Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 29 maart 1994, houdende toepassing van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 6 december 1993, nr. fip 93/680;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet, artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 en artikel 32, derde lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer;

Gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën van 10 oktober 1990, nr. 67547 Rgf 81/28, en van 17 maart 1993, nr. Rgf 04.10/003.003, en van het Interprovinciaal Overleg van 4 mei 1993, nr. I 776/93;

De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 1994, nr. W04.93.0821);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 25 maart 1994, nr. fip 94/177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet herverdeling wegenbeheer;

 • b. WUW-bijdrage: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 10, eerste lid, juncto artikel 9, eerste lid, van de Wet Uitkeringen Wegen.

Artikel 2

 • 1 Aan elk van de gemeenten, genoemd in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit, wordt, in verband met de geleidelijke toevoeging aan de algemene uitkering van een gedeelte van de middelen gemoeid met de specifieke uitkering op grond van de Wet Uitkeringen Wegen, over de jaren 1993 tot en met 2017 jaarlijks een uitkering uit het Gemeentefonds gedaan.

 • 2 De in het eerste lid genoemde uitkering bedraagt het totaal van de bedragen uit de tweede kolom van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit die voor het desbetreffende jaar voor de gemeente zijn opgenomen.

 • 3 De in het eerste lid genoemde uitkering uit het gemeentefonds wordt in de jaren 2001 tot en met 2017 aangevuld met, en met ingang van 2018 vervangen door, verhogingen van de algemene uitkering door middel van aanpassingen van de bedragen per hectare land vermenigvuldigd met de bodemfactor gemeente, en per hectare binnenwater, als bedoeld in de verdeelmaatstaven, vermeld onder de nummers 18 en 19 van bijlage 2.

  De aanpassingen worden door Onze Ministers vastgesteld.

Artikel 3

 • 1 In bijlage 1 bij dit besluit zijn, voor de jaren 1993 tot en met 2017, de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de uitkering ter compensatie van het vervallen van de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven van wegen en veren, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet.

 • 2 Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkering wordt voor de desbetreffende gemeente vermeerderd of verminderd naar rato van de mutaties in weglengte en de bijbehorende bijdrage(n) indien voor de desbetreffende gemeente naar de toestand op 1 januari 1994, onderscheidenlijk 1995 tot en met 2017, een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie heeft plaatsgevonden ten opzichte van de gemeentelijke indeling op 1 januari 1993. Indien een gemeente wordt ingesteld, wordt het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkering vastgesteld op basis van de weglengten en de bijbehorende bijdragen van de samenstellende delen waaruit deze gemeente is ontstaan. Van de gewijzigde vaststelling van de in het eerste lid bedoelde uitkering ontvangt de gemeente een nieuwe beschikking.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde bijlage bevat tevens de andere onderhoudsplichtigen, waaraan de gemeente over genoemde jaren een uitkering als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Wet dient uit te betalen ter compensatie van het vervallen van de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven voor die andere onderhoudsplichtigen.

 • 4 Indien een gemeente wordt opgeheven en als gevolg daarvan de in het derde lid bedoelde uitkering niet meer kan verstrekken aan de andere onderhoudsplichtigen, wordt een nieuwe beschikking gemaakt voor die gemeente die bij de herindelingsregeling in dit verband als rechtsopvolger wordt aangewezen.

Artikel 4

 • 1 In bijlage 2 bij dit besluit zijn voor de jaren 1993 tot en met 1997 de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de uitkering ter compensatie van de wegvallende WUW-bijdragen in de kosten van veerverbindingen, als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Wet.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bijlage bevat tevens de andere onderhoudsplichtigen, waaraan de gemeente over de jaren 1993 tot en met 1997 een uitkering als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van de Wet dient uit te betalen ter compensatie van de wegvallende WUW-bijdragen in de kosten van veerverbindingen, alsmede de desbetreffende bedragen.

Artikel 5

 • 1 In bijlage 3 bij dit besluit zijn voor de desbetreffende jaren de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de gewenningsbijdrage, bedoeld in het tweede lid.

 • 2 Een gemeente kan slechts in aanmerking komen voor toekenning van de gewenningsbijdrage, indien het nadelige saldo van de toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in het jaar 1993 en de wegvallende WUW-bijdragen ten behoeve van de onderhoudslasten voor wegen, gecorrigeerd voor de mutaties in de hoeveelheid te beheren gemeentelijke weglengte, gewogen tegen een bedrag van f 12.500,- per normkilometer, meer bedraagt dan 1% van de algemene uitkering over het jaar 1992 - naar de stand betaalmaand maart 1993 - uit het Gemeentefonds.

 • 3 Bij de onder het tweede lid genoemde toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds komen alleen middelen in aanmerking voorzover deze niet doorbetaald behoeven te worden aan een waterschap of de gemeente Groningen.

 • 4 De hoogte van de gewenningsbijdrage komt voor 1993 overeen met het in het tweede lid genoemde nadelige saldo verminderd met 1% van de algemene uitkering van de desbetreffende gemeente over het jaar 1992 naar de stand van de betaalmaand maart 1993.

 • 5 Voor de jaren 1994 en volgende komt de hoogte van de gewenningsbijdrage overeen met het in het vierde lid genoemde saldo verminderd met jaarlijks telkens één extra procentpunt van de algemene uitkering van de desbetreffende gemeente over het jaar 1992 naar de stand van de betaalmaand maart 1993.

 • 6 Indien een gemeente niet in bijlage 3 is vermeld en van mening is dat zij in aanmerking komt voor een gewenningsbijdrage dan kan deze gemeente daartoe alsnog, binnen zes weken na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad, een verzoek indienen bij Onze Ministers met gebruikmaking van het door ons verstrekte model. Indien Onze Ministers na indiening van dit verzoek van mening zijn dat de desbetreffende gemeente in aanmerking komt voor een gewenningsbijdrage, dan wordt de hoogte van de gewenningsbijdrage onder inachtneming van het vierde en vijfde lid voor deze gemeente bij ministeriële beschikking vastgesteld. Verzoeken die worden ingediend na zes weken na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt voor het eerst toegepast voor het uitkeringsjaar 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaf-Nauta

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de achtentwintigste april 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds

Bedragen die gemoeid zijn met de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van de kapitaaluitgaven van wegen en veren (bedragen tot en met 2001 in guldens en vanaf 2002 in euro)

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2002]

Gemeentenaam

 

Totale bijdrage

 

Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente

Naam andere onderhoudsplichtige

2002

         

AALBURG

92 759,30

3 951,21

HHRS ALM & BIESBOSCH

AALSMEER

88 319,74

     

AALTEN

47 052,77

     

AARDENBURG

76 795,49

11 069,14

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

AARLE-RIXTEL

14 581,66

     

ABCOUDE

16 346,00

     

ACHTKARSPELEN

185 776,94

     

ALBLASSERDAM

1 455,30

     

ALKEMADE

48 547,64

     

ALMELO

29 863,28

     

ALPHEN AAN DEN RIJN

274 255,75

     

ALPHEN EN RIEL

41 378,49

     

AMBT DELDEN

15 002,88

     

AMELAND

49 325,93

     

AMERONGEN

5 047,25

     

AMMERZODEN

41 433,58

     

AMSTELVEEN

12 299,72

     

AMSTERDAM

74 057,28

61 458,36

STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM

     

8 777,73

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

ANGERLO

40 789,62

     

ANLOO

131 373,91

     

ANNA PAULOWNA

99 377,20

99 377,20

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

APELDOORN

232 030,84

     

ARCEN EN VELDEN

1 705,31

     

ARNEMUIDEN

6 164,33

6 164,33

WEGSCHAP WALCHEREN

ARNHEM

203 104,39

     

ASSEN

21 019,10

     

ASTEN

84 405,00

     

AVEREEST

6 539,88

     

AXEL

119 761,35

2 650,61

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

     

76 995,13

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

BAARLE-NASSAU

119 010,79

     

BAARN

27 402,89

     

BAKEL EN MILHEEZE

10 141,01

     

BARENDRECHT

73 012,37

     

BARNEVELD

722 755,06

980,48

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI

BEDUM

38 991,84

     

BEEK

165 372,03

     

BEEK EN DONK

17 604,02

     

BEEMSTER

243 287,57

243 287,57

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

BEERS

28 572,28

     

BEESEL

17 468,27

     

BEILEN

43 177,19

     

BELLINGWEDDE

48 308,43

     

BEMMEL

268 540,07

     

BERGAMBACHT

 

13 672,11

13 672,11

HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD

BERGEN L

99 730,02

13 592,56

J.H.G.M. DENISSEN

BERGEN NH

8 769,37

     

BERGEN OP ZOOM

15 769,92

     

BERGEYK

202 933,14

     

BERGH

310 813,17

     

BERGHEM

7 971,18

     

BERKEL EN RODENRIJS

357 221,84

     

BERKEL-ENSCHOT

25 067,47

     

BERLICUM

660,78

     

BERNISSE

413 769,18

333 523,20

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BEST

1 554,44

     

BEUNINGEN

49 395,86

     

BEVERWIJK

69 990,08

     

BINNENMAAS

9 980,89

     

BLADEL EN NETERSEL

36 099,53

     

BLEISWIJK

98 488,57

     

BLOEMENDAAL

15 967,80

     

BOARNSTERHIM

134 949,40

18 393,71

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

BODEGRAVEN

361 505,27

     

BOEKEL

75 087,66

     

BOLSWARD

4 303,41

     

BORCULO

369 531,13

     

BORGER

20 574,39

     

BORN

63 678,98

     

BORSELE

363 233,16

167 771,64

WATERSCHAP NOORD- EN ZUIDBEVELAND

BOSKOOP

134 380,64

     

BOXMEER

44 023,18

14 496,92

VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN

BOXTEL

24 899,41

     

BRAKEL

55 293,01

     

BREDA

58 245,39

     

BREDERWIEDE

79 745,52

     

BREUKELEN

48 216,91

     

BRIELLE

130 941,90

130 941,90

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BROEKHUIZEN

60 359,58

     

BROUWERSHAVEN

28 263,05

28 263,05

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUINISSE

10 623,24

10 623,24

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

BRUMMEN

107 542,85

     

BRUNSSUM

68 274,41

     

BUDEL

116 636,40

     

BUNSCHOTEN

201 677,56

96 242,89

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM

BUREN

267 424,47

     

CHAAM

10 795,89

     

COTHEN

12 026,08

     

CULEMBORG

7 497,10

169,45

D.W. MASON

DALEN

4 279,15

     

DALFSEN

30 845,26

     

DANTUMADEEL

82 533,55

     

DE MARNE

31 777,14

     

DE RONDE VENEN

114 981,98

4 559,58

HHRS AMSTEL EN VECHT

DE WIJK

25 879,09

     

DELFZIJL

18 134,73

     

DEN DUNGEN

6 727,90

     

DEN HELDER

39 011,99

     

DENEKAMP

4 050,90

     

DEURNE

62 537,78

     

DIDAM

97 837,00

     

DIEPENHEIM

1 233,83

     

DIEPENVEEN

48 767,76

     

DIESSEN

10 414,27

     

DINXPERLO

335 658,47

10 032,78

INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG

DIRKSLAND

194 074,92

162 294,07

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

DODEWAARD

54 651,16

     

DOESBURG

5 413,74

     

DOETINCHEM

136 739,56

     

DOMBURG

36 488,75

36 488,75

WEGSCHAP WALCHEREN

DONGEN

36 123,35

     

DONGERADEEL

93 228,50

     

DOORN

23 897,51

     

DRECHTERLAND

826,01

     

DRUNEN

30 227,63

     

DRUTEN

55 350,58

35 767,24

POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL

DUIVELAND

50 379,15

50 379,15

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

DUIVEN

348 354,01

     

DUSSEN

5 470,58

     

DWINGELOO

32 173,02

     

ECHT

52 339,92

     

ECHTELD

217 740,62

     

EDAM-VOLENDAM

19 128,97

     

EDE

366 874,20

     

EELDE

2 032,94

     

EEMSMOND

93 285,52

3 101,88

WATERSCHAP HUNSINGO

EERSEL

127 102,77

     

EGMOND

287 145,74

     

EIBERGEN

379 616,85

     

EIJSDEN

136 719,44

     

EINDHOVEN

9 903,20

     

ELBURG

9 911,98

     

ELST

251 384,17

101 414,36

POLDERDISTRICT BETUWE

EMMEN

126 346,03

     

EPE

201 968,78

     

ERMELO

77 572,63

     

ERP

125 582,31

     

ESCH

32 565,11

     

ETTEN-LEUR

67 761,03

     

FERWERDERADEEL

8 047,86

     

FIJNAART EN HEIJNINGEN

21 321,16

     

FRANEKERADEEL

191 027,52

     

GAASTERLAN-SLEAT

48 896,02

     

GASSELTE

23 696,40

     

GELDERMALSEN

73 340,33

15 530,08

WATERSCHAP VAN DE LINGE

 

 

25 170,75

POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN

 

 

4 590,68

WEGSCHAP MARIENWAERD

GELDROP

2 064,31

     

GELEEN

38 221,91

     

GEMERT

187 885,98

     

GENDRINGEN

158 757,55

     

GENDT

96 144,80

     

GENEMUIDEN

1 871,38

1 871,38

NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL

GENNEP

319 345,10

     

GIESSENLANDEN

208 911,12

208 911,12

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

GIETEN

6 656,96

     

GILZE EN RIJEN

76 058,49

     

GOEDEREEDE

22 621,74

     

GOES

134 687,28

76 986,56

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

GOIRLE

81 508,29

     

GORSSEL

162 562,99

     

GOUDA

304 424,31

     

GRAMSBERGEN

12 184,45

     

GRAVE

21 630,87

     

GROENLO

5 343,53

     

GROESBEEK

166 243,88

     

GRONINGEN

186 845,48

     

GROOTEGAST

43 212,95

     

GRUBBENVORST

175 238,12

     

GULPEN

2 892,85

     

HAAREN

69 544,30

     

HAARLEMMERMEER

779 431,05

205,03

WATERSCHAP GROOT HAARLEMMERMEER

HAELEN

117 957,90

     

HALSTEREN

23 378,34

     

HAPS

28 126,85

     

HARDENBERG

39 260,61

     

HARDERWIJK

59 411,14

     

HARDINXVELD-

67 554,37

     

GIESSENDAM

       

HAREN

25 860,27

     

HARENKARSPEL

103 400,23

26 851,26

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

HARLINGEN

10 045,95

     

HARMELEN

30 496,04

     

HATTEM

61 380,30

     

HAVELTE

24 426,99

     

HEDEL

2 094,37

     

HEEL

27 837,15

     

HEEMSKERK

301 529,41

     

HEERDE

178 438,50

5 835,22

H.P. ALDERKAMP

HEERENVEEN

149 698,64

     

HEEREWAARDEN

1 965,30

     

HEERHUGOWAARD

215 610,59

     

HEERJANSDAM

159 165,03

77 281,90

WATERSCHAP IJSSELMONDE

HEERLEN

92 385,57

     

HEESCH

5 498,60

     

HEESWIJK-DINTHER

46 278,19

     

HEEZE

4 882,11

     

HEILOO

36 175,29

     

HEINO

40 577,03

     

HELDEN

58 281,72

     

HELLENDOORN

32 387,66

     

HELMOND

39 090,39

     

HELVOIRT

81 469,05

     

HENDRIK-IDO-AMBACHT

107 184,42

     

HENGELO GLD

16 298,86

     

HET BILDT

371 482,88

     

HETEREN

92 309,75

     

HEUMEN

41 931,03

     

HEUSDEN

53 341,84

     

HEYTHUYSEN

333 644,63

     

HILLEGOM

43 094,57

     

HILVARENBEEK

62 379,08

     

HILVERSUM

108 291,16

     

HOEVELAKEN

2 424,36

     

HOEVEN

17 340,76

     

HONTENISSE

179 711,34

119 839,24

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HOOGE EN LAGE MIERDE

88 551,39

     

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

24 730,68

     

HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN

118 622,64

     

HOOGEVEEN

14 493,74

     

HOOGEZAND-SAPPEMEER

118 251,24

     

HOORN

30 578,73

     

HORST

119 704,95

     

HOUTEN

39 557,80

169,45

EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER

HUIJBERGEN

14 978,87

     

HUISSEN

72 700,36

9 408,58

WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER

HULST

22 677,22

16 570,21

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

HUMMELO EN KEPPEL

90 898,94

     

HUNSEL

190 578,16

     

IJSSELMUIDEN

1 792,89

     

IJSSELSTEIN

42 944,74

     

JACOBSWOUDE

15 864,69

     

KAMPEN

17 189,65

     

KAPELLE

43 161,07

13 452,89

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KATWIJK

2 142,34

     

KERKRADE

14 341,27

     

KERKWIJK

26 652,99

549,73

STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER

KESSEL

5 271,56

     

KESTEREN

228 827,39

640,65

G. MASON

KLUNDERT

11 681,72

     

KOLLUMERLAND C.A.

92 095,83

     

KORENDIJK

11 985,93

11 985,93

WATERSCHAP DE GROOTE WAARD

KORTGENE

55 737,68

37 698,60

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

126 412,55

     

LANDGRAAF

64 318,81

     

LANDSMEER

4 535,64

     

LANGBROEK

38 410,92

     

LANGEDIJK

38 631,70

     

LAREN

45 353,79

     

LEEK

5 724,78

     

LEENDE

10 164,22

     

LEERDAM

189 205,23

176 410,25

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LEERSUM

5 535,66

     

LEEUWARDEN

53 356,78

     

LEEUWARDERADEEL

208 374,83

     

LEIDERDORP

281 592,43

     

LEIDSCHENDAM

10 308,74

     

LEMSTERLAND

96 717,39

     

LEUSDEN

111 596,47

     

LICHTENVOORDE

151 060,52

     

LIEMPDE

11 035,85

     

LIENDEN

15 266,19

172,74

F.H. SPIES

LIESHOUT

16 707,97

     

LIESVELD

188 987,23

188 987,23

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LINGEWAAL

84 099,94

8 639,49

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

LISSE

397 225,45

     

LITH

139 117,32

113 954,12

WATERSCHAP DE MAASKANT

 

 

17 198,27

STICHTING DE MAASVEREN

LITTENSERADIEL

215 154,46

     

LOCHEM

424 811,17

     

LOON OP ZAND

126 722,34

     

LOOSDRECHT

21 553,97

     

LOPIK

218 128,78

     

LOPPERSUM

42 398,46

     

LOSSER

7 015,90

     

LUYKSGESTEL

22 775,00

     

MAARHEEZE

37 506,28

     

MAARSSEN

17 381,26

     

MAARTENSDIJK

3 946,53

     

MAASBRACHT

163 054,12

     

MAASBREE

26 739,00

     

MAASDONK

93 327,38

     

MAASDRIEL

6 078,04

3 112,18

STICHTING DE MAASVEREN

MAASLAND

112 037,09

     

MAASSLUIS

44 157,57

     

MADE EN DRIMMELEN

16 242,07

     

MARGRATEN

250 624,63

     

MARIEKERKE

330 116,64

311 557,32

WEGSCHAP WALCHEREN

MARUM

46 602,72

     

MAURIK

296 250,26

241 845,58

WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL

MEDEMBLIK

19 230,32

19 230,32

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

MEERLO-WANSSUM

282 858,45

     

MEERSSEN

152 213,77

     

MEGEN C.A.

29 874,74

14 883,99

STICHTING DE MAASVEREN

MEIJEL

40 912,37

     

MENALDUMADEEL

53 574,22

     

MENTERWOLDE

17 700,89

     

MIDDELBURG

76 610,33

47 516,53

WEGSCHAP WALCHEREN

MIDDELHARNIS

606 451,93

591 596,01

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

MIDDENSCHOUWEN

79 876,38

33 583,94

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

MIERLO

57 263,92

     

MILL EN SINT HUBERT

137 222,49

     

MILLINGEN AAN DE RIJN

39 022,91

     

MOERGESTEL

16 708,61

     

MONSTER

137 241,13

     

MONTFOORT

18 155,52

     

MOOK EN MIDDELAAR

15 770,22

1 777,91

T. PAULUS

MOORDRECHT

3 809,29

3 809,29

HHRS VAN SCHIELAND

MUIDEN

20 504,87

     

NAALDWIJK

483 216,18

     

NEDERHORST DEN BERG

147 515,78

     

NEDERLEK

45 705,08

     

NEDERWEERT

495 842,47

     

NEEDE

1 085 180,97

926 786,30

HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG

NEERIJNEN

109 226,17

     

NIEDORP

54 662,35

25 732,23

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

750 325,98

     

NIEUW-GINNEKEN

110 079,72

     

NIEUWKOOP

189 224,46

     

NIEUWLEUSEN

111 467,93

     

NIEUWVEEN

57 421,07

     

NIEUW-VOSSEMEER

26 505,61

     

NIJEFURD

175 165,30

16 716,21

WATERSCHAP FRIESLAND

NIJKERK

769 931,33

     

NIJMEGEN

342,21

     

NISTELRODE

25 267,78

     

NOORDER-KOGGENLAND

78 027,84

65 392,18

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

NOORDWIJKERHOUT

93 781,44

     

NOOTDORP

28 195,33

     

NORG

253 708,52

     

NUENEN C.A.

171 047,47

     

NUNSPEET

51 771,42

     

NUTH

151 685,11

     

OBDAM

74 225,90

878,43

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

 

 

73 347,47

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

ODOORN

61 809,40

     

OEGSTGEEST

18 735,65

     

OIRSCHOT

43 797,15

     

OISTERWIJK

2 315,58

     

OLDEBROEK

141 108,91

     

OLST

55 222,60

2 083,91

VOORST

 

 

28 808,80

VOF OLSTERVEER, OLST

OMMEN

64 684,55

     

ONDERBANKEN

98 331,45

     

OOSTBURG

282 422,84

127 768,65

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

OOSTERHESSELEN

36 070,99

     

OOSTERHOUT

86 529,06

     

OOSTFLAKKEE

941,57

941,57

WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE

OOSTSTELLINGWERF

346 986,01

     

OOSTZAAN

44 331,40

     

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

85 418,21

     

OPLOO C.A.

11 669,20

     

OPSTERLAND

790 034,59

12 086,01

WATERSCHAP BOARNFURD

 

 

17 454,17

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

OSS

22 434,74

     

OSSENDRECHT

46 350,57

     

OUD-BEIJERLAND

17 532,16

     

OUDENBOSCH

20 356,31

     

OUDER-AMSTEL

7 906,78

7 906,78

HHRS AMSTEL EN VECHT

OUDERKERK

101 445,54

     

OUDEWATER

213 110,54

     

PEIZE

6 629,73

     

PEKELA

26 348,36

     

POSTERHOLT

254 838,89

     

PRINSENBEEK

41 237,03

     

PUTTEN

159 992,44

     

RAAMSDONK

116 324,83

     

RAVENSTEIN

11 573,73

     

REEUWIJK

212 603,36

54 149,70

WATERSCHAP DE GOUWELANDEN

REIDERLAND

25 389,55

23 285,11

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

REIMERSWAAL

102 759,81

60 205,38

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

RENKUM

99 833,18

     

REUSEL

29 917,25

     

RHEDEN

54 694,32

2 122,47

VOF GEBROEDERS BREMER

RHENEN

138,32

138,32

EXPLOITANT VEER INGEN/ELST

RIDDERKERK

737 870,39

     

RIETHOVEN

37 310,24

     

RIJNSBURG

162 976,27

29 185,65

HHRS VAN RIJNLAND

RIJNWAARDEN

23 738,19

     

RIJNWOUDE

270 373,56

     

RIJSBERGEN

16 126,26

     

RODEN

49 443,89

     

ROERDALEN

26 728,11

     

ROERMOND

167 667,25

     

ROGGEL EN NEER

16 327,01

     

ROLDE

20 165,99

     

ROOSENDAAL EN NISPEN

32 057,57

     

ROSMALEN

39 009,68

     

ROSSUM

4 244,51

     

ROTTERDAM

297 288,01

     

ROZENDAAL

1 659,25

     

RUCPHEN

88 775,82

     

RUINEN

60 271,09

     

RUURLO

136 931,52

     

SAS VAN GENT

68 968,53

68 968,53

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

SASSENHEIM

8 276,87

     

SCHAIJK

65 041,89

     

SCHEEMDA

107 901,09

     

SCHERPENZEEL

54 157,33

     

SCHIJNDEL

17 885,23

     

SCHINNEN

92 259,42

     

SCHIPLUIDEN

62 770,51

     

SCHOONEBEEK

8 712,58

     

SCHOONHOVEN

17 313,64

     

SEVENUM

135 585,90

     

'S-GRAVELAND

90 175,51

     

'S-GRAVENZANDE

223 845,42

     

'S-HERTOGENBOSCH

13 982,63

     

SIMPELVELD

213 823,96

     

SINT MICHIELSGESTEL

1 736,35

     

SINT PHILIPSLAND

3 602,45

3 602,45

WATERSCHAP THOLEN

SINT-OEDENRODE

37 398,56

     

SITTARD

6 169,14

     

SKARSTERLAN

149 781,14

     

SLIEDRECHT

32 132,81

     

SLOCHTEREN

82 872,71

     

SLUIS

66 172,92

44 661,10

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

SMALLINGERLAND

60 948,66

     

SMILDE

11 344,51

     

SNEEK

24 736,56

     

SOEST

2 530,61

     

SOMEREN

116 941,28

     

SON EN BREUGEL

11 151,80

     

SPIJKENISSE

8 989,49

8 989,49

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

SPRANG-CAPELLE

59 017,79

     

STADSKANAAL

30 928,10

1 604,84

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

STAPHORST

157 580,63

     

STEDE BROEC

41 293,53

40 113,87

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

STEENBERGEN

11 512,14

     

STEENDEREN

52 096,52

2 122,47

V.O.F. GEBROEDERS BREMER

STEENWIJK

47 023,88

     

STRAMPROY

74 487,11

     

STRIJEN

55 641,91

     

SUSTEREN

49 055,91

     

SWALMEN

24 386,60

     

TEN BOER

35 286,28

21 195,91

WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

TER AAR

170 853,78

36 927,50

HHRS VAN RIJNLAND

TERNEUZEN

187 912,62

4 128,42

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

 

 

33 130,91

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

 

 

86 532,24

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

TETERINGEN

9 728,48

     

TEXEL

146 941,59

     

THOLEN

313 673,71

139 135,93

WATERSCHAP THOLEN

THORN

44 688,28

     

TIEL

59 747,64

     

TILBURG

327 339,24

     

TYTSJERKSTERADIEL

153 138,01

     

UBBERGEN

60 628,93

     

UDEN

50 441,71

     

UDENHOUT

23 454,04

     

UITGEEST

6 549,02

223,63

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

UITHOORN

254 701,65

     

UTRECHT

3 031,96

     

VAALS

172 994,63

     

VALBURG

198 845,03

     

VALKENBURG AAN DE GEUL

42 789,21

     

VALKENISSE

71 519,87

71 519,87

WEGSCHAP WALCHEREN

VEENDAM

16 142,25

     

VEENENDAAL

7 105,74

     

VEERE

162 997,16

162 997,16

WEGSCHAP WALCHEREN

VEGHEL

39 752,56

     

VELDHOVEN

145 690,54

     

VELSEN

15 365,36

     

VENHUIZEN

10 079,96

10 079,96

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

VENLO

194 433,93

37 423,71

GEWEST NOORD-LIMBURG

VENRAY

32 791,97

     

VESSEM, WINTELRE KNEGSEL

110 687,56

     

VIANEN

77 357,76

77 357,76

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

VIERLINGSBEEK

83 598,59

     

VLAARDINGEN

36 779,10

36 779,10

RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VLAGTWEDDE

30 553,02

17 727,03

WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST

VLEDDER

12 633,24

     

VLEUTEN-DE MEERN

68 924,31

     

VLIJMEN

8 008,44

     

VLISSINGEN

14 522,54

14 522,54

WEGSCHAP WALCHEREN

VLIST

17 791,62

4 181,67

HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD

 

 

11 654,90

WATERSCHAP LOPIKERWAARD

VOERENDAAL

149 051,37

     

VOORHOUT

33 334,28

     

VOORSCHOTEN

15 600,36

     

VOORST

132 420,19

1 408,60

WATERSCHAP OOST-VELUWE

VORDEN

25 784,17

     

VRIES

65 194,60

     

VRIEZENVEEN

35 318,17

     

VUGHT

12 445,23

     

WAALRE

59 906,02

     

WAALWIJK

14 585,08

     

WADDINXVEEN

189 201,19

     

WAGENINGEN

104 932,30

640,65

G. MASON

WANROIJ

142 715,18

     

WARMOND

55 278,09

     

WARNSVELD

2 624,05

     

WASPIK

13 419,77

     

WATERINGEN

272 640,27

     

WATERLAND

145 999,57

85 717,03

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

 

 

51 459,64

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

WEERSELO

28 473,80

     

WEERT

69 366,21

     

WEHL

96 747,75

     

WERKENDAM

522,13

522,13

HHRS ALM & BIESBOSCH

WERVERSHOOF

225 602,40

222 183,84

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WEST MAAS EN WAAL

68 614,75

22 853,93

STICHTING DE MAASVEREN

WESTERBORK

200 920,27

     

WESTER-KOGGENLAND

331 930,47

328 245,38

WATERSCHAP WESTFRIESLAND

WESTERSCHOUWEN

26 583,47

26 583,47

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

WESTERVOORT

1 881,15

     

WESTKAPELLE

78 424,87

78 424,87

WEGSCHAP WALCHEREN

WESTSTELLINGWERF

198 493,98

     

WESTVOORNE

265 245,80

200 375,35

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

WIERINGEN

8 241,39

8 241,39

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

WIERINGERMEER

160 176,87

117 631,51

HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER

WIJCHEN

17 039,10

     

WIJHE

16 546,79

5 623,39

FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

43 124,42

738,08

MAURIK

WILLEMSTAD

5 300,50

     

WINSCHOTEN

29 263,25

     

WINSUM

17 989,41

     

WINTERSWIJK

175 178,25

     

WISCH

159 485,57

12,19

WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL

WISSENKERKE

27 881,77

27 881,77

WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND

WITTEM

124 951,11

     

WOENSDRECHT

3 606,22

     

WOERDEN

293 946,82

     

WOUDENBERG

24 902,96

     

WOUDRICHEM

383 341,31

2 859,71

HHRS ALM & BIESBOSCH

WOUW

48 783,99

     

WUNSERADIEL

166 560,90

     

WYMBRITSERADIEL

222 486,71

     

ZAANSTAD

670 162,32

     

ZALTBOMMEL

4 741,49

     

ZANDVOORT

45 264,56

     

ZEDERIK

69 013,90

69 013,90

HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

ZEELAND

73 691,65

     

ZELHEM

230 638,80

     

ZEVENAAR

75 700,79

7 882,60

POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL

ZEVENBERGEN

23 331,26

     

ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE

127 638,29

33 774,09

HHRS VAN SCHIELAND

ZIERIKZEE

28 287,99

12 288,01

WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND

ZIJPE

88 132,34

1 276,99

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

 

 

10 757,18

HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

ZOETERMEER

97 492,86

     

ZOETERWOUDE

245 238,86

     

ZUIDHORN

75 160,96

6 022,72

WATERSCHAP ELECTRA

ZUIDLAREN

18 759,27

     

ZUIDWOLDE

35 013,68

     

ZUNDERT

396 931,98

     

ZUTPHEN

4 633,34

     

ZWARTSLUIS

10 821,30

     

ZWEELOO

71 987,69

     

ZWIJNDRECHT

63 629,24

     

TOTAAL 2002

53 085 315,11

7 907 253,41

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2003]

Gemeentenaam

 

Totale bijdrage

 

Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente

Naam andere onderhoudsplichtige

2003

         

AALBURG

92 759,30

3 951,21

HHRS ALM & BIESBOSCH

AALSMEER

30 923,31

     

AALTEN

44 698,75

     

AARDENBURG

76 795,49

11 069,14

WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS

AARLE-RIXTEL

14 581,66

     

ABCOUDE

16 346,00

     

ACHTKARSPELEN

185 776,94

     

ALBLASSERDAM

1 060,16

     

ALKEMADE

48 527,85

     

ALMELO

29 863,28

     

ALPHEN AAN DEN RIJN

274 255,75

     

ALPHEN EN RIEL

41 378,49

     

AMBT DELDEN

15 002,88

     

AMELAND

49 325,93

     

AMERONGEN

5 047,25

     

AMMERZODEN

41 168,84

     

AMSTELVEEN

11 598,79

     

AMSTERDAM

66 636,74

8 327,91

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

     

58 308,84

STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM

ANGERLO

40 552,10

     

ANLOO

118 581,85

     

ANNA PAULOWNA

93 423,60

93 423,60

WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN

APELDOORN

226 678,63

     

ARCEN EN VELDEN

1 705,31

     

ARNEMUIDEN

6 164,33

6 164,33

WEGSCHAP WALCHEREN

ARNHEM

124 980,54

     

ASSEN

21 019,10

     

ASTEN

76 420,07

     

AVEREEST

6 539,88

     

AXEL

91 953,62

337,46

WATERSCHAP HULSTER AMBACHT

     

51 500,55

WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

BAARLE-NASSAU

106 353,56

     

BAARN

27 402,89

     

BAKEL EN MILHEEZE

10 141,01

     

BARENDRECHT

71 226,93

     

BARNEVELD

687 252,97

891,35

WATERSCHAP GELDERSE VALLEI

BEDUM

37 218,73

     

BEEK

165 372,03

     

BEEK EN DONK

17 604,02

     

BEEMSTER

229 308,38

229 308,38

WATERSCHAP DE WATERLANDEN

BEERS

26 274,11

     

BEESEL

17 468,27

     

BEILEN

43 177,19

     

BELLINGWEDDE

46 209,82

     

BEMMEL

243 023,11

     

BERGEN L

98 438,56

12 301,10

J.H.G.M. DENISSEN

BERGEN NH

8 229,25

     

BERGEN OP ZOOM

15 769,92

     

BERGEYK

202 933,14

     

BERGH

271 893,55

     

BERGHEM

7 971,18

     

BERKEL EN RODENRIJS

357 221,84

     

BERKEL-ENSCHOT

25 067,47

     

BERLICUM

660,78

     

BERNISSE

334 547,44

254 301,47

WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING

BEST

1 554,44

     

BEUNINGEN

48 796,32

     

BEVERWIJK

65 747,83

     

BINNENMAAS

9 980,89

     

BLADEL EN NETERSEL

36 099,53

     

BLEISWIJK

97 823,68

     

BLOEMENDAAL

15 098,88

     

BOARNSTERHIM

134 949,40

18 393,71

WATERSCHAP HET KONINGSDIEP

BODEGRAVEN

249 204,88

     

BOEKEL

75 087,66

     

BOLSWARD

4 303,41

     

BORCULO

338 315,26

     

BORGER

12 701,31

     

BORN

63 678,98

     

BORSELE