Instelling Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele-samenleving

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-06-1994 t/m 27-08-2004

Instelling Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele-samenleving

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat de noodzaak zich nog steeds voordoet om te bevorderen dat de gezondheidszorg gaat voldoen aan de eisen die onze multiculturele samenleving daaraan mag stellen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is voor een periode van 5 jaar een Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele-samenleving, hierna te noemen OGM.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het OGM heeft tot taak, bij wijze van advisering en consultatie aan het gezondheidszorgveld en de daarbij betrokken overheidsinstanties, bij te dragen aan de verbetering van het functioneren van de gezondheidszorg in deze multiculturele samenleving.

Dit wordt gerealiseerd door

 • a De specifieke problematiek met betrekking tot minderheidsgroepen op het gebied van gezondheidszorg te signaleren en te inventariseren; mede gelet op raakvlakken met andere voorzieningen;

 • b Het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van gezondheidsvoorzieningen voor minderheidsgroepen;

 • c Het bevorderen van de samenhang en afstemming in het beleid met betrekking tot minderheidsgroepen van de betrokken instanties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In het OGM worden benoemd:

 • a tot voorzitter, tevens lid:

  mw. drs. W.C. Voogt;

 • b tot leden:

  • -

   voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur:

   mw. drs. G.H. Hofstede;

   drs. G.Ypma;

  • -

   voor de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid:

   mw. dr. A.G. Limburg-Okken;

  • -

   voor de stichting Pharos:

   mw. dr. L.H.M. van Willigen;

  • -

   voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst:

   prof. dr. T.W.J. Schulpen;

  • -

   voor de Landelijke Huisartsen Vereniging:

   drs. J. Post, arts;

  • -

   voor het Nederlands Huisartsen Genootschap:

   drs. J.J.M. Avezaat, arts;

  • -

   voor de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg:

   drs. J. Burger;

  • -

   voor de Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg:

   mw. drs. E. Jens, arts;

  • -

   voor de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde:

   drs. S. Langius, arts;

  • -

   voor de Ziekenfondsraad:

   drs. J.B. van der Steur;

  • -

   voor het Bureau Voorlichting Gezondheidszorg Buitenlanders:

   G. Broekx;

  • -

   voor het Nederlands Centrum Buitenlanders:

   mw. drs. R. Smulders;

  • -

   voor de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers:

   mw. drs. I. Out;

 • c tot adviserende leden:

  mw. W. Alma;

  mw. M. Coco Perez;

  drs. M. Sidali, arts;

  mw. drs. F. Ögunç;

  drs. N. Dahhan;

 • d tot secretaris:

  drs. G. Ypma.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het OGM geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing opgenomen in het centraal archief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de leden van het OGM wordt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen, welke voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijksdienst gelden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven