE

28 076,63

     

DE RONDE VENEN

110 422,39

     

DE WIJK

21 191,54

     

DELFZIJL

13 036,36

     

DEN DUNGEN

6 727,90

     

DEN HELDER

35 013,54

     

DEURNE

17 170,09

     

DIDAM

37 947,35

     

DIEPENHEIM

1 233,83

     

DIESSEN

10 414,27

     

DINXPERLO

334 433,10

10 032,78

INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG

DIRKSLAND

194 074,92

162 294,07

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

DODEWAARD

53 232,07

     

DOESBURG

4 429,43

     

DOETINCHEM

134 704,96

     

DOMBURG

20 536,98

20 536,98

WEGSCHAP WALCHEREN

DONGEN

36 123,35

     

DONGERADEEL

92 417,57

     

DOORN

4 761,74

     

DRECHTERLAND

716,02

     

DRUNEN

24 768,14

     

DRUTEN

45 928,27

29 264,10

POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL

DUIVELAND

8 455,06

8 455,06

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

DUIVEN

346 074,72

     

DUSSEN

5 470,58

     

DWINGELOO

32 173,02

     

ECHT

49 411,22

     

ECHTELD

216 583,35

     

EDAM-VOLENDAM

17 168,38

     

EDE

361 176,09

     

EELDE

2 032,94

     

EEMSMOND

84 659,92

2 793,30

WATERSCHAP HUNSINGO

EERSEL

125 718,07

     

EGMOND

257 715,29

     

EIBERGEN

324 908,69

     

EIJSDEN

136 719,44

     

EINDHOVEN

9 903,20

     

ELBURG

8 109,79

     

ELST

238 340,89

90 906,61

POLDERDISTRICT BETUWE

EMMEN

126 346,03

     

EPE

188 092,92

     

ERMELO

72 703,01

     

ERP

125 582,31

     

ESCH

32 565,11

     

ETTEN-LEUR

67 761,03

     

FERWERDERADEEL

6 059,75

     

FIJNAART EN HEIJNINGEN

21 321,16

     

FRANEKERADEEL

138 380,96

     

GAASTERLAN-SLEAT

48 896,02

     

GASSELTE

18 645,83

     

GELDERMALSEN

62 512,17

20 594,25

POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN

     

3 756,01

WEGSCHAP MARIENWAERD

     

15 212,86

WATERSCHAP VAN DE LINGE

GELDROP

2 064,31

     

GELEEN

38 221,91

     

GEMERT

187 885,98

     

GENDRINGEN

112 318,34

     

GENDT

66 390,25

     

GENEMUIDEN

143,49

143,49

NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL

GENNEP

319 345,10

     

GIESSENLANDEN

188 311,38

188 311,38

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

GIETEN

6 656,96

     

GILZE EN RIJEN

76 058,49

     

GOEDEREEDE

22 621,74

     

GOES

59 680,16

6 947,23

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

GOIRLE

58 224,44

     

GORSSEL

158 449,80

     

GOUDA

304 424,31

     

GRAVE

21 630,87

     

GROENLO

4 938,01

     

GROESBEEK

164 920,92

     

GRONINGEN

170 611,62

     

GROOTEGAST

39 021,17

     

GRUBBENVORST

160 274,72

     

GULPEN

2 892,85

     

HAAREN

62 825,33

     

HAARLEMMERMEER

694 437,11

     

HAELEN

117 957,90

     

HALSTEREN

23 378,34

     

HAPS

22 533,11

     

HARDENBERG

13 500,42

     

HARDERWIJK

58 654,23

     

HARDINXVELD-GIESSENDAM

67 554,37

     

HAREN

22 678,20

     

HARENKARSPEL

41 946,34

24 099,19

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

HARLINGEN

4 941,09

     

HARMELEN

23 200,62

     

HATTEM

23 852,49

     

HAVELTE

20 460,95

     

HEDEL

1 713,58

     

HEEL

27 837,15

     

HEEMSKERK

266 473,96

     

HEERDE

172 025,83

5 796,71

H.P. ALDERKAMP

HEERENVEEN

132 563,62

     

HEEREWAARDEN

1 607,98

     

HEERHUGOWAARD

87 032,05

     

HEERJANSDAM

159 165,03

77 281,90

WATERSCHAP IJSSELMONDE

HEERLEN

92 385,57

     

HEESCH

5 498,60

     

HEESWIJK-DINTHER

41 819,95

     

HEEZE

4 882,11

     

HEILOO

30 393,52

     

HEINO

35 426,62

     

HELDEN

25 994,80

     

HELLENDOORN

32 387,66

     

HELMOND

22 965,32

     

HELVOIRT

50 346,18

     

HENDRIK-IDO-AMBACHT

102 303,54

     

HENGELO GLD

13 335,43

     

HET BILDT

363 330,18

     

HETEREN

90 610,60

     

HEUMEN

11 645,38

     

HEUSDEN

53 341,84

     

HEYTHUYSEN

333 644,63

     

HILLEGOM

43 094,57

     

HILVARENBEEK

62 379,08

     

HILVERSUM

88 997,29

     

HOEVELAKEN

1 983,57

     

HOEVEN

17 340,76

     

HONTENISSE

72 120,28

33 781,22

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HOOGE EN LAGE MIERDE

88 551,39

     

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

24 730,68

     

HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN

118 622,64

     

HOOGEVEEN

9 316,11

     

HOOGEZAND-SAPPEMEER

107 315,58

     

HOORN

27 444,62

     

HORST

91 730,76

     

HOUTEN

39 557,80

169,45

EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER

HUIJBERGEN

9 789,09

     

HUISSEN

67 628,49

9 362,06

WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER

HULST

8 966,30

2 859,28

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HUMMELO EN KEPPEL

72 084,43

     

HUNSEL

183 370,77

     

IJSSELSTEIN

33 132,43

     

JACOBSWOUDE

15 864,69

     

KAMPEN

10 331,21

     

KAPELLE

29 708,18

     

KATWIJK

2 142,34

     

KERKWIJK

24 013,53

549,73

STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER

KESTEREN

228 338,12

524,17

G. MASON

KLUNDERT

11 681,72

     

KOLLUMERLAND C.A.

92 095,83

     

KORENDIJK

11 985,93

11 985,93

WATERSCHAP DE GROOTE WAARD

KORTGENE

20 702,49

20 702,49

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

126 412,55

     

LANDGRAAF

64 318,81

     

LANDSMEER

3 931,67

     

LANGBROEK

38 410,92

     

LANGEDIJK

34 126,61

     

LAREN

40 705,34

     

LEEK

5 045,42

     

LEENDE

10 164,22

     

LEERDAM

12 290,41

12 290,41

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LEEUWARDEN

52 580,83

     

LEEUWARDERADEEL

207 149,93

     

LEIDERDORP

275 858,15

     

LEIDSCHENDAM

10 308,74

     

LEMSTERLAND

70 650,01

     

LEUSDEN

92 030,37

     

LICHTENVOORDE

147 412,85

     

LIEMPDE

11 035,85

     

LIENDEN

12 377,35

28,16

F.H. SPIES

LIESHOUT

16 707,97

     

LIESVELD

188 987,23

188 987,23

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LINGEWAAL

77 390,15

7 068,67

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LISSE

243 327,40

     

LITH

131 902,21

113 954,12

WATERSCHAP DE MAASKANT

     

9 983,16

STICHTING DE MAASVEREN

LITTENSERADIEL

211 438,48

     

LOCHEM

387 528,16

     

LOON OP ZAND

126 722,34

     

LOOSDRECHT

21 553,97

     

LOPIK

142 324,57

     

LOPPERSUM

37 411,17

     

LOSSER

7 015,90

     

LUYKSGESTEL

22 775,00

     

MAARHEEZE

32 859,40

     

MAARSSEN

17 381,26

     

MAARTENSDIJK

3 946,53

     

MAASBRACHT

163 054,12

     

MAASBREE

26 739,00

     

MAASDONK

93 327,38

     

MAASDRIEL

2 426,61

     

MAASLAND

112 037,09

     

MAASSLUIS

44 157,57

     

MADE EN DRIMMELEN

15 175,00

     

MARGRATEN

250 624,63

     

MARIEKERKE

208 134,91

189 575,59

WEGSCHAP WALCHEREN

MARUM

41 696,96

     

MAURIK

273 019,37

221 330,09

WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL

MEDEMBLIK

17 259,34

17 259,34

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

MEERLO-WANSSUM

264 137,30

     

MEERSSEN

152 213,77

     

MEGEN C.A.

26 925,17

11 934,42

STICHTING DE MAASVEREN

MENALDUMADEEL

46 466,64

     

MENTERWOLDE

16 036,45

     

MIDDELBURG

51 285,37

37 092,79

WEGSCHAP WALCHEREN

MIDDELHARNIS

542 734,55

542 734,55

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

MIDDENSCHOUWEN

61 110,21

14 817,77

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

MIERLO

56 652,10

     

MILL EN SINT HUBERT

93 448,78

     

MILLINGEN AAN DE RIJN

38 736,92

     

MOERGESTEL

16 708,61

     

MONSTER

80 747,34

     

MONTFOORT

18 144,86

     

MOOK EN MIDDELAAR

15 770,22

1 777,91

T. PAULUS

MUIDEN

18 403,27

     

NAALDWIJK

421 905,09

     

NEDERHORST DEN BERG

42 509,32

     

NEDERLEK

36 848,75

     

NEDERWEERT

465 395,63

     

NEEDE

892 684,02

736 221,00

HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG

NEERIJNEN

105 847,87

     

NIEDORP

49 059,84

23 094,85

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

684 099,11

     

NIEUW-GINNEKEN

70 310,63

     

NIEUWKOOP

183 863,82

     

NIEUWLEUSEN

184 072,77

     

NIJEFURD

175 165,30

16 716,21

WATERSCHAP FRIESLAND

NIJKERK

656 444,37

     

NIJMEGEN

279,99

     

NISTELRODE

25 267,78

     

NOORDER-KOGGENLAND

58 668,09

58 668,09

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

NOORDWIJKERHOUT

93 781,44

     

NOOTDORP

28 195,33

     

NORG

213 821,24

     

NUENEN C.A.

171 047,47

     

NUNSPEET

48 101,49

     

NUTH

123 007,56

     

OBDAM

43 152,25

 

788,39

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

     

42 363,86

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

ODOORN

47 324,74

     

OEGSTGEEST

18 735,65

     

OIRSCHOT

43 797,15

     

OLDEBROEK

134 404,82

     

OLST

54 843,70

28 808,80

VOF OLSTERVEER, OLST

     

1 705,02

VOORST

OMMEN

64 684,55

     

ONDERBANKEN

98 331,45

     

OOSTBURG

107 633,83

99 256,48

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

OOSTERHESSELEN

21 645,32

     

OOSTERHOUT

76 664,75

     

OOSTFLAKKEE

941,57

941,57

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

OOSTSTELLINGWERF

346 986,01

     

OOSTZAAN

15 125,39

     

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

85 418,21

     

OPLOO C.A.

7 770,03

     

OPSTERLAND

609 668,14

17 454,17

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

     

12 086,01

WATERSCHAP BOARNFURD

OSS

22 434,74

     

OSSENDRECHT

44 316,59

     

OUD-BEIJERLAND

17 532,16

     

OUDENBOSCH

16 389,89

     

OUDER-AMSTEL

7 096,39

7 096,39

HHRS AMSTEL EN VECHT

OUDERKERK

101 445,54

     

OUDEWATER

113 056,88

     

PEIZE

6 629,73

     

PEKELA

23 767,40

     

POSTERHOLT

248 313,98

     

PRINSENBEEK

41 237,03

     

PUTTEN

157 796,93

     

RAAMSDONK

115 471,76

     

RAVENSTEIN

11 573,73

     

REEUWIJK

175 884,99

54 149,70

WATERSCHAP DE GOUWELANDEN

REIDERLAND

18 760,93

16 856,23

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

REIMERSWAAL

75 528,65

39 341,88

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

RENKUM

97 684,05

     

REUSEL

29 917,25

     

RHEDEN

52 417,66

2 109,39

VOF GEBROEDERS BREMER

RIDDERKERK

640 644,51

     

RIETHOVEN

37 310,24

     

RIJNSBURG

162 976,27

29 185,65

HHRS VAN RIJNLAND

RIJNWAARDEN

22 360,78

     

RIJNWOUDE

266 730,36

     

RIJSBERGEN

16 126,26

     

RODEN

49 443,89

     

ROERDALEN

12 746,69

     

ROERMOND

167 667,25

     

ROGGEL EN NEER

16 327,01

     

ROLDE

7 841,32

     

ROOSENDAAL EN NISPEN

18 992,33

     

ROSMALEN

39 009,68

     

ROSSUM

3 472,78

     

ROTTERDAM

297 288,01

     

ROZENDAAL

1 357,56

     

RUCPHEN

80 462,53

     

RUINEN

60 271,09

     

RUURLO

133 607,90

     

SAS VAN GENT

49 338,06

49 338,06

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

SCHAIJK

65 041,89

     

SCHEEMDA

98 009,23

     

SCHERPENZEEL

53 497,52

     

SCHIJNDEL

17 885,23

     

SCHINNEN

84 366,82

     

SCHOONHOVEN

17 313,64

     

SEVENUM

126 734,92

     

'S-GRAVELAND

80 218,72

     

'S-GRAVENZANDE

208 643,24

     

'S-HERTOGENBOSCH

7 407,35

     

SIMPELVELD

205 056,93

     

SINT MICHIELSGESTEL

1 003,95

     

SINT PHILIPSLAND

3 602,45

3 602,45

WATERSCHAP THOLEN

SITTARD

6 169,14

     

SKARSTERLAN

110 460,21

     

SLIEDRECHT

32 132,81

     

SLOCHTEREN

75 083,59

     

SLUIS

25 011,86

15 130,73

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

SMALLINGERLAND

60 948,66

     

SMILDE

11 344,51

     

SNEEK

24 736,56

     

SOEST

2 530,61

     

SOMEREN

116 941,28

     

SON EN BREUGEL

10 622,85

     

SPRANG-CAPELLE

59 017,79

     

STADSKANAAL

28 014,83

1 414,39

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

STAPHORST

157 580,63

     

STEDE BROEC

37 061,23

36 002,47

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

STEENBERGEN

11 512,14

     

STEENDEREN

48 031,07

2 109,39

V.O.F. GEBROEDERS BREMER

STEENWIJK

37 657,41

     

STRAMPROY

62 775,96

     

STRIJEN

35 398,60

     

SWALMEN

24 386,60

     

TEN BOER

31 441,38

19 130,48

WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

TER AAR

161 510,27

36 927,50

HHRS VAN RIJNLAND

TERNEUZEN

111 111,19

32 060,23

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

     

33 130,91

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

     

1 019,74

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

TETERINGEN

9 659,43

     

TEXEL

130 615,39

     

THOLEN

154 652,22

37 914,20

WATERSCHAP THOLEN

THORN

35 294,57

     

TIEL

23 452,44

     

TILBURG

314 424,90

     

TYTSJERKSTERADIEL

153 138,01

     

UBBERGEN

59 637,79

     

UDEN

50 441,71

     

UDENHOUT

23 454,04

     

UITGEEST

193,15

193,15

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

UTRECHT

3 031,96

     

VAALS

172 994,63

     

VALBURG

195 230,85

     

VALKENBURG AAN DE GEUL

42 789,21

     

VALKENISSE

11 803,97

11 803,97

WEGSCHAP WALCHEREN

VEENDAM

14 668,34

     

VEENENDAAL

7 105,74

     

VEERE

89 313,50

89 313,50

WEGSCHAP WALCHEREN

VEGHEL

39 752,56

     

VELDHOVEN

140 875,71

     

VELSEN

13 790,52

     

VENHUIZEN

9 046,83

9 046,83

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

VENLO

172 283,56

15 273,33

GEWEST NOORD-LIMBURG

VENRAY

32 791,97

     

VESSEM, WINTELRE KNEGSEL

106 909,98

     

VIANEN

51 843,18

51 843,18

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

VIERLINGSBEEK

83 598,59

     

VLAARDINGEN

36 779,10

36 779,10

RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VLAGTWEDDE

27 219,67

15 799,09

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

VLEDDER

9 116,44

     

VLEUTEN-DE MEERN

68 924,31

     

VLIJMEN

8 008,44

     

VLISSINGEN

14 522,54

14 522,54

WEGSCHAP WALCHEREN

VLIST

17 367,37

4 181,67

HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD

     

11 654,90

WATERSCHAP LOPIKERWAARD

VOERENDAAL

149 051,37

     

VOORHOUT

33 334,28

     

VOORSCHOTEN

15 600,36

     

VOORST

122 728,32

1 152,49

WATERSCHAP OOST-VELUWE

VORDEN

21 096,12

     

VRIES

65 194,60

     

VRIEZENVEEN

35 318,17

     

VUGHT

12 445,23

     

WAALRE

29 003,08

     

WAALWIJK

14 585,08

     

WADDINXVEEN

112 419,29

     

WAGENINGEN

82 995,57

524,17

G. MASON

WANROIJ

138 486,64

     

WARMOND

55 278,09

     

WARNSVELD

2 146,95

     

WASPIK

13 419,77

     

WATERINGEN

262 973,42

     

WATERLAND

48 931,43

2 746,05

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

     

46 185,38

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

WEERSELO

19 905,07

     

WEERT

52 172,47

     

WEHL

70 454,96

     

WERVERSHOOF

194 559,72

191 591,42

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WEST MAAS EN WAAL

54 196,00

13 517,38

STICHTING DE MAASVEREN

WESTERBORK

159 871,31

     

WESTER-KOGGENLAND

74 671,33

73 256,10

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WESTERSCHOUWEN

9 241,03

9 241,03

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

WESTERVOORT

1 539,13

     

WESTSTELLINGWERF

172 207,01

     

WESTVOORNE

265 245,80

200 375,35

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

WIERINGEN

7 396,71

7 396,71

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

WIERINGERMEER

143 089,95

104 905,19

HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER

WIJCHEN

13 941,08

     

WIJHE

13 345,37

5 623,39

FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

41 739,04

603,89

MAURIK

WILLEMSTAD

5 300,50

     

WINSCHOTEN

26 423,80

     

WINSUM

15 846,72

     

WINTERSWIJK

169 593,11

     

WISCH

58 996,00

9,97

WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL

WISSENKERKE

18 421,07

18 421,07

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

WITTEM

124 951,11

     

WOENSDRECHT

3 606,22

     

WOERDEN

287 284,51

     

WOUDENBERG

24 902,96

     

WOUDRICHEM

377 115,24

2 859,71

HHRS ALM & BIESBOSCH

WOUW

48 783,99

     

WUNSERADIEL

145 438,85

     

WYMBRITSERADIEL

222 486,71

     

ZAANSTAD

601 475,33

     

ZALTBOMMEL

3 879,39

     

ZANDVOORT

40 625,26

     

ZEDERIK

69 013,90

69 013,90

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

ZEELAND

73 691,65

     

ZELHEM

178 615,73

     

ZEVENAAR

73 682,25

6 449,40

POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL

ZEVENBERGEN

23 331,26

     

ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE

97 010,73

33 774,09

HHRS VAN SCHIELAND

ZIERIKZEE

26 096,51

10 096,53

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

ZIJPE

79 056,20

9 654,64

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

     

1 102,92

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

ZOETERMEER

97 492,86

     

ZOETERWOUDE

245 238,86

     

ZUIDHORN

68 053,56

5 216,86

WATERSCHAP ELECTRA

ZUIDLAREN

18 759,27

     

ZUIDWOLDE

28 025,47

     

ZUNDERT

380 600,22

     

ZUTPHEN

3 790,92

     

ZWARTSLUIS

10 821,30

     

ZWEELOO

71 987,69

     

ZWIJNDRECHT

30 028,06

     

TOTAAL 2004

44 858 616,37

5 477 770,34

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2005]

Gemeentenaam

 

Totale bijdrage

 

Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente

Naam andere onderhoudsplichtige

2005

         

AALBURG

88 808,08

     

AALSMEER

10 857,44

     

AALTEN

39 990,63

     

AARDENBURG

65 726,34

     

AARLE-RIXTEL

14 581,66

     

ABCOUDE

16 346,00

     

ACHTKARSPELEN

180 076,41

     

ALBLASSERDAM

1 060,16

     

ALKEMADE

45 114,14

     

ALMELO

29 863,28

     

ALPHEN AAN DEN RIJN

274 255,75

     

ALPHEN EN RIEL

41 378,49

     

AMELAND

49 325,93

     

AMERONGEN

5 047,25

     

AMMERZODEN

40 639,34

     

AMSTELVEEN

3 144,46

     

AMSTERDAM

59 438,02

52 009,78

STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM

     

7 428,25

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

ANGERLO

1 900,16

     

ANLOO

115 124,04

     

ANNA PAULOWNA

81 516,40

81 516,40

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

APELDOORN

200 082,18

     

ARNHEM

114 559,70

     

ASSEN

10 309,89

     

ASTEN

76 420,07

     

AVEREEST

4 506,04

     

AXEL

40 115,61

     

BAARLE-NASSAU

87 431,34

     

BAARN

27 402,89

     

BAKEL EN MILHEEZE

10 141,01

     

BARENDRECHT

51 972,94

     

BARNEVELD

586 722,40

713,07

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI

BEDUM

33 672,49

     

BEEK

132 883,64

     

BEEK EN DONK

7 891,73

     

BEEMSTER

201 349,99

201,349,99

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

BEERS

25 215,87

     

BEILEN

37 958,72

     

BELLINGWEDDE

42 012,60

     

BEMMEL

232 261,74

     

BERGEN L

98 438,56

12 301,10

J.H.G.M. DENISSEN

BERGEN NH

7 149,01

     

BERGEN OP ZOOM

15 769,92

     

BERGEYK

177 733,01

     

BERGH

246 230,17

     

BERGHEM

7 971,18

     

BERKEL EN RODENRIJS

340 908,17

     

BERKEL-ENSCHOT

25 067,47

     

BERNISSE

195 033,68

114 787,71

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BEST

1 554,44

     

BEUNINGEN

47 597,19

     

BEVERWIJK

33 805,84

     

BINNENMAAS

9 980,89

     

BLADEL EN NETERSEL

36 099,53

     

BLEISWIJK

97 823,68

     

BLOEMENDAAL

8 304,41

     

BOARNSTERHIM

134 949,40

18 393,71

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

BODEGRAVEN

180 578,96

     

BOEKEL

65 851,94

     

BOLSWARD

4 303,41

     

BORCULO

324 541,42

     

BORGER

6 824,85

     

BORN

63 678,98

     

BORSELE

172 474,66

 

29 305,88

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND

BOSKOOP

134 380,64

     

BOXMEER

27 614,35

 

13 226,79

VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN

BOXTEL

24 899,41

     

BRAKEL

51 278,88

     

BREDA

44 071,61

     

BREDERWIEDE

73 091,29

     

BREUKELEN

48 216,91

     

BRIELLE

14 806,89

14 806,89

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BROEKHUIZEN

60 359,58

     

BROUWERSHAVEN

5 908,67

5 908,67

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUMMEN

53 108,71

     

BRUNSSUM

33 155,45

     

BUDEL

100 650,46

     

BUNSCHOTEN

201 677,56

96 242,89

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM

BUREN

133 902,95

     

CULEMBORG

5 498,66

169,45

D.W. MASON

DALFSEN

10 659,30

     

DANTUMADEEL

82 533,55

     

DE MARNE

25 402,50

     

DE RONDE VENEN

110 422,39

     

DE WIJK

21 191,54

     

DELFZIJL

7 286,64

     

DEN DUNGEN

4 835,36

     

DEN HELDER

33 014,31

     

DEURNE

17 170,09

     

DIDAM

37 048,44

     

DIESSEN

10 414,27

     

DINXPERLO

323 787,62

     

DIRKSLAND

123 061,68

91 280,83

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

DODEWAARD

52 522,34

     

DOESBURG

3 937,27

     

DOETINCHEM

133 687,66

     

DOMBURG

20 536,98

20 536,98

WEGSCHAP WALCHEREN

DONGEN

36 123,35

     

DONGERADEEL

92 417,57

     

DOORN

4 761,74

     

DRUNEN

24 768,14

     

DRUTEN

41 217,10

26 012,54

POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL

DUIVELAND

1 288,60

1 288,60

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

DUIVEN