Regeling politielegitimatiebewijs

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling politie-legitimatiebewijs

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Tijdens de uitoefening van de dienst dragen de volgende ambtenaren van politie een politielegitimatiebewijs volgens het model, bedoeld in de bijlage bij deze regeling, bij zich:

Artikel 3

De korpschef, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012 draagt zorg voor een behoorlijk toezicht op de bewaring van het te verstrekken politielegitimatiebewijs.

Artikel 4

 • 1 De korpschef draagt er zorg voor dat het politielegitimatiebewijs wordt vervaardigd overeenkomstig het model en met inachtneming van de eisen, vermeld in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De korpschef reikt het politielegitimatiebewijs uit aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1.

 • 3 De korpschef registreert de uitgifte van het politielegitimatiebewijs waarbij de naam van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, de datum van uitgifte en het uitgiftenummer worden vermeld.

Artikel 5

De ambtenaar, bedoeld in artikel 1, meldt vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van zijn politielegitimatiebewijs terstond aan de korpschef.

Artikel 6

 • 1 Bij overlijden of beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, of bij vervanging van het politielegitimatie-bewijs neemt de korpschef het politielegitimatiebewijs in.

 • 2 De korpschef draagt zorg voor vernietiging van het ingenomen politielegitimatiebewijs.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling politielegitimatiebewijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Bijlage

Het politielegitimatiebewijs bevat:

Aan de voorzijde:

 • a. het politielogo en het politiemonogram;

 • b. de aanduiding ‘legitimatiebewijs’;

 • c. een goed gelijkende foto van de ambtenaar aan wie het politielegitimatiebewijs wordt uitgereikt;

 • d. het dienstnummer van de ambtenaar;

 • e. de aanduiding ‘uitvoerend’ of ‘ondersteunend’;

 • f. de datum van uitreiking.

  Aan de achterzijde:

 • g. het politiemonogram;

 • h. de naam van de ambtenaar aan wie het politielegitimatiebewijs wordt uitgereikt;

 • i. de naam en de hoedanigheid van degene die het politielegitimatiebewijs uitreikt;

 • j. het documentnummer;

 • k. de vermelding van het eigendomsrecht;

 • l. het retouradres.

  Bijlage 269629.png
Naar boven