Regeling rampenidentificatieteam politie

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m 31-12-2012

Regeling van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken (nrs. 430245/594/GBJ en EA94/U896) houdende vaststelling van de organisatie en de paraatheid van het Rampenidentificatieteam (Regeling rampenidentificatieteam)

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993 en de artikelen 10, vierde lid, en 12, eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het rampenidentificatieteam politie bestaat uit:

  • a. een teamleider;

  • b. een stafgroep;

  • c. een sector berging;

  • d. een sector technische identificatie;

  • e. een sector tactische identificatie en

  • f. een sector registratie en documentatie.

 • 2 De stafgroep bestaat uit een hoofd van de stafgroep, afkomstig van het Korps landelijke politiediensten, en drie leden.

 • 3 De sectoren, genoemd in het eerste lid, bestaan elk uit een sectorleider en vier tot zes leden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Aan de sectoren, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder b tot en met f, kunnen ter assistentie ambtenaren van politie van regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten dan wel militairen van de Koninklijke marechaussee worden toegevoegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De korpsbeheerder van het regionale politiekorps dan wel de Minister van Defensie vraagt, in opdracht van het bevoegd gezag, de korpschef van het Korps landelijke politiediensten om inzet van het rampen- identificatieteam politie.

 • 2 In opdracht van de Minister van Justitie, op verzoek van de Minister van Buitenlandse Zaken, kan het rampenidentificatieteam politie in het buitenland worden ingezet.

 • 3 Indien inzet van het rampenidentificatieteam politie in het buitenland plaatsvindt met betrekking tot Nederlandse militairen, wordt het in het tweede lid genoemde verzoek gedaan door de Minister van Defensie.

  3. Indien door de korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten tot inzet van het rampenidentificatieteam wordt besloten, wordt dat team door of vanwege de korpschef van het Korps landelijke politiediensten gealarmeerd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De teamleider, het hoofd van de stafgroep en de sectorleiders zijn binnen tweeënhalf uur na alarmering beschikbaar.

 • 2 De leden van de stafgroep en van de sectoren zijn binnen vijf uur na alarmering beschikbaar.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De aanwijzing van ambtenaren van politie als leden van de stafgroep en van de sectoren vindt niet plaats dan nadat door de korpsbeheerder is vastgesteld dat deze ambtenaren beschikken over de daarvoor vereiste specifieke deskundigheid.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling rampenidentificatieteam politie.

Deze regeling zal in het Algemeen Politieblad en met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

.
Naar boven