Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid

[Regeling vervallen per 05-01-2007.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 13-11-1994 t/m 04-01-2007

Regeling van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie (nrs. EA 94/U 889, 430247/594/GBJ) betreffende de organisatie van de aanhoudings- en ondersteuningseenheden

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 8, tweede lid, en artikel 12, eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

  • 2 In deze regeling wordt, in geval meer regio's gezamenlijk beschikken over een eenheid, onder korpsbeheerder verstaan: de korpsbeheerders gezamenlijk.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

  • 1 Een eenheid bestaat minimaal uit twee secties en een eenheidscommandant.

  • 2 Een sectie bestaat minimaal uit acht leden en een sectiecommandant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

De korpsbeheerder wijst de eenheidscommandant, de sectiecommantanten alsmede hun plaatsvervangers aan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

De korpsbeheerder bepaalt de termijn gedurende welke een ambtenaar van politie ononderbroken deel uit maakt van een eenheid, tot een maximum van 6 jaar.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

  • 1 De ambtenaar van politie die deel uit maakt van een eenheid, heeft voldaan aan de eindtermen van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan te wijzen vervolgopleiding.

  • 2 De korpsbeheerder draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van leden van een eenheid worden onderhouden op minimaal het niveau van de aan de in het eerste lid bedoelde eindtermen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Organisatieregeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven