Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten

[Regeling vervallen per 01-10-2018.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 01-01-2016 t/m 30-09-2018

Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 10 september 1993, nr. 14699/(3)5;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder vitaminepreparaten eet- en drinkwaren die:

 • a. tot hoofddoel hebben het leveren van vitamines, waarbij daarnaast ook andere essentiële microvoedingsstoffen aanwezig kunnen zijn;

 • b. in de handel gebracht worden in de vorm van een tablet, capsule, druppelvloeistof of andere zeer kleine hoeveelheden vloeistof, of een zeer kleine hoeveelheid poeder; en

 • c. geen geneesmiddel zijn in de zin van artikel 1 van de Geneesmiddelenwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Onverminderd het Warenwetbesluit voedingssupplementen wordt vrijstelling verleend van artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, wat betreft de aanwezigheid van vitaminen in vitaminepreparaten, onder de in de volgende artikelen opgenomen voorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

In vitaminepreparaten zijn geen vitamines aanwezig in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

 • 1 Vitaminepreparaten bevatten per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid ten hoogste 1200 µg RE vitamine A in de vorm van retinoïden.

 • 2 Vitaminepreparaten bevatten per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid ten hoogste 75 µg vitamine D.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Op de buitenzijde van de verpakking of op een of aan de verpakking van een vitaminepreparaat gehecht etiket wordt, voor zover van toepassing, de volgende vermelding gebezigd:

 • a. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 600 µg RE vitamine A in de vorm van retinoïden bevat:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.

 • b. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 15 µg vitamine D bevat:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.

 • c. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 20 µg vitamine D bevat en in afwijking van onderdeel b:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Vitaminepreparaten die voldoen aan de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten zoals deze luidde op 31 december 2015 en voor 1 oktober 2016 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd, mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 5 in werking met ingang van een jaar na het in dat lid bedoelde tijdstip.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven