Regeling politielegitimatiebewijs

Geldend van 18-03-2017 t/m heden

Regeling politie-legitimatiebewijs

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel 1

Tijdens de uitoefening van de dienst dragen de volgende ambtenaren van politie een politielegitimatiebewijs volgens het model, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling, bij zich:

Artikel 3

De korpschef, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012 draagt zorg voor een behoorlijk toezicht op de bewaring van het te verstrekken politielegitimatiebewijs.

Artikel 4

  • 1 De korpschef draagt er zorg voor dat het politielegitimatiebewijs voor de uitreiking wordt geprepareerd op de wijze, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

  • 2 De korpschef reikt het politielegitimatiebewijs na ondertekening uit aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1.

  • 3 De korpschef registreert de uitgifte van het politielegitimatiebewijs waarbij de naam van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, en het uitgiftenummer worden vermeld.

Artikel 5

De ambtenaar, bedoeld in artikel 1, meldt vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van zijn politielegitimatiebewijs terstond aan de korpschef.

Artikel 6

  • 1 Bij overlijden of beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, of bij vervanging van het politielegitimatie-bewijs neemt de korpschef het politielegitimatiebewijs in.

  • 2 De korpschef draagt zorg voor vernietiging van het ingenomen politielegitimatiebewijs.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling politielegitimatiebewijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Bijlage 1

Het model van het legitimatiebewijs is het model zoals dat is opgenomen in het handboek politielogo en huisstijl 1993 dat ter inzage ligt bij de bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Schedeldoekshaven 200, 's-Gravenhage.

Bijlage 2

Het politielegitimatiebewijs wordt als volgt geprepareerd:

Het politielegitimatiebewijs wordt voorzien van een zwart/wit pasfoto van de ambtenaar. Het formaat van de pasfoto is 25 bij 32 millimeter. De foto wordt van het vooraanzicht van het gelaat genomen.

De op het model van het politielegitimatiebewijs aangegeven gegevens worden ingevuld.

Het politielegitimatiebewijs van de korpschef wordt ondertekend door de korpschef en de korpsbeheerder. Het politielegitimatiebewijs van de overige ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 1, wordt ondertekend door de ambtenaar en de korpschef of een door deze aangewezen ambtenaar.

Het politielegitimatiebewijs wordt gelamineerd met een door het Korps landelijke politiediensten te verstrekken pouche waarin een kinegram met het politielogo is verwerkt. Het kinegram wordt geplaatst op de pasfoto. Het politielegitimatiebewijs wordt gelamineerd op 115 °C.

Terug naar begin van de pagina