Opheffing permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding

Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 15-04-1994 t/m heden

Opheffing permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding

De Minister van Verkeer en Waterstaat, ende Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien de beschikking van 27/31 augustus 1987, nr. ZA 25535, Hoofddirectie van de Waterstaat, waarbij is ingesteld het Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding;

Gezien de bestuursovereenkomst van 28 december 1993 tussen het Rijk enerzijds en het Interprovinciaal overleg (IPO) anderzijds inzake de decentralisatie van rijkstaken op het gebied van waterkeringssubsidies;

Overwegende dat ingevolge de bovengenoemde overeenkomst de verplichtingen van het Rijk ten aanzien van de coördinatie inzake de muskusrattenbestrijding alsmede van het onderzoek op het terrein van de muskusrattenbestrijding door de provincies worden overgenomen;

Besluiten:

Artikel 2

Het archief van het college is overeenkomstig artikel 1 sub b. van de beschikking van 13 mei 1983, nr. A 23146, aanwezig bij de Onderafdeling Algemene Secretarie van de Hoofddirectie van de Waterstaat.

Artikel 3

Deze beschikking treedt met ingang van heden in werking en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift gezonden aan:

  • a. de voorzitter, de leden en de secretaris van het Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding;

  • b. de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • c. de Minister van Binnenlandse Zaken;

  • d. de Minister van Financiën;

  • e. het College van Gedeputeerde Staten van alle provincies;

  • f. de voorzitter van de Unie van Waterschappen;

  • g. de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg;

  • h. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

's-Gravenhage, 23 maart 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Naar boven