Regeling Bureaus financiële ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-1994 t/m 31-12-2012

Regeling Bureaus financiële ondersteuning

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de ministers:

de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie;

b. Bureau financiële ondersteuning:

een Bureau financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

c. begeleidingscommissie:

de bij beschikking van 19 januari 1993, kenmerk AO 0239 EA 92/1692, door de ministers ingestelde begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Een Bureau financiële ondersteuning is ten minste samengesteld uit de volgende personen:

  • 2 De personen, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c, hebben de door de ministers aangewezen vervolgopleidingen gevolgd.

  • 3 De ministers kunnen, gehoord de begeleidingscommissie, afwijking van het eerste lid toestaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Een Bureau financiële ondersteuning rapporteert ieder half jaar door tussenkomst van de korpsbeheerder aan de ministers.

  • 2 In de rapportage, bedoeld in het eerste lid, doet het Bureau financiële ondersteuning mededeling van de verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en de personele bezetting.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bureaus financiële ondersteuning.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina